B&B TOOLS har tecknat avtal om förvärv av 100% av aktierna i TOOLS
Spesialvarer AS ("Spesialvarer"). Spesialvarer är en av de ledande
leverantörerna av verktyg, personlig skyddsutrustning, infästningar
och andra industriförnödenheter till industrin i västra Norge.
Spesialvarer omsätter cirka 90 MSEK per år och har 25 anställda."TOOLS Spesialvarer är ett väletablerat företag med en stark position
på industrimarknaden i västra Norge", säger Johan Falk, vVD i B&B
TOOLS. "Genom förvärvet förstärks TOOLS erbjudande mot offshore- och
sjöfartsindustrin ytterligare. TOOLS har idag representation på cirka
200 orter i Norden."

Efter eliminering av B&B TOOLS-koncernens nuvarande försäljning till
Spesialvarer uppskattas koncernens årliga nettoomsättning öka med
cirka 75 MSEK. Tillträde beräknas ske i juni 2008 efter att berörda
myndigheters medgivande inhämtats. Förvärvet bedöms ha en marginellt
positiv påverkan på B&B TOOLS resultat per aktie under innevarande
räkenskapsår.


Stockholm den 16 maj 2008

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Johan Falk, vVD, B&B TOOLS AB, telefon 08-660 10 30
Mats Karlqvist, Direktör - Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon
070-660 31 32

B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med
verktyg, industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill
relaterade tjänster. Koncernen omsätter för närvarande på årsbasis
cirka 10 miljarder SEK och har cirka 3 300 anställda.Denna   information   offentliggörs   enligt   lagen   om
värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument
eller krav ställda i noteringsavtal.