På vegne af CuraGen Corporation udsender TopoTarget A/S følgende meddelelse:

I henhold til lov om værdipapirhandel og bekendtgørelse om storaktionærer
(bekendtgørelse nr. 1225 af 22. oktober 2007) fremsendes hermed
storaktionærmeddelelse vedrørende CuraGen Corporation. 

I forbindelse med erhvervelsen af de globale rettigheder til belinostat modtog
CuraGen Corporation 5 millioner TopoTargetaktier. CuraGen Corporation har i dag
solgt disse 5 millioner TopoTarget aktier til danske og internationale,
institutionelle investorer samt management hos TopoTarget A/S. CuraGen
Corporation er derfor ikke længere aktionær i TopoTarget. 


TopoTarget A/S
	
For yderligere information, venligst kontakt:

Ulla Hald Buhl 	Telefon 	+45 39 17 83 92
Director IR & Communications	Mobil	+45 21 70 10 49


Baggrundsinformation

Om TopoTarget
TopoTarget (OMX: TOPO) er en biotekvirksomhed med hovedkontor i Danmark og
datterselskaber i USA, Schweiz, Tyskland og England dedikeret til at finde
''Answers for cancer'' og udvikle bedre behandlinger mod kræft. TopoTarget er
etableret og ledet af kliniske kræftspecialister og kombinerer bred erfaring
fra kræftbehandling i praksis med en dyb forståelse for de molekylære
mekanismer i kræft. Fokus ligger på prædiktive kræftmodeller og vigtige
cancer-enzymregulatorer (bl.a. HDACi, mTOR, FasLigand og topoisomerase
II-hæmmere), og der er skabt et stærkt udviklingsfundament. TopoTarget har
opbygget en bred portefølje af prækliniske småmolekyle-lægemiddelkandidater, og
ni lægemidler (både småmolekyle- og proteinbaserede) er i klinisk udvikling,
herunder helt nye antikræftmidler samt nye kræftindikationer for eksisterende
lægemidler. Savene®/Totect® blev godkendt af EMEA i 2006 og af FDA i 2007 og er
TopoTargets første produkt på markedet. For yderligere oplysninger henvises til
www.topotarget.com 


 

TopoTarget Safe Harbour Statement
Denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn, herunder udsagn om vores
forventninger til udviklingen af vores prækliniske og kliniske pipeline med
tidspunkter for igangsættelse og færdiggørelse af kliniske undersøgelser samt
med hensyn til forventet likviditetsforbrug. Sådanne udsagn er baseret på
ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici og usikkerhed, som
kan medføre, at TopoTargets faktiske resultater afviger væsentligt fra de
resultater, der beskrives i de fremadrettede udsagn. TopoTarget advarer sine
investorer om, at der ikke kan gives sikkerhed for, at de faktiske resultater
eller forretningsforhold ikke vil afvige væsentligt fra hvad, der forudsiges
eller gives udtryk for i sådanne fremadrettede udsagn som følge af forskellige
faktorer, herunder, men ikke begrænset til, følgende: risikoen for at et eller
flere af TopoTargets udviklingsprogrammer ikke skrider frem som planlagt af
tekniske, videnskabelige eller kommercielle årsager, som følge af problemer med
patientrekruttering eller på baggrund af nye oplysninger fra ikke-kliniske
eller kliniske studier eller fra andre kilder; succesfulde konkurrerende
produkter og teknologier; teknologisk uvished og produktudviklingsrisici;
usikkerhed omkring yderligere finansiering; TopoTargets historiske underskud og
usikkerheden omkring opnåelse af lønsomhed; TopoTargets udviklingsstadie som
biofarmaceutisk selskab; offentlig regulering; påstande om patentkrænkelse mod
TopoTargets produkter, procedurer og teknologier; evnen til at beskytte
TopoTargets patenter og immaterielle rettigheder, usikkerhed vedrørende
kommer¬cialise¬ringsrettigheder samt risiko for produktansvarskrav. Vi har
ingen hensigt om og påtager os ingen forpligtelse til at opdatere eller ændre
fremadrettede udsagn, hverken som følge af fremkomsten af nye oplysninger,
fremtidige begivenheder eller på anden måde, medmindre loven kræver det.