IPAS „Invalda Asset Management Latvia” ir pieņēmusi lēmumu uzsākt atvērtā
ieguldījumu fonda „Valsts obligāciju fonds” (turpmāk tekstā- Fonds)
likvidāciju. 
Fonda likvidators- IPAS „Invalda Asset Management Latvia”, reģ. Nr.
40003408014, juridiskā adrese Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050. 
Fonda likvidācijas gaitā Fonda Likvidators neveiks Fonda ieguldījumu apliecību
emisiju un atpakaļpirkšanu. Likvidators veiks tikai ar Fonda likvidāciju
saistītās darbības. 
Fonda likvidācijas rezultātā iegūtie likvidācijas ieņēmumi, pēc Fondu kreditoru
prasību apmierināšanas tiks sadalīti starp Fonda ieguldītājiem proporcionāli
viņu ieguldījumu apliecību skaitam. 
Fonda kreditoru pieteikšanās termiņš - trīs mēnešu laikā no paziņojuma
publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Fondu kreditoru pieteikšanās
vieta - Tirgoņu iela 8, Rīga. 
Likvidators plāno pabeigt Fonda likvidāciju 2009. gada martā.

IPAS „Invalda Asset Management Latvia”
Valdes priekšsēdētājs
Andrejs Martinovs