Första halvåret

 * Resultat efter skatt uppgick till 21,8 (107,4) Mkr
 * Resultatet per aktie uppgick till 1,33 (6,49) kr
 * Eget kapital per aktie uppgick till 82 (84) kr
 * Koncernens nettoomsättning uppgick till 165,2 (141,9) Mkr
 * Värdeförändring värdepapper uppgick till 0,9 (101,5) Mkr


Andra kvartalet

 * Resultat efter skatt uppgick till 17,8 (22,7) Mkr
 * Resultatet per aktie uppgick till 1,09 (1,37) kr
 * Koncernens nettoomsättning uppgick till 77,3 (71,8) Mkr
 * Värdeförändring värdepapper uppgick till -8,5 (20,6) Mkr
 * Thalamus Networks offentliggjorde ett bud på Hifabgruppen


Informationstillfällen 2008

Publiceringsdatum för ekonomisk information:


5 november     Delårsrapport juli-september 2008
19 februari 2009  Bokslutskommuniké 2008Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande
översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.


Stockholm den 20 augusti 2008
Petter Stillström     Jan Andersson   Jan Kjellman
Verkställande direktör  Styrelseledamot  Styrelseledamot

Bengt Stillström   Pär Sundberg
Styrelseordförande  Styrelseledamot

AB Traction      Tel: 08-506 289 00
Box 3314       Fax: 08-506 289 30
Saltmätargatan 7   E-post: post@traction.se
103 66 Stockholm   www.traction.se
Org.nr.556029-8654Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk: