Tallinna Kaubamaja kontserni 2010. aasta esimese kvartali konsolideeritud    
auditeerimata müügitulu oli 1,4 miljardit krooni (91,5 miljonit eurot).     
Kontserni 2009. aasta võrreldava perioodi müügitulu oli 1,5 miljardit krooni  
(97,4 miljonit eurot), mis tegi võrdluses eelmise aastaga languseks 6%. I    
kvartali kahjum ulatus 5,9 miljoni kroonini (0,4 miljoni euroni). 2009. aasta  
esimese kvartali kahjum oli 52,3 miljonit krooni (3,3 miljonit eurot). Tallinna 
Kaubamaja kontserni bilansimaht 31. märtsil 2010 oli 3,9 miljardit krooni (249,9
miljonit eurot), kahanedes võrreldes 2009. aasta lõpu seisuga 71,6 miljonit   
krooni (4,6 miljonit eurot). Varade maht kahanes 2%.              
Esimese kvartali jätkuv käibe langus avaldas endiselt survet Tallinna Kaubamaja 
kontserni tegevusele. Ettevõte püüab aktiivselt suurendada efektiivsust ja leida
kontsernisiseseid sünergiad. Kvartali kokkuvõttes suutis kontsern võrreldes   
eelmise aasta sama perioodiga kasumit parandada 46,4 miljoni krooni (3,0    
miljonit eurot) võrra eelkõige opereerimiskulude ja palgakulude kokkuhoiu    
arvelt. Ebarentaablite kaupluste sulgemise ning parema varude juhtimise     
tulemusena paranes veidi müügimarginaal. Esimeses kvartalis vähenes       
finantskulude maht võrreldes eelmise aasta sama perioodiga madalama EURIBORi  
taseme tõttu. 2009. aasta sügisel külmutada otsustatud Läti Selverite      
sulgemisega kaasnenud kulusid kanti veel käesoleva aasta esimeses kvartalis.  
Viimane Lätis tegutsenud Selveri kauplus suleti 2010. aasta märtsis.      
Kaubamajade ärisegmendi 2010. aasta esimese kvartali müügitulu oli 254,5    
miljonit krooni (16,3 miljonit eurot), kahanedes eelmise aastaga võrreldes 8%. 
Esimese kvartali teisest poolest on tunda majanduse stabiliseerumise märke, kus 
märtsikuu Kaubamajade müügitulu oli eelmise aastaga samal tasemel. Kaubamajade 
kahjum 2010. aasta esimeses kvartalis oli 11,1 miljonit krooni (0,7 miljonit  
eurot), olles aasta tagusest tulemusest parem 0,3 miljonit krooni (0,02 miljoni 
euroga). Kaubamajade tegevuskulud olid esimeses kvartalis 8% väiksemad ning   
ärikahjum vähenes 3,6 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot) võrreldes eelmise  
aasta sama perioodiga.                             
Supermarketite ärisegmendi konsolideeritud müügitulu 2010. aasta esimeses    
kvartalis oli 1,1 miljardit krooni (69,2 miljonit eurot), kahanedes võrrelduna 
eelmise aasta võrreldava perioodiga 4%. Supermarketite segmendi konsolideeritud 
puhaskahjum olid 2010.aasta I kvartalis 9,8 miljonit krooni (0,6 miljonit    
eurot), näidates 19,4 miljoni krooni (1,2 miljoni euro) suurust paranemist   
võrreldes 2009. aasta sama perioodiga, kui konsolideeritud maksueelne kahjum ja 
puhaskahjum olid 29,2 miljonit krooni (1,9 miljonit eurot). Supermarketite   
segmendi I kvartali müügitulu Eestis oli 1,1 miljardit krooni (69,2 miljonit  
eurot), mis on 2% väiksem kui eelmise aasta esimesel kolmel kuul. Selveri keti 
Eesti-sisene turuosa 2010. aasta I kvartalis oli 18,7%, suurenedes võrrelduna  
2009. aasta I kvartaliga 1,1 protsendipunkti võrra. Eestis teenitud puhaskasum 
olid 2010.aasta I kvartalis 9,9 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot), kasvades 
aasta varasema perioodiga võrrelduna 18,3 miljoni krooni (1,2 miljoni euro)   
võrra. I kvartali majandustulemustele on positiivset mõju avaldanud       
turundustegevused ja müügikampaaniad. Olukorras, kus tulude kasvatamine on   
piiratud tarbijate alanenud ostujõuga, on Selver jätkanud tööd kuluefektiivsuse 
tasemete parandamisega. Sõlmitud on kokkuleppeid alandamaks püsikulusid, üle on 
vaadatud lepinguid ning kokkuhoiu võimalusi muutuvkuludes. Tööjõukuludes on   
saavutatud 14%-line kokkuhoid võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga.     
Tulenevalt 2009. aasta sügisel vastu võetud otsusest tütarettevõtte SIA Selver 
Latvia äritegevus Lätis külmutada, oli käesoleva aasta I kvartali lõpuks kõik  
Lätis asunud 6 Selverit suletud ja igakuised kulud viidud miinimumini. Selveri 
müügitulu Lätis 2010. aasta esimeses kvartalis oli seetõttu 0,2 miljonit krooni 
(10 tuhat eurot) võrrelduna 25,8 miljoni krooniga (1,7 miljoni euroga) eelmise 
aasta samal perioodil. 2010. aasta I kvartali SIA Selver Latvia puhaskahjum oli 
19,8 miljonit krooni (1,3 miljonit eurot), vähenedes aasta varasema perioodiga 
võrrelduna 1,2 miljoni krooni (75 tuh. euro) võrra.               
Kinnisvarade ärisegmendi 2010. aasta esimese kvartali kontserniväline müügitulu 
oli 10,0 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot), kahanedes eelmise aasta sama   
perioodiga 11% tingituna üüritegevuse vähenemisest Lätis. Segmendi esimese kolme
kuu kasumiks kujunes 24,9 miljonit krooni (1,6 miljonit eurot). See oli eelmise 
aasta esimese kvartali kasumist 8,9 miljoni krooni (0,6 miljoni euro) võrra   
parem tulemus ja oli peamiselt tingitud Läti tegevuskulude vähenemisest,    
soodsate intressimäärade tõttu vähenenud finantskuludest ning          
amortisatsioonikulude vähenemisest.                       
Autokaubandusturul jätkub madalseis, I kvartalis müüdi Eestis 2 090 sõiduautot, 
mis on 18% vähem kui aasta tagasi. Lätis langes müük 37%, müüdi 825 sõidukit.  
Leedus müüdi 1 371 sõiduautot ning langus oli 27%. Autokaubanduse segmendi 2010.
aasta I kvartali müügitulu ilma segmentide vaheliste tehinguteta oli 45,7    
miljonit krooni (2,9 miljonit eurot), jäädes 27% alla eelmise aasta sama    
perioodi tuludele. Aasta esimesel kolmel kuul müüdi kokku 141 autot ehk 173   
autot vähem, kui aasta varem samal perioodil. KIA sõidukite turuosa Baltikumis 
ületas I kvartalis 3% piiri, aasta tagasi oli see 2,14%. Autokaubanduse segment 
on vähendanud 2010. aasta esimeses kvartalis kahjumit 5,5 miljonit krooni (0,4 
miljonit eurot) võrreldes eelmise aasta esimese kolme kuuga. Segmendi 2010.   
aasta esimese kvartali kahjum oli 0,4 miljonit krooni (0,02 miljonit eurot).  
Jalatsikaubanduse 2010. aasta I kvartali müügitulu kokku oli 38,9 miljonit   
krooni (2,5 miljonit eurot), vähenedes võrreldes 2009. aasta sama perioodiga 3%.
I kvartali kahjumiks kujunes 9,6 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot), millest 
Läti ettevõtete kahjum moodustab 0,6 miljonit krooni (0,04 miljonit eurot). 2009
aasta I kvartalis oli jalatsikaubanduse kahjum kokku 21,8 miljonit krooni (1,4 
miljonit eurot) (s.h. Läti ettevõtete kahjum 4,8 miljonit krooni, 0,3 miljonit 
eurot). Kahjumi peamisteks põhjusteks oli talvekaupade sesoonne allahindlus.  

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE                     

tuhandetes                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |     EEK     |     EUR     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 | 31.03.20 | 31.12.200 | 31.03.201 | 31.12.200 |
|                |  10  |   9   |   0   |   9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara           |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod      | 182 173 |  223 691 |  11 643 |  14 296 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu     |  58 916 |  75 655 |   3 765 |   4 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud lühiajalised nõuded   |  56 929 |  82 032 |   3 639 |   5 242 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksude ettemaksed ja     |  7 762 |   8 820 |    496 |    564 |
| tagasinõuded         |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ettemaksed        |  12 142 |  12 404 |    776 |    793 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud             | 656 107 |  616 554 |  41 933 |  39 405 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku        | 974 029 | 1 019 156 |  62 252 |  65 135 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara           |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed          |  25 479 |  25 499 |   1 629 |   1 630 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeeringud        |  20 989 |  20 323 |   1 341 |   1 299 |
| sidusettevõtetesse      |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised nõuded   |  3 965 |   3 613 |    253 |    231 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud   |  55 800 |  55 800 |   3 566 |   3 566 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara     |  2 663 | 2 689 639 |  170 254 |  171 900 |
|                |   896 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara    |  60 340 |  62 018 |   3 857 |   3 964 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Firmaväärtus         | 104 993 |  104 993 |   6 710 |   6 710 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku        |  2 935 | 2 961 885 |  187 610 |  189 300 |
|                |   462 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU          |  3 909 | 3 981 041 |  249 862 |  254 435 |
|                |   491 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused        | 194 050 |  254 524 |  12 402 |  16 267 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud ettemaksed       |  5 039 |   2 983 |    322 |    190 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad tarnijatele       | 715 556 |  713 855 |  45 733 |  45 623 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksukohustused        |  45 972 |  63 490 |   2 938 |   4 058 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud lühiajalised kohustused |  71 473 |  62 720 |   4 568 |   4 009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised    |   521 |    445 |    33 |    28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku |  1 032 | 1 098 017 |  65 996 |  70 175 |
|                |   611 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused        |  1 267 | 1 267 096 |  80 986 |  80 982 |
|                |   152 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised eraldised    |  1 667 |   1 736 |    106 |    111 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku |  1 268 | 1 268 832 |  81 092 |  81 093 |
|                |   819 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED KOKKU       |  2 301 | 2 366 849 |  147 088 |  151 268 |
|                |   430 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital          |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital         | 407 292 |  407 292 |  26 031 |  26 031 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital   |  40 729 |  40 729 |   2 603 |   2 603 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ümberhindluse reserv     | 670 602 |  673 976 |  42 859 |  43 075 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum        | 498 226 |  500 730 |  31 844 |  32 004 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konverteerimiserinevused   |  -8 788 |  -8 535 |   -563 |   -546 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU       |  1 608 | 1 614 192 |  102 774 |  103 167 |
|                |   061 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   |  3 909 | 3 981 041 |  249 862 |  254 435 |
| KOKKU             |   491 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE                       
                                        
tuhandestes                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| |                 |    EEK     |     EUR     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 3 kuud | 3 kuud | 3 kuud | 3 kuud |
|                  | 2010  |  2009  |  2010  |  2009  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu             |  1 431 |  1 524 |  91 516 |  97 440 |
|                  |   913 |   603 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud           | 41 884 |  37 954 |  2 677 |  2 425 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasutatud materjal ja tarvikud  | -1 115 |  -1 207 | -71 306 | -77 142 |
|                  |   689 |   003 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mitmesugused tegevuskulud     |  -177 | -186 684 | -11 364 | -11 931 |
|                  |   815 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tööjõukulud            |  -134 | -164 192 |  -8 621 | -10 494 |
|                  |   889 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum          | -42 326 | -46 402 |  -2 705 |  -2 966 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud           | -3 470 |  -2 297 |   -222 |   -147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikahjum             |  -392 | -44 021 |   -25 |  -2 815 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud           |  1 292 |  1 080 |    83 |    69 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantskulud           | -7 444 | -10 160 |   -476 |   -649 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud sidusettevõtja    |   666 |   825 |    42 |    53 |
| aktsiatelt            |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi puhaskahjum    | -5 878 | -52 276 |   -376 |  -3 342 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu koondkasum/kahjum       |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed     |  -253 |   323 |   -17 |    21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi muu        |  -253 |   323 |   -17 |    21 |
| koondkasum/kahjum         |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM    | -6 131 | -51 953 |   -393 |  -3 321 |
--------------------------------------------------------------------------------

Raul Puusepp                                  
Juhatuse esimees                                
Tel 731 5000