Ruukki Group Oyj, osavuosikatsaus, 28.5.2010 klo 11:30             

RUUKKI GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2010 - 31.3.2010             

KESKEISET TAPAHTUMAT Q1/2010                          

- Konsernin liikevaihto 54,4 miljoonaa euroa (1-3/2009: 44,5 miljoonaa euroa)  

- Konsernin käyttökate (EBITDA) 2,2 (1,7) miljoonaa euroa            

- Mineraaliliiketoiminnan käyttökate 2,5 (0,7) miljoonaa euroa         

- Puunjalostusliiketoiminnan käyttökate 2,8 (3,3) miljoonaa euroa        

- Liiketoiminnan rahavirta 4,5 (3,8) miljoonaa euroa              

- Osakekohtainen tulos, laimentamaton: -0,01 (-0,01) euroa           

- Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä: 8.740.895 osaketta 31.3.2010 
(21.787.917 osaketta 31.12.2009)                        

- Ulkona olevien osakkeiden määrä, kun vähennetään yhtiön hallussa olevat omat 
osakkeet: 239.241.105 osaketta 31.3.2010 (239.246.105 osaketta 31.12.2009)   

- Yhtiö on maksanut 27.5.2010 vuonna 2009 tapahtuneeseen Mogale Alloys (Pty)  
Ltd:n ostoon liittyen myyjille alkuperäisen kauppasopimuksen mukaisen 200    
miljoonan Etelä-Afrikan randin määräisen toisen kauppahintaerän         

KONSERNIN AVAINLUVUT                              

--------------------------------------------------------------------------------
|                   |  Q1/2010 |   Q1/2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                |    3 kk |    3 kk |   12 kk  |
|                   | 31.3.2010 |  31.3.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto             |    54,4 |    44,5 |    193,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate             |    2,2 |     1,7 |    19,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta          |   4,0 % |    3,8 % |   10,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto             |    -5,6 |    -3,9 |    -24,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta          |  -10,2 % |   -8,8 % |   -12,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja         |    -5,7 |    -5,9 |    -28,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta          |  -10,5 % |   -13,2 % |   -14,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto          |    -4,4 |    -5,6 |    -22,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), % p.a.  |   -6,2 % |   -6,6 % |   -7,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % |   -3,9 % |   -4,0 % |   -5,0 % |
| p.a.                |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %         |   51,6 % |   62,9 % |   52,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR,     |   -0,01 |    -0,01 |    -0,08 |
| laimentamaton            |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR,     |   -0,01 |    -0,01 |    -0,08 |
| laimennettu             |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma, EUR   |    1,08 |    1,23 |    1,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän keskiarvo,  |  239 243 |   264 988 |   250 175 |
| laimentamaton (1.000 kpl)      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän keskiarvo,  |  268 321 |   310 314 |   295 456 |
| laimennettu (1.000 kpl)       |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä tilikauden   |  247 982 |   261 034 |   261 034 |
| lopussa (1.000 kpl)         |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT                           

Ruukki Group Oyj:n toimitusjohtaja Alwyn Smit:                 

- “Haastavan vuoden 2009 jälkeen talouden elpyminen ensimmäisellä        
vuosineljänneksellä heijastui positiivisesti konsernin liiketoimintaan.     
Mineraaliliiketoiminnassa signaalit olivat kuitenkin ristiriitaisia, sillä   
markkinahinnat heilahtelivat ajoittaisen ylitarjonnan vuoksi, ja konsernin   
tuotanto kärsi ennakoitua alhaisemmasta sulattojen toiminta-asteesta      
Etelä-Afrikassa. Tuotannon haasteet tullaan ratkaisemaan tämän vuoden aikana.” 

- ”Yleisesti ottaen tulevaisuus näyttää positiiviselta kysynnän ja hintojen   
noustessa erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Kiina on suurimpana      
maahantuojana hallitseva ruostumattoman teräksen, ferrokromin ja kromimalmin  
markkina-alue, ja kysyntä kasvaa myös muilla kehittyvillä markkinoilla. Konserni
pyrkii kasvattamaan tuotantovolyymiään lisäämällä sulattokapasiteettiaan sekä  
omaa kaivostoimintaansa. Eri tuoteryhmien myynti on segmentoitu eri       
maantieteellisten alueiden kysynnän mukaisesti. Olemme erittäin tyytyväisiä   
uuteen Turkissa avattuun tuotantolaitokseen, joka aloitti toimintansa      
toukokuussa suunnitellun aikataulun ja budjetin mukaisesti.”          

- ”Puunjalostusliiketoiminnoista talonrakentamisliiketoiminta on kehittynyt   
voimakkaimmin. Talojen tilausmäärät kasvoivat selvästi vuoteen 2009 verrattuna, 
ja trendin odotetaan jatkuvan. Sen lisäksi, että konserni on keskittynyt    
suosittuihin muuttovalmiisiin omakotitaloihin, se pyrkii myös laajentamaan   
tuotevalikoimaansa. Vapaa-ajan asuntojen tuoteryhmän lanseeraus saatiin     
päätökseen toukokuun alussa.”                          

- ”Talonrakentamisliiketoiminta tutkii lisäksi mahdollisuuksia vertikaaliseen  
integraatioon maa-alueiden ja kiinteistöjen kehityksessä. Liiketoiminnalla on  
hyvät edellytykset hyödyntää markkinoilla syntyviä tilaisuuksia ja parantaa   
edelleen kannattavuuttaan, jos talouden nousu jatkuu.”             

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS                        

Ruukki Group Oyj järjestää englanninkielisen puhelinkonferenssin 28.5.2010 klo 
14:00 alkaen, jossa yhtiön toimitusjohtaja Alwyn Smit esittelee         
osavuosikatsauksen. Ilmoittautuminen puheluun sähköpostitse:          
marjo.lonka@ruukkigroup.fi. Puhelinnumero ja muut ohjeet annetaan        
ilmoittautumisen yhteydessä.                          

Lisätietoja:                                  

Alwyn Smit                                   
Toimitusjohtaja                                 
Ruukki Group Oyj                                
Puhelin +41 7960 19094                             
www.ruukkigroup.fi                               

Ruukki Group Oyj:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsingin keskisuurten yhtiöiden
kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaryhmässä.         

Tämä osavuosikatsaus on laadittu suomeksi ja englanniksi. Mikäli kieliversioiden
välillä on eroavaisuuksia, epäjohdonmukaisuuksia tai virheellisyyksiä,     
suomenkielinen versio on ratkaiseva.                      

RUUKKI GROUP OYJ: OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010                

ENNUSTE JA LÄHIAJAN NÄKYMÄT                           

Globaali talouden elpyminen jatkuu heikkona, mutta konserni odottaa tuotteidensa
kysynnän parantuvan päämarkkinoilla edellisvuoteen verrattuna. Kassavirran   
tuottamista painotetaan edelleen konsernin toimintaperiaatteena vuonna 2010.  
Konserni tutkii laajentumismahdollisuuksia ja mahdollisia ostokohteita     
nykyisillä pääliiketoiminta-alueilla sekä arvioi vaihtoehtoisia tapoja     
puunjalostustoimintojen uudelleenorganisoinnille.                

Ruukki Groupin mineraaliyksiköt ovat toipuneet vuoden 2009 laskusuhdanteesta, ja
kysynnän odotetaan lisääntyvän vuoden 2010 tulevilla neljänneksillä. Tämän   
ennakoidaan johtavan volyymien kasvuun ja konsernin tuotteiden hintojen nousuun.
Yksi suurimmista kannattavuusriskeistä on tuotannon kustannusten, pääasiassa  
raaka-aineiden ja sähkön, hinnan kehitys. Huolimatta viimeaikojen positiivisista
signaaleista, mineraalisektorin ja sen liiketoimintaympäristön oletetaan pysyvän
epävakaana.                                   

Ruukki Groupin puunjalostusyksiköiden markkinatilanne on parantunut ja kysyntä 
lisääntynyt. Talonrakentamisliiketoiminnan myyntivolyymit ovat kasvaneet, ja  
positiivisen kehityksen uskotaan jatkuvan. Puunjalostusyksiköiden suurimmat   
riskit liittyvät tuotanto- ja raaka-ainekustannuksiin, sillä kaksi vuotta alalla
jatkuneen hintojen laskun jälkeen niissä on nyt korotuspaineita. Konserni    
tarkastelee intressejään talonrakentamis- ja puunjalostustoiminnoissa ja arvioi 
mahdollisuuksiaan kehittää ja maksimoida näiden liiketoimintojen arvoa. Konserni
arvioi vaihtoehtoisia tapoja talonrakentamis- ja puunjalostusliiketoimintojen  
uudelleenjärjestelemiseksi. Jos tarkastelussa ei päädytä esimerkiksi luopumaan 
näistä liiketoiminnoista tai irrottamaan niitä konsernista ja listaamaan ne   
erikseen, konsernin tavoitteena on säilyttää nämä liiketoiminnot ennallaan   
keskipitkällä aikavälillä ja löytää mahdollisuuksia niiden arvon maksimointiin 
ennen mahdollista toiminnoista luopumista.                   

KESKEISET TAPAHTUMAT ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010           

Valmistelut yhtiön osakkeen noteeraamiseksi Lontoon pörssin Main Market     
-listalle vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla ovat käynnissä.         
Listautumisprosessiin liittyen Ruukki Group on edelleen kehittänyt konsernin  
hallintoa.                                   

Ilona Halla nimitettiin helmikuussa Ruukki Group Oyj:n talousjohtajaksi     
konsernin talousasioista ja yrityskaupoista vastaavan varatoimitusjohtaja Jukka 
Havian erottua yhtiön palveluksesta siirtyäkseen muihin tehtäviin Ruukki Groupin
ulkopuolelle.                                  

Ruukki Groupin turkkilainen tytäryhtiö Türk Maadin Sirketi A.S. osti helmikuussa
99,00 % Intermetal Madencilik ve Ticaret A.S. (”Intermetal”) -nimisen yhtiön  
osakekannasta. Kaupan tavoitteena oli konsernin Turkissa sijaitsevien      
kromimalmivarantojen kasvattaminen.                       

Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti tammikuussa mitätöidä 13.052.022 yhtiön   
hallussa olevaa omaa osaketta. Mitätöinnillä ei ollut vaikutusta yhtiön     
osakepääomaan. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on ollut mitätöinnin jälkeen  
247.982.000 osaketta, joka tuli voimaan kun se merkittiin kaupparekisteriin   
2.2.2010.                                    

Konserni perusti myös toimipisteen Johannesburgiin Ruukki South Africa (Pty)  
Ltd:lle. Toimipistettä johtaa Alistair Ruiters, joka nimitettiin Mogale Alloys 
(Pty) Ltd:n Executive Chairmanin tehtävään maaliskuussa 2010. Ruitersin     
vastuulle siirtyi tiettyjä johtotehtäviä Mogalen hallitukselta sekä lisäksi hän 
vastaa mahdollisten laajentumismahdollisuuksien tunnistamisesta Etelä-Afrikan  
mineraaliliiketoiminnassa. Lisäksi Callie Pienaar nimitettiin Mogalen Chief   
Operating Officer -tehtävään. Konserni on myös avannut toimiston Lontooseen   
sijoittajasuhteiden hallitsemiseksi ja pääkonttorin henkilökunnan käyttöön.   

KESKEISET TAPAHTUMAT ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN JÄLKEEN           

3.5.2010 julkaistun mukaisesti, Ruukki Group Oyj:n hallitus valitsi       
keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Barry Rourken ja jäseniksi 
Paul Everardin ja Chris Pointonin.                       

Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti lisäksi perustaa nimitys- ja         
palkitsemisvaliokunnat. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi  
Chris Pointonin ja jäseniksi Jelena Manojlovicin ja Terence McConnachien.    
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Philip Baumin ja    
jäseniksi Markku Kankaalan ja Jelena Manojlovicin.               

Aikaisemmin julkistettu turkkilaisen tytäryhtiön kromiittirikasteen       
jalostamiskapasiteetin laajentaminen etenee suunnitelman mukaan, ja uusi    
tuotantolaitos aloitti toimintansa toukokuussa 2010. Uuden sukupolven tärypöydän
asentamisen ansiosta rikastamossa voidaan hyödyntää myös alempilaatuista    
materiaalia ja tuottaa 40.000 tonnia korkealaatuista rikastetta vuodessa. Uuden 
tuotantolaitoksen perustaminen tekee tuotantoprosessista joustavamman, jolloin 
tuotantokustannuksia voidaan laskea merkittävästi.               

Ruukki Group Oyj:n puunjalostustoimintojen johtaja Thomas Hoyer nimitettiin   
21.5.2010 julkaistun mukaisesti Pohjolan Design-Talo Oy:n toimitusjohtajaksi.  
Tämä muutos noudattaa strategiaa, jonka mukaan Ruukki Group Oyj:n        
puunjalostusliiketoiminta keskittyy enemmän talonrakentamiseen.         

Vuonna 2009 tapahtuneeseen Mogale Alloys (Pty) Ltd:n ostoon liittyen yhtiö   
maksoi eilen, 27.5.2010, myyjille alkuperäisen kauppasopimuksen mukaisen 200  
miljoonan Etelä-Afrikan randin määräisen toisen kauppahintaerän.        

KEHITYS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN                       

MINERAALILIIKETOIMINTA                             

Ruukki Groupin mineraaliliiketoiminta on jakautunut Etelä-Euroopan ja      
Etelä-Afrikan liiketoimintoihin. Etelä-Euroopan toimintoihin kuuluvat kaivos- ja
rikastustoiminnot Turkissa, kromiittirikasteen jalostaminen Saksassa sekä    
hankinta- ja myyntitoiminnot Maltalla. Etelä-Afrikassa konsernilla on      
sulattotoimintaa neljässä sulatossa. Etelä-Afrikan yksiköiden tuotteet myydään 
pääasiassa ulkopuolisille tahoille Maltalla sijaitsevan Etelä-Euroopan     
myyntiorganisaation kautta, joka saa myynnistä komission. Konsernin tavoitteena 
on kehittyä koko tuotantoketjun käsittäväksi mineraalien jalostajaksi ja    
valmistajaksi keskittyen tiettyihin mineraaleihin ja metalleihin valikoiduilla 
maantieteellisillä alueilla.                          

Mineraaliliiketoiminnan liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto:         

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR         |    1-3/2010 |    1-3/2009 |    1-12/2009 |
|            |      3 kk |      3 kk |      12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |      30,0 |      12,8 |       71,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate      |       2,5 |       0,7 |       10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate-%     |      8,3 % |      5,4 % |      14,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |      -3,8 |      -3,6 |      -30,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%     |     -12,8 % |     -28,1 % |     -42,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä konsernin mineraaliliiketoiminta on elpynyt  
talouden laskusuhdanteesta, ja lisääntyneen kysynnän odotetaan kasvattavan   
volyymiä ja konsernin tuotteiden hintoja myös vuoden 2010 tulevilla       
neljänneksillä. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto yli kaksinkertaistui    
vuoteen 2009 verrattuna. Kasvu johtui pääasiassa Etelä-Afrikan tuotteiden    
myynnistä, sillä Mogale Alloys ostettiin vasta toukokuun lopussa 2009.     
Mineraaliliiketoiminnassa katsauskauden päätavoite oli kannattavuuden      
parantaminen. Se saavutettiin leikkaamalla kustannuksia ja eri tuoteryhmien   
myynnin kohdennetummalla segmentoinnilla. Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen 
käyttökate- ja liikevoittoprosentit olivat parempia kuin vuoden 2009      
ensimmäisellä neljänneksellä. Suurimmat riskitekijät mineraaliliiketoiminnan  
kannattavuudelle ovat tuotannon kustannukset, pääasiassa raaka-aineiden ja   
sähkön hinnan kehitys, sekä valuuttakurssien vaihtelut.             

Henkilöstön lukumäärä 31.3.2010 oli yhteensä 628 henkilöä (31.3.2009: 388).   

Etelä-Euroopan mineraaliliiketoiminta                      

Etelä-Euroopan mineraaliliiketoiminnan taloudellisia tunnuslukuja:       

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR         |    1-3/2010 |    1-3/2009 |    1-12/2009 |
|            |      3 kk |      3 kk |      12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |      27,9 |      12,8 |       57,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate      |       0,5 |       0,7 |       10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate-%     |      1,7 % |      5,4 % |      17,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |      -3,7 |      -3,6 |       -6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%     |     -13,3 % |     -28,1 % |     -12,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Etelä-Euroopan toimintojen liikevaihto parani merkittävästi viime vuoteen    
verrattuna. Liikevaihto käsittää vuoden 2009 kolmannesta neljänneksestä alkaen 
myös Mogalen tuotteiden myynnin, jonka konserni on yritysoston jälkeen     
kanavoinut Maltalla sijaitsevan myyntiyhtiön, RCS Ltd:n, kautta. Vuoden 2010  
ensimmäisen neljänneksen Etelä-Euroopan mineraaliliiketoiminnan liikevaihdosta 
15,5 miljoonaa euroa liittyy Mogalen tuotteiden myyntiin. Koska tästä myynnistä 
saadaan vain kahden prosentin komissio, se vaikuttaa Etelä-Euroopan toimintojen 
suhteelliseen kannattavuuteen. Myyntikomission määrä oli 0,3 miljoonaa euroa  
vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä.                    

Tuotantomäärä markkinoilla kasvoi loppuvuonna 2009 vastaamaan kysynnän kasvuun. 
Kysynnän lisääntyminen lykkäytyi kuitenkin vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen 
loppupuolelle, mikä aiheutti markkinoilla ylikapasiteettia ja laski varsinkin  
matalan hiilipitoisuuden tuotteiden (low carbon) hintoja. Konserni on sen vuoksi
keskittänyt tuotantonsa parempikatteisiin erityisen matalan hiilipitoisuuden  
(ultra low carbon) tuotteisiin.                         

Saksalaisen konserniyhtiön Elektrowerk Weisweilerin (EWW) tuotanto keskeytettiin
tammi-helmikuun ajaksi matalan hiilipitoisuuden tuotteiden korkeiden      
varastoarvojen vuoksi. EWW:n sulaton käynnistäminen uudelleen maaliskuussa   
lisäsi tuotantokustannusten kokonaismäärää tuotantolaitoksella ensimmäisen   
vuosineljänneksen aikana.                            

Konsernin liiketoiminta Turkissa on kehittynyt positiivisesti. Turkin      
kromimalmivarantoja laajennettiin yritysostolla, jossa 99 prosenttia Intermetal 
Madencilic ve Ticaret A.S. (”Intermetal”)-yhtiön osakkeista siirtyi konsernin  
omistukseen tammikuussa. Intermetalilla on yhteensä kuusi kromimalmin etsintä- 
ja hyödyntämislisenssiä kokonaisuudessaan noin 5.000 hehtaarin maa-alueella.  
Konsernin turkkilaisen tytäryhtiön, Türk Maadin Sirketin (TMS), uusi      
krominrikastuslaitos aloitti toimintansa toukokuussa 2010. Laitoksen avulla TMS 
pystyy hyödyntämään aiemman kaivostoiminnan sivukivivarantoja louhitun     
kromimalmin sijaan, minkä konsernin johto odottaa vähentävän kromiittirikasteen 
tuotantokustannuksia.                              

Etelä-Afrikan mineraaliliiketoiminta                      

Etelä-Afrikan mineraaliliiketoiminnan taloudellisia tunnuslukuja:        

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR             |       1-3/2010 |       6-12/2009 |
|               |         3 kk |         7 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |         15,4 |         28,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate          |          2,4 |          0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate-%         |        15,8 % |         1,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |          0,3 |         -23,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%        |         1,9 % |        -82,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Etelä-Afrikan mineraaliliiketoiminta kehittyi suhteellisen hyvin viime vuoteen 
verrattuna sekä liikevaihdolla että käyttökatteella mitattuna. Ennakoitua    
alhaisempi sulattojen toiminta-aste rajoitti tuotantoa katsauskaudella ja tulee 
myös vaikuttamaan koko vuoden 2010 tuotantoon. Nämä tuotannon haasteet tullaan 
kuitenkin korjaamaan vuoden 2010 aikana. Kaikki neljä sulattoa ovat tällä    
hetkellä käytössä, mutta ne eivät toimi täydellä teholla. Täysi         
tuotantokapasiteetti saavutetaan todennäköisesti vuoden 2010 kolmannen     
neljänneksen jälkeen.                              

Säästääkseen kustannuksia ja tarjotakseen asiakkailleen monipuolisemman     
tuotevalikoiman, konserni on myynyt Mogalen tuotteita RCS Ltd:n kautta vuoden  
2009 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Jotta raaka-aineiden kustannuksia   
voitaisiin alentaa entisestään, konserni pyrkii laajentamaan paikallista    
malmintuotantoaan Etelä-Afrikassa.                       

PUUNJALOSTUSLIIKETOIMINTA                            

Puunjalostusliiketoiminnan liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto:       

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          | 1-3/2010 3 kk |  1-3/2009 3 kk | 1-12/2009 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |      24,5 |      31,7 |      122,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate       |      2,8 |       3,3 |      17,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate-%      |     11,4 % |     10,3 % |     14,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |      1,4 |       2,0 |      13,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%      |     5,6 % |      6,2 % |     11,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Katsauskaudella puunjalostusliiketoiminnan liikevaihto laski ja kannattavuus  
heikkeni vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kehitys johtui   
liiketoimintojen rakenteellisista muutoksista. Vuoden 2009 lopussa Ruukki Group 
luopui kolmesta sahaliiketoiminnosta, Lappipaneli Oy:stä sekä Tervolan Saha ja 
Höyläämö konsernista, osana Ruukin puunjalostusliiketoiminnan          
uudelleenorganisointia. Lappipanelin sahaliiketoiminta ja varastot myytiin   
lokakuussa 2009 ja käyttöomaisuuden siirto tapahtui huhtikuussa 2010. Tervolan 
Saha ja Höyläämö Oy:n liikevaihto oli 1,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,0  
miljoonaa euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Lappipaneli Oy:n   
liikevaihto oli 7,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,0 miljoonaa euroa vuoden  
2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana 
Lappipaneli on saanut vuokratuottoja noin 0,3 miljoonaa euroa          
käyttöomaisuushyödykkeidensä käytöstä ja yhtiön liikevoitto oli -0,4 miljoonaa 
euroa. Nämä muutokset huomioiden jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon kehitys
on ollut positiivinen verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen.    

Talonrakentamisessa uusien tilausten määrä lisääntyi, ja Ruukki Group odottaa, 
että vuoden 2009 lopussa ja vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä piristynyt 
myynti parantaa liiketoiminnan tunnuslukuja myöhemmin vuonna 2010, kun     
talotoimitukset realisoituvat liikevaihdoksi. Talouden toipuminen saattaa    
kuitenkin tulevaisuudessa nostaa raaka-aineiden hintoja, mikä voi vaikuttaa   
puunjalostusliiketoiminnan kannattavuuteen negatiivisesti.           

Puunjalostusliiketoiminnan palveluksessa oli 31.3.2010 yhteensä 258 henkilöä  
(31.3.2009: 277).                                

Talonrakentaminen                                

Talonrakentamisen keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja:             

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          | 1-3/2010 3 kk |  1-3/2009 3 kk | 1-12/2009 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |      9,2 |      12,2 |      31,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate       |      1,6 |       3,3 |       7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate-%      |     17,8 % |     27,1 % |     22,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |      1,6 |       3,2 |       6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%      |     16,9 % |     26,4 % |     21,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Luovutetut muuttovalmiit puurakenteiset omakotitalot:              

--------------------------------------------------------------------------------
|        1-3/2010 |        1-3/2009 |        1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|           62 |           96* |           238 |
--------------------------------------------------------------------------------

* 1-3/2009 talotoimituksista 22 liittyy Suomutunturihankkeeseen         

Katsauskaudella talonrakentamisliiketoiminnan liikevaihto ja liikevoitto olivat 
edellisvuotta alhaisemmat, sillä vuoden 2009 lopussa piristynyt myynti ei    
näkynyt vielä toimituksina. Parantunut taloustilanne vauhditti kuitenkin    
talotoimitusten kysyntää ja yhtiö uskoo, että aiemmat investoinnit       
matalaenergiaratkaisuja hyödyntäviin valmistaloihin olivat onnistuneita, sillä 
matalaenergiatalojen kysynnän ennakoidaan kasvavan nopeammin kuin koko     
markkinan.                                   

Katsauskauden merkittävin strateginen kehitysprojekti oli uuden         
vapaa-ajanasuntomalliston lanseeraus, joka saatettiin päätökseen toukokuun   
alussa. Vapaa-ajanasuntomalliston lanseerauksella Design-Talo laajentaa     
potentiaalista asiakaskuntaansa. Lyhyellä tähtäimellä              
vapaa-ajanasuntokonseptilla ei ennakoida olevan merkittäviä vaikutuksia yhtiön 
taloudelliseen menestykseen. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna loma-asuntojen
kauppa on strateginen askel, jolla tavoitellaan kasvua ja riippuvuuden     
alenemista omakotitalojen kysynnän sykleistä. Katsauskaudella asiakkaille    
toimitettiin yhteensä 62 taloa.                         

Pakkauslavaliiketoiminta                            

Pakkauslavaliiketoiminnan keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja:         

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          | 1-3/2010 3 kk |  1-3/2009 3 kk |    1-12/2009 |
|             |        |         |      12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |      2,3 |       2,1 |       9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate       |      0,5 |       0,0 |       1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate-%      |     20,7 % |      1,9 % |     16,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |      0,2 |      -0,1 |       0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%      |     8,1 % |     -7,1 % |      5,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Pakkauslavaliiketoiminnassa myyntivolyymit palautuivat takaisin normaalille   
tasolle vaikean vuoden 2009 jälkeen. Sekä liikevaihto että kannattavuus olivat 
katsauskaudella parempia kuin vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä.     
Asiakkaille toimitettiin katsauskaudella yhteensä 230.310 pakkauslavaa     
(1-3/2009: 247.942). Satamatyöntekijöiden lakko vaikutti heikentävästi kysyntään
ja kvartaalin myyntiin, liikevaihtoon ja tulokseen. Lakon aikana saamatta    
jääneiden myyntituottojen ennakoidaan realisoituvan huhti-toukokuussa ja    
positiivisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan. Panostuksia kohdistetaan     
avainasiakkaisiin, joiden kanssa yhteistyötä syvennetään ja joille kehitetään  
uusia palvelumalleja.                              

Sahaliiketoiminta                                

Sahaliiketoiminnan keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja:            

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          | 1-3/2010 3 kk |  1-3/2009 3 kk |    1-12/2009 |
|             |        |         |      12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |      13,1 |      17,5 |      82,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate       |      0,7 |      -0,1 |       8,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate-%      |     5,1 % |     -0,5 % |     10,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |      -0,4 |      -1,1 |       6,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto-%      |     -2,9 % |     -6,4 % |      7,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin ainoan, kaksi sahaa omistavan sahayksikön, Junnikkala Oy:n      
markkinaympäristö parani ja liiketoiminta elpyi taantumasta. Kaikkien      
tuoteryhmien myyntivolyymit kasvoivat. Erityisen vahvaa kasvu oli toimituksissa 
kotimaisille talotehtaille. Raaka-aineiden saatavuus muodostaa kuitenkin    
huolenaiheen koko sahateollisuudelle. Liikevaihdon kehitys oli positiivista   
verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen, kun otetaan huomioon     
muutokset sahaliiketoiminnan rakenteessa. Tästä on kerrottu tarkemmin      
puunjalostusliiketoimintaa käsittelevän kappaleen alussa.            

Tarkasteltaessa sahaliiketoiminnan taloudellisia tunnusluja tilikaudella 2009, 
käyttökate oli 3,1 miljoonaa euroa, mikä on noin 3,7 prosenttia liikevaihdosta, 
kun sahaliiketoimintaryhmän tuloksesta eliminoidaan Junnikkalan myyntioptioihin 
liittyvä kertaluonteinen tuotto. Vastaavasti, sahaliiketoimintaryhmän      
liikevoitto oli -1,1 miljoonaa euroa (-1,4 % liikevaihdosta), kun Lappipaneliin 
liittyvä arvonalentumisen peruutus eliminoidaan Junnikkalan           
myyntioptiovaikutuksen lisäksi.                         

Sahatavaran tuotanto:                              

--------------------------------------------------------------------------------
|         |   1-3/2010 |   1-3/2009 |  1-3/2009* |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 m3     |      54 |      79 |      40 |     331 |
--------------------------------------------------------------------------------

* 1-3/2009 poislukien Lappipaneli Oy:n sekä Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n   
tuotanto                                    

MUUT TOIMINNOT                                 

Konsernin muiden toimintojen, joita ei sisällytetä erikseen raportoitaviin   
segmentteihin, vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen käyttökate oli -3,1     
miljoonaa euroa, joka liittyy pääosin konsernin emoyhtiöön ja Lontoon      
listautumisen valmisteluihin. Konsernin emoyhtiö kirjasi ensimmäiselle     
vuosineljännekselle 0,1 miljoonan euron optiokulut, joihin ei liity       
kassavirtavaikutusta. Lontoon listautumisen valmistelut aiheuttivat 1,1     
miljoonan euron kulut ensimmäiselle vuosineljännekselle. Osakkuusyhtiöiden   
tulo-osuudella oli vain vähäinen vaikutus ensimmäisen kvartaalin tulokseen.   

Konsernin likviditeetti ensimmäisen neljänneksen lopussa, kun mukaan lasketaan 
käteisvarat sekä lyhytaikaiset eräpäivään asti pidettävät talletukset, oli   
yhteensä 59,0 (31.12.2009: 58,3) miljoonaa euroa.                

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT, MUUTOKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN     

Konsernin vuoden 2009 vuosikertomuksessa julkaistujen riskitekijöiden ohella ja 
lisäksi konsernilla on tällä hetkellä seuraavia riskitekijöitä.         

Lokakuussa 2008 tapahtuneen malmi- ja ferrokromiliiketoimintojen hankinnan myötä
ja konsernin toiminnan laajennuttua Etelä-Afrikan mineraalisektorille Mogale  
Alloysin oston seurauksena toukokuussa 2009, konserni on hajauttanut      
toimialoihin liittyvää riskiään ja on näin ollen vähemmän haavoittuva      
puunjalostusteollisuuden muutoksille. Konserni on kuitenkin aiempaa alttiimpi  
hyödykkeiden hintamuutoksille mineraalisektorilla.               

Edellä mainittujen yritysostojen seurauksena konsernin taseessa on mukana    
merkittäviä aineettomia hyödykkeitä. Koska konserni on tehnyt ja saattaa tehdä 
fuusioita ja yritysostoja, niiden toimeenpanoon ja integraatioon liittyy useita 
riskejä.                                    

Optioiden lunastushintojen ja tulossidonnaisten lisäkauppahintaerien johdosta  
konsernin eräiden yritysostojen kokonaiskauppahinnasta on epävarmuutta, sillä ne
voidaan vahvistaa vasta, kun kokonaiskauppahinnat on suoritettu, mikä tapahtuu 
osittain vasta muutaman vuoden kuluttua.                    

Mineraaliliiketoiminnan laajentaminen ja tärkeys on lisännyt ulkomaan      
toimintojen ja valuuttakurssiriskien absoluuttista ja suhteellista merkitystä  
suoraan ja välillisesti. Erityisesti USA:n dollarin ja Etelä-Afrikan randin   
valuuttakurssien epäedullisilla muutoksilla voi olla merkittävä negatiivinen  
vaikutus konsernin kannattavuuteen. Etelä-Afrikan randin muutokset vaikuttavat 
lisäksi Mogale Alloysin viivästetyn kauppahinnan euromääräiseen arvoon.     

Konserni harkitsee vaihtoehtoja mineraaliliiketoiminnan kasvattamiseksi     
orgaanisesti raaka-aineen saannin takaamiseksi ja lisäkäsittelyvaiheissa, joka 
voi aiheuttaa konsernille merkittäviä riskejä projekteissa.           

Tähän mennessä toteutettujen tutkimusten perusteella konsernin tietoon ei ole  
tullut sen liiketoimintaan liittyviä ympäristöriskejä tai muutoksia       
ympäristövaatimuksissa konsernin vuoden 2009 vuosikertomuksessa mainittujen   
lisäksi.                                    

Rautaruukki Oyj nosti kanteen Ruukki Group Oyj:tä vastaan joulukuussa 2009.   
Ruukki Group on huhtikuussa 2010 vastannut Rautaruukki Oyj:n väitteisiin ja   
nostanut vastakanteen Rautaruukki Oyj:tä vastaan.                

MINERAALI                                    

Konsernin mineraaliliiketoiminnan lyhyen aikavälin menestys on riippuvainen   
ruostumattoman teräksen maailmanlaajuisesta kysynnästä, sillä ferrokromi on yksi
ruostumattoman teräksen pääraaka-aine. Vuoden 2009 jälkimmäisellä puoliskolla  
kysyntä nousi ja myyntihinta kääntyi nousuun, mutta kysynnän kehitys vuonna 2010
on edelleen yleisesti epävarmaa. Konsernin mineraaliliiketoiminnan johto odottaa
konsernin rautametalliseostuotteiden kysynnän olevan vuonna 2010 korkeampi   
vuoteen 2009 verrattuna, mutta konserni on päättänyt supistaa erikoisferrokromin
tuotantoa ensimmäisellä neljänneksellä hallitakseen kassavirtaa ja varastoa.  
Supistuksia jatketaan tarpeen mukaan.                      

Mineraaliliiketoiminnot, erityisesti sulatustoiminnot, vaativat merkittäviä   
määriä sähköä ja energiaa, joten sähkön saatavuudella ja hinnalla voi olla   
merkittävä vaikutus kannattavuuteen. Erityisesti Etelä-Afrikassa on merkittävä 
sähkön hintariski.                               

PUUNJALOSTUS                                  

Talonrakentamisliiketoiminnan menestys on avainasemassa puunjalostustoimintojen 
kassavirran ja kannattavuuden kannalta. Sen vuoksi Suomen            
talonrakentamissektorin yleinen kehitys vaikuttaa liiketoiminnan taloudelliseen 
menestykseen. Tällä hetkellä Suomen omakotitalomarkkinat ovat jälleen nousussa 
muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen, mutta elpymisen kesto ja voimakkuus on  
edelleen epävarmaa. Konserni on vuoden 2009 lopussa käynnistänyt hankkeita,   
joilla pyritään laajentamaan talonrakentamisliiketoiminta kattamaan myös    
suurempien alueiden kehitysprojekteja, jotka yleensä sitovat enemmän      
käteisvaroja konsernin aiempiin liiketoimintamalleihin verrattuna ja altistavat 
liiketoiminnan maan arvon vaihteluihin liittyville riskeille.          

Sahaliiketoiminnassa merkittävät lyhytaikaiset riskit ja epävarmuus liittyvät  
asiakkaiden kysyntään ja markkinahintojen kehitykseen. Kapasiteetin käyttöaste 
oli matala vuonna 2009. Jos käyttöaste ei muutu, sillä voi edelleen olla    
haitallinen vaikutus kannattavuuteen, sillä suurtuotannon etujen menettäminen  
yleensä lisää keskimääräisiä tuotantokustannuksia. Verojen, lakien,       
turvallisuusmääräysten tai muiden vastaavien säännösten muutokset voivat lisätä 
konsernin puunjalostusliiketoiminnan kustannuksia. Myös valuuttakurssimuutokset 
voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin sahaliiketoiminnan menestykseen, sillä 
maailmanlaajuisilla markkinoilla tuotetun ja kaupatun sahapuutavara       
valmistajakohtaiset erot ovat pienet.                      

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT                               

Helmikuussa 2010 konserni osti Turkista 99 % Intermetal-yhtiön osakkeista    
konsernin lähipiirin kuuluvalta henkilöltä 0,3 miljoonan euron kauppahintaan.  

Talonrakentamisliiketoiminta on tehnyt katsauskauden aikana myyntisopimuksia  
henkilöstönsä ja sidosryhmiensä kanssa yhdeksästä talosta, joiden toimitus   
tapahtuu vuosien 2010 ja 2011 aikana ja joiden kokonaisarvo sisältäen      
arvonlisäveron on 1,3 miljoonaa euroa.                     

Katsauskaudella ei ole ollut muita merkittäviä lähipiiritapahtumia.       

TAULUKKO-OSA                                  

SEGMENTTIKOHTAINEN TALOUDELLINEN KEHITYS, TUHANSINA EUROINA           

--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.-31.3.2010   | Puun-jal | Mineraali | Segmentte | Oikaisut | Konserni |
| 1.000 EUR     |  ostus |      |   ihin |    ja |      |
|          |     |      | kuulumatt | eliminoi |      |
|          |     |      |   omat |   nnit |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |     |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkopuolisilta   |  24 461 |  29 968 |     0 |    0 |  54 429 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muilta       |    0 |     0 |     0 |    0 |     0 |
| segmenteiltä    |     |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin     |  24 461 |  29 968 |     0 |    0 |  54 429 |
| liikevaihto    |     |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos       |     |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin     |  2 781 |   2 502 |  -3 096 |    0 |   2 186 |
| käyttökate     |     |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin     |  1 367 |  -3 826 |  -3 108 |    0 |  -5 567 |
| liikevoitto    |     |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin voitto  |   759 |  -5 026 |   -170 |    -3 |  -4 440 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.-31.3.2009   | Puun-jal | Mineraali | Segmentte | Oikaisut | Konserni |
| 1.000 EUR     |  ostus |      |   ihin |    ja |      |
|          |     |      | kuulumatt | eliminoi |      |
|          |     |      |   omat |   nnit |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |     |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkopuolisilta   |  31 674 |  12 814 |     0 |    0 |  44 488 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muilta       |    0 |     0 |     1 |    -1 |     0 |
| segmenteiltä    |     |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin     |  31 674 |  12 814 |     1 |    -1 |  44 488 |
| liikevaihto    |     |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos       |     |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin     |  3 263 |    693 |  -2 269 |    0 |   1 687 |
| käyttökate     |     |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin     |  1 959 |  -3 598 |  -2 288 |    0 |  -3 927 |
| liikevoitto    |     |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin voitto  |   -705 |  -1 685 |  -3 248 |    0 |  -5 638 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.-31.12.2009  | Puun-jal | Mineraali | Segmentte | Oikaisut | Konserni |
| 1.000 EUR     |  ostus |      |   ihin |    ja |      |
|          |     |      | kuulumatt | eliminoi |      |
|          |     |      |   omat |   nnit |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    |     |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkopuolisilta   | 122 324 |  71 035 |     1 |    0 |  193 359 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muilta       |    63 |     0 |    321 |   -384 |     0 |
| segmenteiltä    |     |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin     | 122 387 |  71 035 |    322 |   -384 |  193 359 |
| liikevaihto    |     |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos       |     |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin     |  17 086 |  10 380 |  -8 104 |    0 |  19 363 |
| käyttökate     |     |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin     |  13 610 |  -30 066 |  -8 161 |    0 |  -24 617 |
| liikevoitto    |     |      |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos  |  7 461 |  -31 888 |   5 950 |  -4 250 |  -22 727 |
--------------------------------------------------------------------------------

VAROJEN JAKAUTUMINEN SEGMENTEITTÄIN, TUHANSINA EUROINA             

--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT     | Puun-jal | Mineraal | Segmentteihi | Oikaisut ja | Konserni |
| 1.000 EUR   |  ostus |    i |      n | eliminoinni |      |
|        |     |     | kuulumattoma |      t |      |
|        |     |     |      t |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.3.2010   |  79 181 | 400 116 |   357 921 |  -266 702 |  570 516 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2009  |  83 623 | 390 005 |   362 749 |  -273 180 |  563 198 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

LIIKEARVON JAKAUTUMINEN SEGMENTEITTÄIN, TUHANSINA EUROINA            

--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR      | 31.3.2010 |    % | 31.12.2009 |    % |  Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Mineraaliliiketoimi |  155 213 | 85,9 % |  147 327 |  85,2 % |  7 886* |
| nta         |      |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puunjalostus    |  25 523 | 14,1 % |   25 523 |  14,8 % |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      |  180 736 | 100,0 % |  172 850 | 100,0 % |  7 886 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

* Kasvu johtuu muutoksista valuuttakursseissa                  

KONSERNIN TULOSLASKELMAYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA              

--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 1.1.-31.3.2 | 1.1.-31.3.20 | 1.1.-31.12.2 |
|                 |     010 |      09 |     009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR            |    3 kk |     3 kk |    12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |   54 429 |    44 488 |   193 359 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot    |     392 |     158 |    7 587 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut       |   -52 634 |   -42 959 |   -181 590 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot  |   -7 236 |    -5 614 |   -26 960 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset         |    -517 |      0 |   -17 020 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöihin liittyvät erät |     -1 |      0 |      6 |
| (core)              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |   -5 567 |    -3 927 |   -24 617 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut     |    -215 |    -1 936 |    -3 435 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöihin liittyvät erät |     42 |     -11 |     -284 |
| (non-core)            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja       |   -5 740 |    -5 874 |   -28 336 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot            |    1 300 |     236 |    5 609 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto        |   - 4 440 |    -5 638 |   -22 727 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille     |   -3 459 |    -3 572 |   -19 744 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille omistajille |    -981 |    -2 065 |    -2 983 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |   -4 440 |    -5 638 |   -22 727 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:  |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton (EUR)       |    -0,01 |    -0,01 |    -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennusvaikutuksella oikaistu |    -0,01 |    -0,01 |    -0,08 |
| (EUR)              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, TUHANSINA EUROINA                

--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät   | 1.1.-31.3.20 | 1.1.-31.3.20 | 1.1.-31.12.20 |
|                |      10 |      09 |      09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen yksikköön     |    8 468 |     428 |     9 534 |
| liittyvät muuntoerot      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen eriin  |    -3 548 |     -193 |    -3 518 |
| liittyvät verot        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät   |    4 920 |     234 |     6 016 |
| verojen jälkeen        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos     |     480 |    -5 403 |    -16 711 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen   |       |       |        |
| jakautuminen:         |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille    |     738 |    -3 331 |    -14 038 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille      |     -258 |    -2 072 |    -2 673 |
| omistajille          |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN TASEYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA                   

--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR             |  31.3.2010 |  31.3.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset ja aineettomat     |       |       |       |
| hyödykkeet             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo             |   180 736 |   87 551 |   172 850 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöosakkeet       |     553 |    1 728 |     507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet    |   102 070 |   68 397 |   103 063 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset ja aineettomat     |   283 359 |   157 676 |   276 421 |
| hyödykkeet yhteensä        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet       |   83 650 |   70 706 |   80 655 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat      |   30 909 |   23 415 |   29 506 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä    |   397 918 |   251 797 |   386 583 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          |   55 034 |   31 632 |   55 951 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  |   46 077 |   35 860 |   49 283 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät     |      0 |   144 292 |    2 500 |
| sijoitukset            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat         |     313 |     245 |     314 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             |   58 976 |   64 232 |   55 852 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä    |   160 401 |   276 261 |   163 900 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat varat       |   12 197 |      0 |   12 714 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä           |   570 516 |   528 058 |   563 198 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille kuuluva  |       |       |       |
| oma pääoma             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            |   23 642 |   23 642 |   23 642 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto          |   25 740 |   25 740 |   25 740 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenarvostusrahasto      |    2 193 |    2 193 |    2 193 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman   |  260 347 |   304 263 |   260 357 |
| rahasto              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero             |   10 363 |      0 |    6 165 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat       |   -53 264 |   -33 629 |   -49 953 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille kuuluva  |   269 021 |   322 210 |   268 144 |
| oma pääoma             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomat omistajat    |   17 621 |    5 696 |   17 878 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        |   286 643 |   327 906 |   286 022 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat        |   176 723 |   142 634 |   169 318 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut ennakot           |   14 526 |    6 538 |   13 480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset velat      |   86 763 |   50 980 |   88 097 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä    |   101 289 |   57 519 |   101 577 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä oleviin omaisuuseriin  |    5 862 |      0 |    6 280 |
| liittyvät velat          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä           |   283 873 |   200 152 |   277 175 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä    |   570 516 |   528 058 |   563 198 |
--------------------------------------------------------------------------------

YHTEENVETO KONSERNITASEEN RAHAVAROISTA SEKÄ KOROLLISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA,
TUHANSINA EUROINA                                

--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  31.3.2010 |  31.3.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteisvarat            |   58 976 |   64 232 |   55 852 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset           |    2 992 |   145 128 |    5 265 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset           |   15 204 |   20 024 |   15 194 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset yhteensä    |   18 196 |   165 152 |   20 459 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset           |   47 856 |   11 477 |   45 288 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset           |   78 142 |   45 828 |   75 506 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat yhteensä     |   125 999 |   57 305 |   120 793 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ, NETTO          |   -48 827 |   172 079 |   -44 483 |
--------------------------------------------------------------------------------

YHTEENVETO KONSERNITASEEN AINEELLISISTA JA AINEETTOMISTA HYÖDYKKEISTÄ, TUHANSINA
EUROINA                                     

--------------------------------------------------------------------------------
|                     |   Aineelliset |   Aineettomat |
|                     |   hyödykkeet |   hyödykkeet |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2010         |     127 541 |     337 547 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset               |      2 756 |       499 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset              |       -72 |       -25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 31.3.2010         |     130 224 |     338 021 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2009         |     118 012 |     185 429 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset               |     35 814 |     162 181 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset*              |     -27 727 |     -23 792 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssierot               |      1 442 |      13 729 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 31.12.2009        |     127 541 |     337 547 |
--------------------------------------------------------------------------------

*Vähennyksiin sisältyy myytäväksi luokitellut varat               

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMAYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA            

--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR             | 1.1.-31.3.2 | 1.1.-31.3.2 | 1.1.-31.12. |
|                  |     010 |     009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto         |   -4 440 |   -5 638 |   -22 727 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut tilikauden voittoon    |    1 849 |    9 293 |   39 630 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut tulevia johdon palkkioita  |      0 |      0 |   -6 479 |
| varten yrityshankintoihin liittyen |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos        |    7 077 |     164 |   -10 239 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta      |    4 486 |    3 819 |     185 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär- ja osakkuusyritysten    |    -319 |     -1 |  -102 514 |
| hankinta              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshankintojen         |      0 |      0 |    -438 |
| lisäkauppahintaerät ja       |       |       |       |
| osto-optioiden toteutus      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär- ja osakkuusyritysten myynti |      0 |    -393 |    6 321 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit ja muut |   -2 735 |   -4 731 |   -10 811 |
| investointierät          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta      |   -3 054 |   -5 124 |  -107 443 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden osto       |     -10 |   -23 324 |   -57 714 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomanpalautus          |      0 |      0 |   -10 055 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot          |     -14 |      0 |    -479 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tehdyt talletukset         |    2 500 |   42 109 |   184 230 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut rahoitustuotot, muut kuin  |     33 |     820 |    1 233 |
| liiketoimintaan liittyvät     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot          |     902 |    6 653 |    9 417 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut ja muut  |   -1 990 |   -6 105 |   -8 926 |
| rahoituserät            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta       |    1 422 |   20 154 |   117 706 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos         |    2 854 |   18 848 |   10 449 |
--------------------------------------------------------------------------------

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA, TUHANSINA EUROINA         

--------------------------------------------------------------------------------
| A = Osakepääoma                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| B = Ylikurssirahasto                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| C = Käyvän arvon ja uudelleenarvostusrahastot                |
--------------------------------------------------------------------------------
| D = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| E = Muuntoero                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| F = Kertyneet voittovarat                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| G = Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä           |
--------------------------------------------------------------------------------
| H = Vähemmistön osuus                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| I = Oma pääoma yhteensä                           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR | A  | B  | C |  D  |  E  |  F  |  G  | H  |  I  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    |  23 |  25 |  2 |  328 | -434 |  -30 |  348 |  7 |  356 |
| pääoma  | 642 | 740 | 193 |  025 |    |  224 |  943 | 768 |  710 |
| 31.12.200 |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
| 8     |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |   |   |   |    |  434 |  -3 |  -3 |  -2 |  -5 |
| n laaja  |   |   |   |    |    |  765 |  331 | 072 |  403 |
| tulos   |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
| 1-3/2009 |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiokulu |   |   |   |    |    |  361 |  361 |   |  361 |
| jen    |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
| vastaerä |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |   |   |   |  -23 |    |    |  -23 |   |  -23 |
| osakkeide |   |   |   |  762 |    |    |  762 |   |  762 |
| n osto  |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    |  23 |  25 |  2 |  304 |   0 |  -33 |  322 |  5 |  327 |
| pääoma  | 642 | 740 | 193 |  263 |    |  629 |  210 | 696 |  906 |
| 31.3.2009 |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |   |   |   |    |    |    |    | -479 | -479 |
| ko    |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |   |   |   |    | 6 165 |  -16 |  -10 | -602 |  -11 |
| n laaja  |   |   |   |    |    |  871 |  707 |   |  308 |
| tulos   |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
| 4-12/2009 |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiokulu |   |   |   |    |    |  547 |  547 |   |  547 |
| jen    |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
| vastaerä |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |   |   |   |  -33 |    |    |  -33 |   |  -33 |
| osakkeide |   |   |   |  852 |    |    |  852 |   |  852 |
| n osto  |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomanpa |   |   |   |  -10 |    |    |  -10 |   |  -10 |
| lautus  |   |   |   |  055 |    |    |  055 |   |  055 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryrit |   |   |   |    |    |    |    |  13 |  13 |
| ysten   |   |   |   |    |    |    |    | 263 |  263 |
| hankinnat |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
| ja    |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
| luovutuks |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
| et    |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    |  23 |  25 |  2 |  260 | 6 165 |  -49 |  268 |  17 |  286 |
| pääoma  | 642 | 740 | 193 |  357 |    |  953 |  144 | 878 |  022 |
| 31.12.200 |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
| 9     |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |   |   |   |    | 4 197 |  -3 |  738 | -258 |  480 |
| n laaja  |   |   |   |    |    |  459 |    |   |    |
| tulos   |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
| 1-3/2010 |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiokulu |   |   |   |    |    |  113 |  113 |   |  113 |
| jen    |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
| vastaerä |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |   |   |   |  -10 |    |    |  -10 |   |  -10 |
| osakkeide |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
| n osto  |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryrit |   |   |   |    |    |  17 |  17 |  1 |  17 |
| ysten   |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
| hankinnat |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
| ja    |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
| luovutuks |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
| et    |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   |   |   |   |    |    |  20 |  20 |   |  20 |
| muutokset |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma    |  23 |  25 |  2 |  260 |  10 |  -53 |  269 |  17 |  286 |
| pääoma  | 642 | 740 | 193 |  347 |  362 |  263 |  022 | 621 |  643 |
| 31.3.2010 |   |   |   |    |    |    |    |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------

MUITA AVAINLUKUJA, JATKUVAT TOIMINNOT, MILJOONAA EUROA             

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |   Q1/2010 |   Q1/2009 |     2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |    3 kk |     3 kk |    12 kk |
|                 |  31.3.2010 |  31.3.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit        |     3,3 |     6,3 |    215,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         |    6,0 % |    14,2 % |   111,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |     896 |     708 |     824 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa    |     898 |     678 |     893 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen alin kurssi, EUR    |    1,90 |     1,04 |     1,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen ylin kurssi, EUR    |    2,30 |     1,70 |     2,68 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden kaupankäyntivolyymilla  |    2,05 |     1,41 |     1,67 |
| painotettu keskikurssi, EUR   |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo, MEUR |    500,9 |    417,7 |    558,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihto, MEUR     |     4,3 |    174,5 |    547,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihto, %       |    0,8 % |    47,3 % |   125,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT JA LASKENTAPERUSTEET                

Tunnusluvut on laskettu tilikauden 2009 tilinpäätöksen mukaisilla kaavoilla ja 
nämä on esitetty alla.                             

Oman pääoman tuottoprosentti(ROE), % = Tilikauden tulos / (Oma pääoma +     
vähemmistöosuus) keskimäärin * 100                       

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE), % = Tulos ennen veroja + korkokulut 
ja muut rahoituskulut / (taseen loppusumma - korottomat velat) keskimäärin * 100

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vähemmistöosuus / taseen loppusumma - saadut 
ennakot * 100                                  

Tulos / Osake (EPS), laimentamaton, EUR = Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus 
tilikauden tuloksesta / Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän 
painotettu keskiarvo tilikauden aikana                     

Tulos / Osake (EPS), laimennettu, EUR = Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus  
tilikauden tuloksesta / Ulkona olevien osakkeiden laimennusvaikutuksella    
oikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana           

Oma pääoma / Osake, EUR = Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma /     
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä            

Tilikauden kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi = Osakkeen       
euromääräinen kokonaisvaihto tilikaudella / tilikaudella vaihdettujen osakkeiden
lukumäärä                                    

Osakekannan markkina-arvo, MEUR = Osakkeiden lukumäärä * tilikauden viimeinen  
kaupantekokurssi                                

Liikevoitto = Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon    
lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden ja     
keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella oikaistuna, vähennetään    
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot, arvonalentumistappiot ja     
liiketoiminnan muut kulut. Kurssierot sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne    
syntyvät tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvistä eristä. Rahoitukseen     
liittyvät kurssierot kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin.         

Tulos ennen rahoituseriä, poistoja ja arvonalentumisia (käyttökate) =      
Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset                    

Bruttoinvestoinnit = Bruttoinvestoinneilla tarkoitetaan pitkäaikaisiin varoihin 
kuuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenojen lisäyksiä  
mukaan lukien yrityskaupoista aiheutuvat lisäykset pitkäaikaisiin varoihin.   

YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT                           

Lappipanelin liiketoiminnan myynti                       

Lappipaneli toteutti huhtikuussa käyttöomaisuuden luovutuksen Pölkky Oy:lle,  
Pölkky Metsä Kmo Oy:lle ja Kitkawood Oy:lle. Vaihto-omaisuus myytiin lokakuussa 
2009. Kauppahinta maksettiin osittain vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä ja 
loput vuoden 2010 toisen neljänneksen aikana.                  

Intermetal -yhtiön hankinta                           

Ruukki Groupin turkkilainen tytäryhtiö osti 99 % osuuden Intermetal -nimisestä 
turkkilaisessa yhtiössä helmikuussa 2010. Intermetalilla on Turkissa kromimalmin
kaivoslisenssejä ja sekä uusien kaivoshankkeiden valmistelutoimia että myös   
kromimalmin tuotantoa. Intermetal myy tuotteitaan kansainvälisille asiakkaille, 
ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli noin 1,8 miljoonaa euroa.          

Vuoden 2009 tilinpäätöstiedotteessa julkistettiin alustava hankintamenolaskelma 
Intermetal-hankinnasta, kohdeyhtiön 31.12.2009 tasetietoihin perustuen. Sitä  
tarkennettiin vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä perustuen 31.1.2010 
taseeseen ja käyttäen eri valuuttakurssia, ilman olennaisia muutoksia.     
Hankinnasta kirjattiin ensimmäisellä neljänneksellä seuraavat varat ja velat.  

Alla on esitetty tarkennettu alustava hankintamenolaskelma           
Intermetal-hankinnasta:                             

--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR             |  Yhdistämisessä |   Kirjanpitoarvot |
|                  |  kirjatut käyvät | ennen yhdistämistä |
|                  |       arvot |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet       |        202 |         202 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet       |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Koneet ja kalusto        |        119 |         119 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Malmivarannot          |        86 |          0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut aineelliset hyödykkeet   |         1 |          1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat        |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          |         0 |          0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset          |        87 |         87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             |        18 |         18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä           |        514 |         428 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka      |        17 |          0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset             |         6 |          6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          |        22 |         22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat             |        128 |         128 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä           |        173 |         155 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat             |        341 |         272 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno            |        338 |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruukin osuus nettovaroista (99 %) |        338 |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo             |         0 |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtavaikutus:         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaupantekohetkellä rahana maksettu |        338 |           |
| kauppahinta            |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitun tytäryrityksen rahavarat |        -18 |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtavaikutus         |        320 |           |
--------------------------------------------------------------------------------

LAADINTAPERIAATTEET                               

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Ruukki Group Oyj
soveltaa samoja laskentaperiaatteita sekä IFRS:n kirjaamis- ja         
arvostamisperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. 1.1.2009 alkaen    
konsernilla on ollut kaksi raportoitavaa segmenttiä: puunjalostus- ja      
mineraaliliiketoiminta.                             

Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja   
oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin,    
ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin.
Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on    
mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa käytetyistä arvoista.

Hankitut omat osakkeet on esitetty vähennyksenä konsernin sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastosta.                               

Taulukoiden luvut on pyöristetty yhteen desimaaliin, mikä tulee ottaa huomioon 
yhteissummia laskettaessa. Tuloslaskelman muuntokurssina on käytetty kunkin   
katsauskauden keskikurssia ja taseen muuntokurssina katsauskauden päätöshetken 
kurssia.                                    

Muut muutokset                                 

Tilinpäätöksestä 2009 alkaen liiketoimintasegmentteihin kuulumattomien,     
konsernin emoyhtiön omistamien osakkuusyhtiöiden tulo-osuuksien,        
luovutusvoittojen- ja tappioiden sekä osakkuusyhtiöosakkeiden ja -saamisten   
arvonalentumisten esitystapaa konsernituloslaskelmassa on muutettu siten, että 
ne esitetään liikevoiton alapuolella rahoituserissä, kun aiemmin ne on esitetty 
liikevoiton yläpuolella eri riveillä. Vertailutietoja on muutettu vastaavasti. 
Perusteena esitystavan muutokselle on se, että kyseiset osakkuusyhtiöomistukset 
eivät ole merkityksellisiä eivätkä ne kuulu yhtiön ydinliiketoimintaan.     

Tilinpäätöksestä 2009 alkaen konserni on takautuvasti esittänyt päästöoikeuksiin
liittyvät realisoituneet ja realisoitumattomat arvonmuutokset liiketoiminnan  
muissa tuotoissa käyttökatteen yläpuolella, kun aiemmin ne on esitetty     
rahoituserissä.                                 

Ruukki osti lokakuussa 2008 Etelä-Euroopan mineraaliliiketoiminnan, joka koostuu
RCS, TMS ja EWW yhtiöistä. Liiketoiminta perustuu EWW:n niche-sulattotoimintaan,
jolle on markkinoilla vain yksi vastaavia tuotteita valmistava kilpailija. EWW:n
pitkälle kehitetyt ja räätälöidyt tuotteet yhdistetään RCS:n asiakkaiden omiin 
tuotteisiin, ja niitä valmistetaan ainoastaan asiakkaiden tilauksesta. Konserni 
on alun perin määritellyt asiakassuhteet ja teknologian erillisinä       
omaisuuserinä, mutta on jälkeenpäin todennut, että ne liittyvät toisiinsa eikä 
niitä voi erottaa. Sen vuoksi konserni yhdistää nämä omaisuuserät vuoden 2010  
ensimmäisestä neljänneksestä alkaen ja nimeää ne uudelleen yhteisellä nimellä  
”asiakassuhteet ja teknologia”, mikä korostaa pitkäaikaisten asiakassuhteiden ja
tiiviisti integroitujen tuotteiden merkitystä niche-valmistajalle.       
Osavuosiraportoinnissa molemmat omaisuuserät on esitetty muissa aineettomissa  
hyödykkeissä. Omaisuuserän kuvauksen muutos ei aiheuta muutoksia        
osavuosiraportointiin aikaisempaan raportointiin verrattuna.          

Yrityshankintoihin liittyvät ehdolliset ja ehdottomat velat on 31.12.2009 alkaen
esitetty takautuvasti korollisissa veloissa siltä osin, kun velat maksetaan   
rahalla riippumatta siitä, ovatko maksusuoritukset nimellisesti kiinteitä summia
vai onko kauppadokumentaatiossa sovittu korollisuudesta. Ne lisäkauppahintaerät,
jotka maksetaan yhtiön osakkeina, on kuitenkin edelleen aiemman käytännön mukaan
esitetty korottomina velkoina.                         

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.              

Espoossa, 28.5.2010                               

RUUKKI GROUP OYJ                                

HALLITUS                                    

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT JA MUUTA TIETOA                 

TIETOA OSAKKEENOMISTAJISTA                           

Yhtiöllä oli 25.5.2010 yhteensä 3.950 osakkeenomistajaa, joista         
hallintarekisteröityjä oli 9 kappaletta. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden   
lukumäärä 25.5.2010 oli 247.982.000 osaketta.                  

Suurimmat osakkeenomistajat 25.5.2010:                     

--------------------------------------------------------------------------------
|   | Osakkeenomistaja             |   Osakkeita |     % |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1 | Kermas Limited              |  70 766 500 |   28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  2 | Atkey Limited               |  50 281 401 |   20,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  3 | Hanwa Company Limited           |  30 000 000 |   12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  4 | Nordea Pankki Suomi Oyj          |  22 777 163 |    9,2 |
|   | hallintarekisteröity           |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  5 | Evli Pankki Oyj hallintarekisteröity   |  21 048 328 |    8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  6 | Hino Resources Co. Ltd          |  11 261 191 |    4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  7 | Ruukki Group Oyj             |   8 740 895 |    3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  8 | Kankaala Markku              |   8 447 285 |    3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  9 | Skandinaviska Enskilda Banken       |   6 016 688 |    2,4 |
|   | hallintarekisteröity           |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  10 | Hukkanen Esa               |   4 910 100 |    2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Yhteensä                 |  234 249 551 |   94,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Muut osakkeenomistajat          |  13 732 449 |    5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Osakkeita yhteensä            |  247 982 000 |   100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

MUUTOKSET OSAKKEIDEN MÄÄRÄSSÄ JA OSAKEPÄÄOMASSA KATSAUSKAUDELLA         

Ruukki Group Oyj:n rekisteröity osakkeiden määrä oli 31.12.2009 yhteensä    
261.034.022 kappaletta. Helmikuussa 2010 yhteensä 13.052.022 yhtiön hallussa  
olevaa omaa osaketta mitätöitiin ja yhtiön rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 
tämän jälkeen ollut 247.982.000. Toukokuun 28. päivänä 2010 yhtiöllä oli    
hallussaan 8.740.895 omaa osakettaan, mikä vastasi noin 3,52 % kaikista     
osakkeista.                                   

Varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2010 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksella 
on tällä hetkellä valtuutus hankkia enintään 10.000.000 omaa osaketta. Tämä   
valtuutus on voimassa 21.10.2011 saakka.                    

Optio-oikeuksien aiheuttamassa mahdollisessa laimennusvaikutuksessa ei ole   
tapahtunut muutoksia verrattuna konsernin vuoden 2009 vuosikertomuksessa    
esitettyyn tietoon.                               

OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ                       

Konserni on suunnannut yhtiön hallituksen jäsenille maksuttoman osakeannin,   
jonka vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous hyväksyi. Suunnattavien osakkeiden  
enimmäismäärä on aluksi 800.000 osaketta ja lisäksi enintään 600.000 osaketta, 
jos hallituksen jäsen jatkaa tehtävässään toisen ja kolmannen kauden. Vuoden  
2010 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti konserni laskee      
maksuttomassa osakeannissa liikkeelle hallussaan olevia omia osakkeitaan.    

Palkitsemisohjelma tullaan maksamaan osakkeina ja se luokitellaan        
osakeperusteisesti suoritettavaksi etuudeksi konsernin IFRS tilinpäätöksessä.  
Luovutettujen osakkeiden käypä arvo määritetään perustuen Ruukki Groupin    
osakkeen arvoon luovutuspäivänä. Siten yhteenlaskettu käypä arvo on       
luovutettavien osakkeiden lukumäärä kerrottuna osakkeen arvolla luovutuspäivänä.
Tuloslaskelmassa kulu merkitään oikeuden syntymisajanjakson aikana       
henkilöstökuluihin ja vastaava lisäys merkitään omaan pääomaan.         
                                        
Myöntämispäiväksi on määritelty 21.4.2010, jolloin pidettiin vuoden 2010    
varsinainen yhtiökokous. Antiosakkeisiin (enintään 800.000 osaketta) liittyy  
vaiheistettu kolmivuotinen ansaintajakso. Kolmasosa osakkeista vapaakirjautuu  
vuosittain jokaisen vuoden 2010 yhtiökokouksen jälkeisen yhtiökokouksen jälkeen.
Lisäosakkeeet (enintään 600.000 osaketta) vapaakirjautuvat välittömästi, jos  
hallituksen jäsenet jatkavat tehtävässään toisen ja kolmannen kauden vuoden 2010
varsinaisen yhtiökokouksen päättämän kauden jälkeen. Osakkeiden merkinnän ehtona
on sitoutuminen osakkeiden luovutuskieltosopimukseen, joka estää osakkeiden   
myynnin kolmen vuoden ajan niiden merkinnästä. Historialliseen tietoon perustuen
yhtiö on arvioinut, että 20 prosenttia kaikista osakkeista lunastetaan     
ansaintajakson aikana. Tätä arviota päivitetään, kunnes toteutuma on tiedossa. 
Lopulta järjestelyn kumulatiiviset kustannukset ovat yhtä suuret kuin      
vapaakirjautuneet osakkeet kerrottuna niiden myöntämispäivän käyvällä arvolla. 

YHTIÖKOKOUKSET                                 

Ruukki Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 21.4.2010  
Espoossa. Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle on   
julkaistu pörssitiedotteella kokonaisuudessaan 31.3.2010, minkä lisäksi     
osakkeenomistajien muuttunut ehdotus koskien hallituksen jäsenten valintaa on  
julkaistu pörssitiedotteella 9.4.2010.                     

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen      
tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009. Aiemmin annetusta tiedosta poiketen      
tilinpäätös on päivätty 31.3.2010. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen   
mukaisesti, ettei osinkoa jaeta 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta.      
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle  
tilikaudelta 2009.                               

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 7.500 
euroa, uusille hallituksen jäsenille 6.500 euroa ja vanhoille hallituksen    
jäsenelle 5.000 euroa kuukaudessa. Tarkastusvaliokunnassa toimiville hallituksen
jäsenille maksetaan palkkiona valiokuntatyöskentelystä puheenjohtajalle 1.000  
euroa kultakin tarkastusvaliokunnan kokoukselta ja muille valiokunnan jäsenille 
500 euroa kokoukselta. Muiden mahdollisten valiokuntien puheenjohtajille    
maksetaan 600 euroa kokoukselta ja jäsenille 300 euroa kokoukselta. Yhtiökokous 
päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaisesti. 
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Markku Kankaala, Jelena Manojlovic ja Terence McConnachie  
sekä uusina jäseninä Philip Baum, Paul Everard, Chris Pointon ja Barry Rourke. 
Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa   
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jelena Manojlovic. Yhtiökokous valitsi  
uudelleen yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young   
Oy:n, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Tomi
Englund.                                    

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen  
kohtaa 8. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,04 euroa osakkeelta.     
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö laskee     
liikkeeseen enintään 800.000 yhtiön hallussa olevaa osaketta, yhtiön hallituksen
jäsenille suunnatulla maksuttomalla osakeannilla. Osakkeet annetaan       
merkittäväksi maksutta ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan,  
koska osakkeet ovat olennainen osa hallitustyöskentelystä maksettavasta     
palkkiorakenteesta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti     
valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla
voidaan laskea liikkeeseen enintään 100.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa
osaketta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista 
sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa   
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla   
voidaan hankkia enintään 10.000.000 omaa osaketta yhtiön vapaaseen omaan    
pääomaan kuuluvilla varoilla.                          

YHTIÖN OSAKE                                  

Ruukki Group Oyj:n osake (RUG1V) on listattu NASDAQ OMX Helsingin keskisuurten 
yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaryhmässä.    

Yhtiön osakkeen kurssi vaihteli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 1,90    
(1-3/2009: 1,04) ja 2,30 (1,70) euron välillä. Osakkeiden kokonaisvaihto    
katsauskaudella oli 2.088.521 (123.368.810) osaketta, mikä edustaa 0,8 % (47,3 
%) katsauskauden päättymishetken rekisteröidystä osakekannasta. Yhtiön osakkeen 
päätöskurssi katsauskauden päättyessä 31.3. oli 2,02 (1,60) euroa. Yhtiön koko 
rekisteröidyn osakekannan 247.982.000 (261.034.022) osaketta markkina-arvo 31.3.
päätöskurssilla oli 500,9 (417,7) miljoonaa euroa.               

LIPUTUSILMOITUKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN               

Yhtiö on saanut katsauskaudella 1.1.-31.3.2010 tai sen jälkeen seuraavat    
liputusilmoitukset. Liputusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön 
internet-sivuilta osoitteesta                          
http://www.ruukkigroup.fi/Suomeksi/Uutiset/Liputukset.iw3.           

- 19.1.2010: Ruukki Group Oyj => omien osakkeiden omistus alittaa 5 %      

- 20.1.2010: Atkey Limited => perustuen 19.1.2010 tiedotettuun Ruukki Group   
Oyj:n hallituksen päätökseen mitätöidä 13.052.022 Ruukki Group Oyj:n hallussa  
olevaa omaa osaketta, Atkey Limitedin omistusosuus tulee ylittämään 20 % Ruukki 
Group Oyj:n rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimäärästä, kun mitätöinti on  
merkitty kaupparekisteriin