Hela pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:
Pressmeddelande (PDF)

Förbättringsarbete har påbörjats på landsväg 522, som via
Pampalogruvan går mellan Hattuvaara Pihlajavaara. Arbetet, som utförs
på beställning av finska Vägförvaltningens Savo-Karjala vägdistrikt
kommer väsentligt att förbättra framkomligheten till Pampalo
guldförekomst.

Vägen förbättras i huvudsak för tyngre fordon inför den planerade
exploateringen av Pampaloförekomsten. Den förbättrade vägen är
dessutom en förutsättning för malmtransporter från Bolagets
satellitfyndigheter längs den Karelska Guldlinjen (bl.a. Rämepuro,
Muurinsuo och Hosko) till det planerade centrala anrikningsverket i
Pampalo.

I den första etappen, som beräknas vara klar under vecka 35, kommer
vägen mellan Hattuvaara och Pampalogruvans korsning att förbättras.
Andra etappen omfattar sträckningen mellan Pampalo och Pihlajavaara,
som ligger nära Hosko guldfyndigheten, beräknas vara färdiga i
oktober 2008. Vägförvaltningens budget för vägarbetet är 6,8 MSEK
eller 730 000 Euro ."När vägförbättringsarbetet är klart kan Pampalogruvan trafikeras med
tung trafik även under tjällossningen, och materialtransporterna blir
inte beroende på årstid. Detta är viktigt för både planeringen av
eventuell brytning i Bolagets satellitfyndigheter och för att kunna
utnyttja även vinterhalvåret för att bygga upp anläggningarna i
Pampalo." säger Endomines VD Timo Lindborg.

För ytterligare information vänligen, kontakta:

Timo Lindborg, verkställande direktör
tel: +46-8-611 66 45, mobil: +358-40-50 83 507

Endomines i korthet

Endomines AB (publ) prospekterar och utvecklar mineralfyndigheter i
Finland. Bolaget äger undersökningstillstånd eller
bearbetningskoncessioner för samtliga kända guldfyndigheter längs
Karelska Guldlinjen, bland annat Pampalo gruvan i vilken Bolaget har
målsättningen att återuppta driften under 2010. Endomines har
dessutom undersökningstillstånd för ett antal guldfyndigheter i
finska Lappland. Utöver guld fokuserar bolaget på industrimineralet
ilmenit som visar stabil efterfrågetillväxt och prisutveckling. Dessa
ilmenitfyndigheter är belägna i mellersta Österbotten.

Endomines tillämpar SveMin:s och FAERI:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Endomines har valt att redovisa mineralresurserna enligt JORC eller
NI 43101 koden som båda är internationellt accepterade. Endomines
tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som
rapporteringsstandard för redovisningsprinciperna och bokslutspraxis.
Därmed ökar möjligheterna att jämföra Bolaget med utländska
prospekterings- och gruvbolag.

Läs mer om Endomines pressmeddelanden på
http://www.endomines.com/news.php