SUOMEN TERVEYSTALO OYJ 	OSAVUOSIKATSAUS 
15.5.2008 klo 13                                


Terveystalon tammi-maaliskuun 2008 liikevaihto kasvoi 80,7 prosenttia ja oli  
52,9 milj. euroa, liikevoitto oli 4,4 milj. euroa.               

Tammi-maaliskuu 2008 (tammi-maaliskuu 2007):                  
- Liikevaihto 52,9 milj. euroa (29,3) 
- Liikevoitto 4,4 milj. euroa (2,6) 
- - Työterveyssegmentin liikevaihto 28,5 milj. euroa (8,5) ja liikevoitto 2,6
milj. euroa (0,3) 
- - Lääkäriasema- ja sairaalasegmentin liikevaihto 16,6 milj. euroa (12,0) ja 
liikevoitto 3,2 milj. euroa (3,1)                        
- - Diagnostiikkasegmentin liikevaihto 6,8 milj. euroa (7,7) ja liikevoitto 4,1 
milj. euroa (1,3)                                
- - Muiden eli segmenteille kohdistamattomien erien liikevaihto 1,1 milj. euroa 
(1,0) ja liiketulos -5,4 milj. euroa (-2,1)                   
- Koko vuoden 2008 liikevaihdon ja liikevoiton ennakoidaan kasvavan
merkittävästi edellisvuodesta. 


Suomen Terveystalo -konsernin (Terveystalo) liikevaihto kasvoi vuoden 2008   
tammi-maaliskuussa 80,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja 
oli 52,9 milj. euroa (29,3 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2007). Liikevoitto  
kasvoi 71,2 % prosenttia ja oli 4,4 milj. euroa (2,6).             

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUKUJA        |  1.1.- |   1.1.- |  Muutos,% |   1.1.- |
|              |31.3.2008 | 31.3.2007 |      | 31.12.2007 |
|              |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, 1 000 EUR   |  52 868 |   29 264 |   80,7 % |  140 719 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, 1 000 EUR   |  4 442 |   2 595 |   71,2 % |    401 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR      |   0,01 |    0,03 |  -66,7 % |   -0,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, EUR   |   1,21 |    0,82 |   47,6 % |    1,20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste (Net |  188,0 |   132,7 |   41,7 % |   184,8 |
| Gearing), %        |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, |   10,6 |    12,2 |  -13,1 % |    0,6 |
| %             |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %   |   5,4 |    14,1 |  -61,7 % |    -5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %    |   28,0 |    31,7 |  -11,7 % |    27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/liikevaihto, % |   8,4 |    8,9 |   -5,6 % |    0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


Sijoitetun pääoman tuottoprosentin (ROI) ja oman pääoman tuottoprosentti (ROE) 
laskennassa käytetyt tuloslaskelmaluvut on annualisoitu.            


SUOMEN TERVEYSTALO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS                    
1.1. - 31.3.2008                                

Liiketoiminta                                  

Terveystalo on liikevaihdolla ja toiminnan laajuudella mitattuna Suomen johtava 
terveysalan yritys. Yhtiö toimii terveydenhuollon yksityisillä         
palvelumarkkinoilla ja tarjoaa kokonaisvaltaisia terveydenhuollon palveluja.  

Konsernin liiketoiminta jaetaan kolmeen liiketoimintasegmenttiin:        
Työterveyssegmentti, Lääkäriasema- ja sairaalasegmentti sekä          
Diagnostiikkasegmentti. Vuoden 2007 loppuun saakka kaikki kuvantamis- ja    
laboratoriopalvelut raportoitiin osana Diagnostiikkasegmenttiä. Vuoden 2008   
alusta näytteenottolaboratoriotoiminta ja pika-analytiikka sekä         
kuvantamispalvelut raportoidaan lääkärikeskus-sairaaloiden ja lääkärikeskusten 
osalta osana Lääkäriasema- ja sairaalasegmenttiä ja työterveysasemien osalta  
osana Työterveyssegmenttiä. Nimikkeellä Muut raportoidaan segmenteille     
kohdistamaton liiketoiminta, joka koostuu pääasiassa yhtiön osuudesta      
lapsettomuushoitoihin erikoistuneiden AVA-klinikoiden liiketoiminnasta.     

Segmenttien vertailutiedot kaudelta 1.1.-31.3.2007 sekä tilikaudelta 2007 on  
muutettu vastaamaan vuoden 2008 alusta käyttöönotettua segmenttijakoa.     

Terveystalo jatkoi vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä vuonna 2007     
aloitettua palvelujen ja sisäisten toimintatapojen yhtenäistämistä. Vuoden   
loppuun jatkuvan integraatioprojektin tavoitteena on selkeyttää toimintatapoja, 
tehostaa toimipaikkaverkoston toimintaa, karsia päällekkäisyyksiä ja      
yksinkertaistaa tuki- ja hallintopalveluja tukemaan entistä tehokkaammin    
laajentuneen liiketoiminnan tarpeita.                      

Työterveyssegmentti                               
Terveystalosta tuli syyskuun alussa 2007 toteutuneen Medivire Työterveyspalvelut
Oy:n yritysoston myötä sekä liikevaihdolla että verkoston laajuudella mitattuna 
maan johtava työterveyspalveluja tuottava yritys. Konserni vastasi vuoden 2007 
lopussa työterveyspalvelujen osalta yli 12 000 yrityksen ja sitä kautta yli 365 
000 henkilön työterveyshuollosta.                        

Suomen Terveystalo Oyj:lle myönnettiin tammikuussa SFS-EN ISO 9001:2000     
laatusertifikaatti. Yhtiö jatkoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä loppuvuodesta
2007 aloitettua työterveyshuollon prosessien ja toimintamallien yhtenäistämistä.
Työterveyshuollon erikoislääkäreille tarkoitettu koulutuskokonaisuus nivottiin 
osaksi yliopistoissa tarjolla olevaa työterveyslääkäreiden erikoistumis- ja   
jatkokoulutusta. Terveystalo-konsernissa toimii noin 30             
työterveyserikoislääkärin koulutusoikeudet omaavaa lääkäriä eri puolilla Suomea.


Lääkäriasema- ja sairaalasegmentti                       
Yhtiö jatkoi vuoden 2008 ensimmäisellä neljännellä lääkärikeskus-sairaaloittensa
ja lääkärikeskustensa kehittämistä. Tavoitteena on, että lääkärikeskus-sairaalat
tukevat pienempien yksiköiden palvelutarjontaa ja varmistavat Terveystalon   
palvelujen saatavuutta alueellisesti ja valtakunnallisesti. Standardoidun ja  
laajan palveluverkoston odotetaan vaikuttavan positiivisesti Terveystalon    
markkina-asemaan pitkällä aikavälillä.                     

Maaliskuussa otettiin käyttöön uusi lääkärikeskus-sairaala Turussa, jossa    
yhteisiin toimitiloihin muutti viisi aiemmin erillään toiminutta Terveystalon  
toimipaikkaa. Uuden lääkärikeskus-sairaalan kuvantamisyksikköön hankittiin 1,5 
teslan magneetin lisäksi uusi 3 teslan laitteisto, jonka voimakkaampi      
kuvasignaali ja lyhyempi kuvausaika parantaa kuvien laatua ja näin sekä     
diagnostiikkaa että diagnoosivarmuutta. Joensuussa Terveystalo ja Joensuun   
kaupunki aloittivat ensimmäisinä terveysalan yksityisen ja julkisen sektorin  
toimijan yhteistyön tiloissa, joista osaa terveyskeskus käyttää päivisin ja   
Terveystalo iltaisin. Sopimus, johon liittyy yhteistyötä myös välineistön ja  
hoitotarvikkeiden osalta sekä jatkossa mahdollisesti laboratoriotutkimusten ja 
näytteenoton osalta on esimerkki siitä, miten uudella tavalla ajatellen julkinen
ja yksityinen terveydenhuolto voivat löytää kustannustehokkaita ja toimivia   
yhteistyömalleja.
                                
Lääkäriasema- ja sairaalasegmenttiin kuuluvissa yksiköissä toimii pääosa    
Terveystalon näytteenottolaboratorioista yhtiön keskittyessä asiakasrajapinnassa
tapahtuvaan näytteenottolaboratoriotoimintaan ja siihen kuuluvaan        
palvelutarjontaan.                               

Diagnostiikkasegmentti vastaa segmenttiin kuuluvissa kuvantamisyksiköissä    
tapahtuvasta röntgen- ja magneettikuvantamisesta sekä tarjoaa mobiilikuvantamis-
ja seulontapalveluja ulkoisille asiakkaille ja konsernin sisäisesti täydentämään
Työterveys- ja Lääkäriasema- ja sairaalasegmentin asiakkaille tarjottavia    
terveyspalveluja. Diagnostiikkasegmentti myös vastaa konserninlaajuisesti    
diagnostiikkapalvelujen kehittämisestä sekä konsernin käytössä olevan      
diagnostiikkavälineistön ajanmukaisuudesta.                   

Tammi-maaliskuussa 2008 Terveystalo-konsernissa toimi runsaat 10 erillistä   
kuvantamisyksikköä. Pääosa kuvantamispalveluista toteutetaan Lääkärikeskus- ja 
sairaalasegmenttiin kuuluvissa yksiköissä.                   

Konsernitoiminnot tukevat konsernitasoista, alueellista ja paikallista     
liiketoimintaa. Konsernin toiminnallista rakennetta vahvistettiin vuoden 2008  
alusta lisäämällä laatu konsernitoimintoihin, joita ennestään olivat HR, myynti,
talous, tietohallinto ja viestintä. Konsernitasolla vastataan myös       
vakuutuspalveluihin liittyvästä toiminnasta.                  

Konsernirakenne                                 

Katsauskaudella Suomen Terveystalo -konserniin kuului emoyhtiö Suomen      
Terveystalo Oyj sekä sen 36 tytäryhtiötä. Katsauskaudella ei hankittu uusia   
tytäryrityksiä tai liiketoimintoja.                       

Liikevaihto                                   

Tammi-maaliskuun 2008 liikevaihto kasvoi 80,7 prosenttia edellisvuoden     
vastaavasta ajanjaksosta ja oli 52,9 milj. euroa (29,3 milj. euroa       
tammi-maaliskuussa 2007). Työterveyssegmentin osuus liikevaihdosta oli 53,8   
prosenttia, Lääkäriasema- ja sairaalasegmentin osuus 31,4 prosenttia ja     
Diagnostiikkasegmentin osuus 12,8 prosenttia.                  

Liikevaihto segmenteittäin                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto segmenteittäin      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR        |   1.1.- |   1.1.- | Muutos, % |    1.1.- |
|             | 31.3.2008 | 31.3.2007 |      | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työterveyssegmentti   |   31 801 |   9 290 |  242,3 % |   63 808 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lääkäriasema- ja    |   18 306 |   13 529 |   35,3 % |   54 897 |
| sairaalasegmentti    |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Diagnostiikkasegmentti |   7 646 |   8 201 |   -6,8 % |   32 489 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          |   1 077 |   1 047 |   2,9 % |    2 667 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin sisäiset   |   -5 961 |   -2 803 |  112,7 % |   -13 142 |
| eliminoinnit      |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    |   52 868 |   29 264 |   80,7 % |   140 719 |
--------------------------------------------------------------------------------


Muut-erään sisältyy konsernitoimintojen lisäksi konsernin osuus         
hedelmöityshoitoihin keskittyvien AVA-klinikoiden toiminnasta, joka ei kuulu  
liiketoimintasegmentteihin.                           

Tulos                                      

Tammi-maaliskuun 2008 liikevoitto oli 4,4 milj. euroa eli 8,4 prosenttia    
liikevaihdosta (2,6 milj. euroa, 8,9 % tammi-maaliskuussa 2007). Liikevoitto  
kasvoi 71,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevoittoon  
sisältyy kertaluontoinen, keskuslaboratorion myynnistä syntynyt myyntivoitto,  
jonka määrä on 2,1 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto katsauskaudelta ilman 
kertaluonteista erää on noin 2,4 miljoonaa euroa, joka vastaa 4,5 prosenttia  
liikevaihdosta. Kertaluonteinen erä pois lukien liikevoitto on pienentynyt 7,8 %
edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.                     

Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto oli 0,9 milj. euroa eli 1,7 prosenttia   
liikevaihdosta (1,2 milj. euroa, 4,2 %). Emoyhtiön omistajille kuuluvasta    
tuloksesta laskettu tulos per osake oli 0,01 euroa (0,03 euroa).        


Liikevoitto segmenteittäin                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto segmenteittäin      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR        |   1.1.- |   1.1.- | Muutos, % |    1.1.- |
|             | 31.3.2008 | 31.3.2007 |      | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työterveyssegmentti   |    -736 |    -402 |   83,1 % |   -6 441 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lääkäriasema- ja    |   1 440 |   1 597 |   -9,8 % |    4 229 |
| sairaalasegmentti    |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Diagnostiikkasegmentti |   3 185 |    744 |  328,1 % |    1 676 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          |   -5 409 |   -2 146 |  152,1 % |   -12 204 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin sisäiset   |   5 961 |   2 802 |  112,7 % |   13 142 |
| eliminoinnit      |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    |   4 442 |   2 595 |   71,2 % |     401 |
--------------------------------------------------------------------------------


Diagnostiikkasegmentin katsauskauden liikevoittoon sisältyy keskuslaboratorion 
myynnistä syntynyt myyntivoitto 2,1 miljoonaa euroa.              

Pääoman tuotto                                 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) tammi-maaliskuussa 2008 oli 10,6 prosenttia   
(12,2 % tammi-maaliskuussa 2007). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 5,4 prosenttia 
(14,1 %).                                    


Rakenne                                     

Suomen Terveystalo Oyj myi helmikuussa 2008 keskuslaboratorioliiketoimintansa  
Medix Laboratoriopalvelut Oy:lle. Terveystalo arvioi edelleen, että strateginen 
kumppanuus Medix Laboratoriot Oy:n kanssa massa-analytiikkaan ja        
erikoisnäytteiden tutkimustoimintaan liittyen tuottaa yhtiölle vuositasolla   
vähintään 0,5 miljoonan euron säästöt. Pika-analytiikkaa tekevät        
lääkäriasema-sairaaloitten, lääkärikeskusten ja työterveysasemien yhteydessä  
toimivat laboratoriot eivät olleet kaupan kohteena.               

Liiketoimintakauppa paransi Terveystalon edellytyksiä kehittää         
näytteenottolaboratoriotoimintaansa ja sen osana pika-analytiikkaa       
asiakasrajapinnassa sekä tarjota näihin liittyviä palveluja myös ostopalveluina.
Valtakunnallinen toimipaikkaverkosto tarjoaa mahdollisuudet esimerkiksi     
seulontoihin liittyvien näytteenottopalvelujen tarjoamiseen kunnille.      

Keskuslaboratorioliiketoiminnan myynnistä syntynyt myyntivoitto kaupasta    
aiheutuneet kulut huomioiden oli määrältään 2,1 miljoonaa.           

Investoinnit                                  

Terveystalo jatkoi investointeja toimitilojen ajanmukaistamiseen ja       
kehittämiseen sekä kuvantamislaitteistoihin. Tammi-maaliskuussa 2008      
kalustettiin muun muassa maaliskuussa avautunut Turun lääkärikeskus-sairaala ja 
huhtikuun alussa avautunut Rovaniemen lääkärikeskus-sairaala sekä uusia tai   
uusittuja toimitiloja muun muassa Forssassa, Joensuussa, Kemissä ja Kurikassa. 

Tase ja rahoitus                                

Maaliskuun lopussa 2008 taseen loppusumma oli 294,2 milj. euroa (124,1 milj.  
euroa maaliskuun lopussa 2007). Tase on kasvanut merkittävästi syyskuussa 2007 
toteutuneen Medivire Työterveyspalvelut Oy:n yrityshankinnan vuoksi.      
Maksuvalmius säilyi tammi-maaliskuussa 2008 hyvänä. Konsernin likvidit varat  
mukaan lukien rahoitusarvopaperit olivat katsauskauden päättyessä 6,2 milj.   
euroa (5,9).                                  

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) oli tilikauden ensimmäisen vuosineljänneksen
päättyessä 188,0 prosenttia (132,7 %).                     

Rahavirta                                    

Tammi-maaliskuussa 2008 liiketoiminnan rahavirta oli 1,2 milj. euroa (5,1 milj. 
euroa tammi-maaliskuussa 2007). Maksetut korot on aikaisemmasta         
raportointikäytännöstä poiketen esitetty rahoituksen rahavirrasta ja      
vertailutiedot kaudelta 1.1.-31.3.2007 ja tilikaudelta 2007 on muutettu     
vastaavasti.                                  

Liiketoiminnan rahavirta on pienentynyt edellisvuoden vastaavasta tasosta    
käyttöpääoman kasvun myötä. Myyntisaatavien ja muiden saatavien määrän kasvu  
katsauskaudella on ollut voimakkaampaa kuin edellisvuoden vastaavana      
ajankohtana.                                  

Henkilöstö                                   

Henkilöstön määrä oli tammi-maaliskuussa 2008 keskimäärin 2 390 (keskimäärin 1 
308 tammi-maaliskuussa 2007 ja 1 689 vuonna 2007) ja maaliskuun lopussa 2 369 (1
335 maaliskuun lopussa 2007 ja 2 398 tilikauden 2007 lopussa). Henkilöstömäärän 
kasvuun on vaikuttanut erityisesti Medivire Työterveyspalvelut Oy:n osto    
syksyllä 2007.                                 

Konserniyhtiöiden toimitiloissa potilaita vastaanotti katsauskauden päättyessä 
noin 2 100 ammatinharjoittajaa.                         

Hallituksen päätöksen mukaisesti Suomen Terveystalo Oyj:n konsernissa on otettu 
käyttöön koko työsuhteista henkilöstöä koskeva tulos- ja            
tavoitepalkkiojärjestelmä vuodelle 2008.                    

Organisaatio                                  

Suomen Terveystalo Oyj:n hallituksen 19.11.2007 hyväksymän           
integraatiosuunnitelman mukaisesti usealla paikkakunnalla toimintoja on     
yhdistetty tai yhdistetään osin tai kokonaan osaksi isompia kokonaisuuksia   
toiminnan tehostamiseksi ja kustannussäästöjen saavuttamiseksi.         
Tammi-maaliskuussa 2008 yhteisiin tiloihin muutti toimipaikkoja muun muassa   
Hämeenlinnassa, Iisalmella, Kouvolassa, Porissa, Rovaniemellä, Savonlinnassa ja 
Turussa.                                    

Osakkeet ja osakepääoma                             

Suomen Terveystalo Oyj:n osakepääoma oli maaliskuun lopussa 681 416,63     
euroa(vuoden 2007 lopussa 681 416,63 euroa) ja osakkeiden kokonaismäärä 68 141 
663 osaketta. Arvo-osuusjärjestelmässä yhtiön osakkeen tunnus on SUT1V.     

Tammi-maaliskuussa 2008 osakkeen korkein hinta oli 1,99 euroa ja alin hinta 1,42
euroa. Tammi-maaliskuun vaihdolla painotettu keskikurssi oli 1,66 euroa ja   
31.3.2008 päätöskurssi 1,59 euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana  
5 141 345 kappaletta, joka vastaa 7,6 prosenttia osakkeiden lukumäärästä    
katsauskauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 
31.3.2008 oli 108 345 244 euroa. Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli yhteensä 
6 672 osakkeenomistajaa (6 510 vuoden 2007 päättyessä).             
                                        
Emoyhtiö Suomen Terveystalo Oyj:n hallussa ei ole omia osakkeita. Konsernin   
tytäryhtiöiden Suomen Terveystalo Lääkäriasema Oy:n ja Nova Clinic Oy:n hallussa
on yhteensä 55 691 kappaletta emoyhtiön osakkeita. Määrä vastaa 0,08 prosenttia 
koko osakekannasta ja äänimäärästä.                       

Suomen Terveystalo Oyj:n hallitus päätti 21.2.2008 varsinaisen yhtiökokouksen  
28.5.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta Suomen   
Terveystalo Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Samassa kokouksessa  
hallitus hyväksyi konsernin koko henkilöstöä koskevan tulos- ja         
tavoitepalkkiojärjestelmän vuodelle 2008. Optio-oikeuksilla kannustetaan    
avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi sekä 
pyritään sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. Optio-oikeuksien määrä on  
yhteensä 3 644 500 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 
3 644 500 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien   
osakkeiden osuus on yhteensä enintään 5,1 prosenttia yhtiön osakkeista ja    
osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen.       
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Suomen Terveystalo 
Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki  
Oy:ssä tammi-maaliskuussa 2008, 2009 ja 2010. Optio-oikeudella 2008A merkittävän
osakkeen merkintähinta on kuitenkin vähintään 2,16 euroa, joka vastaa osakkeen 
henkilöstön merkintähintaa listautumisannissa 2007. Optio-oikeuksilla      
merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2008A:        
2.1.2011—31.12.2012, optio-oikeuksilla 2008B: 2.1.2012—31.12.2013 ja      
optio-oikeuksilla 2008C: 2.1.2013—31.12.2014.                  

Varsinainen yhtiökokous 2008                          

Suomen Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.4.2008      
Helsingissä. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka  
mukaan osinkoa ei makseta ja 31.12.2007 päättyneen tilikauden tappio siirretään 
Voitto/Tappio -tilille.                             

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot                       

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin yhtiökokouksessa kahdeksan (8) ja siihen
valittiin uudelleen jäseniksi toimitusjohtaja Ari Ahola, LL Pentti Parkkinen,  
LKT, VTK Kari Puro, DI Kaija Pöysti, LKT, dosentti Pekka Roto ja DI Petteri   
Walldén sekä uusiksi jäseniksi vuorineuvos, taloustieteiden tohtori Kari Neilimo
ja johtaja Matti Roto.                             

Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
Hallituksen jäsenten esittely löytyy yhtiön internet-sivuilta osoitteesta    
www.terveystalo.com.                              

Hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi päätettiin 30 000 euroa,    
hallituksen varapuheenjohtajan toimikausipalkkioksi 21 600 euroa ja hallituksen 
jäsenen toimikausipalkkioksi 12 000 euroa, jonka lisäksi hallituksen      
puheenjohtajalle päätettiin maksaa kokouspalkkiona 800 euroa ja hallituksen   
varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 600 euroa kustakin hallituksen kokouksesta 
tai hallituksen valiokunnan kokouksesta. Hallituksen jäsenten kohtuulliset   
matkakustannukset päätettiin korvata laskua vastaan.              

Tilintarkastajien osalta yhtiökokous päätti, että yhtiön nykyinen        
tilintarkastaja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena     
tilintarkastajana KHT Janne Rajalahti jatkaa tehtävässään.           

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi edelleen Pentti 
Parkkisen hallituksen puheenjohtajaksi ja Kari Neilimon varapuheenjohtajaksi.  

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

1.4.2008 nimitettiin KTM Jukka Yli-Hankala Suomen Terveystalo Oyj:n       
talousjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.6.2008 alkaen.      

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät                      

Terveystalo ottaa strategiaansa ja tavoitteisiinsa liittyviä hallittavia    
riskejä. Näitä riskejä hallitaan ja mahdollisuuksien mukaan pienennetään    
erilaisin keinoin. Yhtiö ei ole valmis ottamaan riskejä, jotka voisivat     
vaarantaa sen toiminnan jatkuvuuden, olisivat hallitsemattomia tai oleellisesti 
vahingoittaisivat sen toimintaa. Yhtiön riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa 
ja tiedostaa systemaattisesti ja kattavasti toimintaan liittyviä riskejä sekä  
varmistaa, että riskejä hallitaan asianmukaisesti liiketoimintaan liittyviä   
päätöksiä tehtäessä.                              

Terveystalon toimintaan liittyviä merkittävimpiä riskejä ovat yhtiön kasvuun ja 
yritysostoihin liittyvät riskit, yhteiskunnalliset ja lainsäädännölliset riskit,
hoitovirheisiin ja vahingonkorvauksiin liittyvät riskit, sopimuksiin,      
asiakkuuksiin ja henkilöstöön liittyvät riskit sekä teknologiaan ja       
tietoliikennejärjestelmien toimivuuteen ja tietoturvaan liittyvät riskit. Näitä 
riskejä pyritään hallitsemaan toimintaohjeilla ja säännöillä tai niitä pyritään 
sopimuksin ja vakuutuksin siirtämään toiselle tai kolmannelle osapuolelle.   

Lähiajan riskeistä merkittävimmät liittyvät rahoitukseen. Yhtiö nosti elokuussa 
2007 vieraan pääoman ehtoista rahoitusta 134 miljoonaa euroa Medivire      
Työterveyspalvelut Oy:n kaupan rahoittamiseksi. Rahoituskulujen ja lainojen   
lyhennyksiin liittyy riskejä, jos liiketoiminnan kassavirta on alhainen ja/tai 
jos korot nousevat merkittävästi. Yhtiö hallitsee rahoitusriskejään       
liiketoiminnan kannattavuusohjelman avulla, korkosuojauksilla ja jatkuvalla   
kanssakäymisellä rahoittajien kanssa                      

Lähiajan riskejä liittyy myös uusien toimipaikkojen ja sairaaloiden       
käynnistymisen vaikutukseen yhtiön kannattavuuteen lyhyellä aikavälillä, jos  
toimintojen käynnistyminen uusissa tiloissa ei tapahdu suunnitellusti.     
Merkittävimmät tällaiset riskit liittyvät maaliskuussa käynnistyneen Turun ja  
huhtikuussa käynnistyneen Rovaniemen uuden lääkärikeskus-sairaalan toimintaan. 
Myös Suomen Terveystalo Työterveys Oy:n (entinen Medivire Työterveyspalvelut Oy)
ja Terveystalon toiminnan ja toimintojen sekä järjestelmien integrointi voi   
pitkittyessään vaikuttaa oleellisesti toimintojen yhdistämisestä saataviin   
hyötyihin ja konsernin toimintaan.                       

Yhtiö jatkoi katsauskauden aikana tilikaudella 2007 aloitettua systemaattisen  
riskienhallinnan sekä sisäisen valvonnan prosessien ja järjestelmien      
kehittämistä yhdessä sisäisen tarkastuksensa ulkoisen kumppanin kanssa.     

Tulevaisuuden näkymät                              

Julkaistujen tutkimusten mukaan yksityisten terveyspalvelujen uskotaan myös   
tulevina vuosina kasvavan keskimäärin yhdeksän prosentin vuosivauhtia ja yhtiö 
pyrkii edelleen kasvamaan nopeammin kuin markkinat keskimäärin.         
Työterveyspalvelujen kysynnän kasvun ennakoidaan jatkuvan. Kasvunäkymiä     
yksityisessä lääkärinvastaanottotoiminnassa pidetään hyvinä, ja yhtiö ennakoi  
Lääkäriasema- ja sairaalasegmentin kasvun jatkuvan. Diagnostiikkasegmentin   
palvelujen myynti erityisesti julkiselle sektorille tulee yhtiön käsityksen   
mukaan edelleen kasvamaan.                           

Terveysalan markkinoiden yleiseen kasvuun, orgaanisen liiketoiminnan      
kasvuodotuksiin ja toteutettuihin yritysostoihin perustuen yhtiön vuoden 2008  
liikevaihdon odotetaan ylittävän merkittävästi vuoden 2007 liikevaihdon.    

Yhtiö aloitti syksyllä 2007 osana konsernin integraatio-ohjelmaa ohjelman    
toiminnan merkittäväksi tehostamiseksi ja sitä kautta kannattavuuden      
parantamiseksi. Yhtiön koko tilikauden 2008 liikevoiton ennakoidaan ylittävän  
merkittävästi tilikauden 2007 liikevoiton.                   

Taloudelliset tiedotteet 2008                          

Suomen Terveystalo julkaisee seuraavat osavuosikatsaukset vuonna 2008      
seuraavasti:                                  
- osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 14.8.2008 noin klo 13 
- osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 13.11.2008 noin klo 13 SUOMEN TERVEYSTALO -KONSERNI                          

Suomen Terveystalo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 on laadittu       
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja           
arvostusperiaatteiden mukaisesti, mutta laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia  
IAS 34, osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Yhtiö on tämän       
osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin   
vuositilinpäätöksessään 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta.          

Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Konsernin          
osavuosikatsaukseen on yhdistelty kaikki olennaiset konserniyhtiöt.       
Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.       

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE, 1 000 EUR          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT            |   31.3.2008 |  31.3.2007 |   31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT     |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset         |    56 779 |    44 865 |     58 926 |
| käyttöomaisuushyödykkeet   |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo          |    146 711 |    41 667 |    147 042 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet |    42 577 |    7 994 |     42 932 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt     |      45 |      47 |       46 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä |     1 384 |    1 560 |     1 262 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset osakkuusyrityksiltä |      17 |      17 |       17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat      |     1 246 |    1 411 |     1 231 |
| sijoitukset         |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset |     4 897 |    2 166 |     4 924 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ |    253 657 |    99 727 |    256 381 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT     |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus       |     2 049 |    1 645 |     2 102 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut    |    32 244 |    16 866 |     24 928 |
| saamiset           |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypään arvoon        |     -313 |     387 |      397 |
| tulosvaikutteisesti     |        |       |        |
| kirjattavat rahoitusvarat  |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat          |     6 536 |    5 502 |     13 088 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ |    40 516 |    24 400 |     40 516 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ        |    294 174 |   124 126 |    296 896 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT     |   31.3.2008 |  31.3.2007 |   31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA          |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma         |      681 |     472 |      681 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti          |       0 |     315 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto       |      459 |    31 211 |      459 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman    |    77 809 |     100 |     77 809 |
| pääoman rahasto       |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat    |     1 798 |    5 238 |      889 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus      |     1 593 |    1 955 |     1 682 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ     |    82 340 |    39 291 |     81 520 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT     |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat   |    12 029 |    3 574 |     12 492 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat       |    138 669 |    44 105 |     21 292 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat          |      458 |     415 |      459 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ |    151 156 |    48 094 |     34 243 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT     |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat   |    37 111 |    23 199 |     38 429 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan   |      49 |     401 |      229 |
| tuloon perustuvat verovelat |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset   |    23 516 |    13 141 |    142 476 |
| velat            |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ |    60 676 |    36 741 |    181 133 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ |    294 174 |   124 126 |    296 896 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA,   |     1.1.- |     1.1.- |     1.1.- |
| 1 000 EUR          |   31.3.2008 |   31.3.2007 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |    52 868 |    29 264 |    140 719 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot  |     2 653 |      164 |     1 049 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten   |      122 |      189 |      365 |
| tuotosta           |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja tarvikkeiden   |    -7 262 |    -4 610 |    -23 955 |
| käyttö            |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista     |    -25 497 |    -12 429 |    -63 476 |
| aiheutuvat kulut       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset |    -5 336 |    -2 459 |    -14 134 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut  |    -13 107 |    -7 525 |    -40 166 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO         |     4 442 |     2 595 |      401 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot        |      93 |      20 |      564 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut        |    -4 022 |     -875 |    -5 092 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA     |      513 |     1 739 |    -4 127 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot          |      307 |     -423 |     1 146 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDEN VOITTO        |      820 |     1 316 |    -2 981 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen         |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Emoyhtiön omistajille   |      909 |     1 218 |    -3 088 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Vähemmistölle       |      -89 |      98 |      107 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos   |
| (EUR)                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton        |     0,01 |     0,03 |     -0,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu         |     0,01 |     0,03 |     -0,05 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUROA           |    1.1.- |    1.1.- |    1.1.- |
|                 |  31.3.2008 |  31.3.2007 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto          |     820 |    1 316 |    -2 980 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut kauden voittoon     |    6 498 |    3 536 |    17 052 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos       |   -6 366 |     748 |    -3 231 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot           |      6 |      16 |     514 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot          |     253 |     -565 |    -1 870 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta  |    1 212 |    5 051 |    9 485 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut liiketoiminnot     |      0 |     -592 |   -130 236 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin ja   |   -4 258 |    -3 115 |   -15 455 |
| aineellisiin hyödykkeisiin    |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten myynti     |      0 |      0 |     123 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulot liiketoimintojen myynnistä |    3 399 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykkeiden luovutustulot    |     361 |      31 |     335 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot          |      1 |      2 |     465 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta   |    -497 |    -3 674 |   -144 768 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut    |      0 |      18 |    48 187 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman hankinnasta     |      0 |     -548 |    -2 065 |
| aiheutuneet kulut        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot         |     12 |    1 397 |   134 829 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut     |    -303 |    -1 762 |   -33 191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot          |   -5 901 |     -621 |    -2 327 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingvelkojen maksut  |   -1 075 |     -929 |    -3 603 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot         |      0 |      -2 |     -29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta    |   -7 267 |    -2 447 |   141 800 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa     |   13 088 |    6 571 |    6 571 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa     |    6 536 |    5 502 |    13 088 |
--------------------------------------------------------------------------------

Maksetut korot on aikaisemmasta raportointikäytännöstä poiketen esitetty    
rahoituksen rahavirrasta ja vertailutiedot kaudelta 1.1.-31.3.2007 ja      
tilikaudelta 2007 on muutettu vastaavasti.                   

--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 1.1.-31.3.2008          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR   | Osake- | Yli-   | Sijoi-  | Voitto-  | Vähem- | Yht.  |
|        | pääoma | kurssi- | tetun  | varat   | mistön |     |
|        |    | rahasto | vapaan  |      | osuus  |     |
|        |    |     | oman   |      |     |     |
|        |    |     | pääoman |      |     |     |
|        |    |     | rahasto |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |  681 |   459 |  77 809 |    889 |  1 682 | 81 520 |
| 1.1.2008   |    |     |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto |   0 |    0 |    0 |    909 |   -89 |   820 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |  681 |   459 |  77 809 |   1 798 |  1 593 | 82 340 |
| 31.3.2008   |    |     |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 1.1.-31.3.2007          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | Osake- | Ylikurs-| Osake-| Sijoi-  | Voitto- | Vähem- | Yht.  |
|      | pääoma | sira-  | anti | tetun  | varat  | mistön |    |
|      |    | hasto  |    | vapaan  |     | osuus |    |
|      |    |     |    | oman   |     |    |    |
|      |    |     |    | pääoman |     |    |    |
|      |    |     |    | rahasto |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  472 | 31 211 |  315 |   630 |  4 021 | 1 892 | 38 541 |
| 1.1.2007  |    |     |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman    |   0 |    0 |   0 |   -741 |    0 |   0 |  -741 |
| pääoman  |    |     |    |     |     |    |    |
| hankinta- |    |     |    |     |     |    |    |
| kulut   |    |     |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennal- |   0 |    0 |   0 |   193 |    0 |   0 |  193 |
| linen vero |    |     |    |     |     |    |    |
| oman    |    |     |    |     |     |    |    |
| pääoman  |    |     |    |     |     |    |    |
| hankinta- |    |     |    |     |     |    |    |
| kuluista  |    |     |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusmerkin- |   0 |    0 |   0 |    18 |    0 |   0 |   18 |
| tä     |    |     |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko   |   0 |    0 |   0 |    0 |   -2 |   0 |   -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden   |   0 |    0 |   0 |    0 |  1 218 |   98 | 1 316 |
| voitto   |    |     |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmis- |   0 |    0 |   0 |    0 |    0 |  -35 |  -35 |
| tön osuudet|    |     |    |     |     |    |    |
| yhtiöhan- |    |     |    |     |     |    |    |
| kinnoista |    |     |    |     |     |    |    |
| ja muista |    |     |    |     |     |    |    |
| muutoksis- |    |     |    |     |     |    |    |
| ta     |    |     |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  472 | 31 211 |  315 |   100 |  5 237 | 1 955 | 39 290 |
| 31.3.2007 |    |     |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTIRAPORTOINTI, 1 000  |     1.1- |     1.1.- |     1.1.- |
| EUR              |  31.3.2008 |   31.3.2007 |  31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto segmenteittäin          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työterveyssegmentti      |    31 801 |     9 290 |    63 808 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lääkäriasema- ja       |    18 306 |    13 529 |    54 897 |
| sairaalasegmentti       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Diagnostiikkasegmentti    |    7 646 |     8 201 |    32 489 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut             |    1 077 |     1 047 |     2 667 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit         |    -5 961 |    -2 803 |    -13 142 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä     |    52 868 |    29 264 |    140 719 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto segmenteittäin          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työterveyssegmentti      |     -736 |     -402 |    -6 441 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lääkäriasema- ja       |    1 440 |     1 597 |     4 229 |
| sairaalasegmentti       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Diagnostiikkasegmentti    |    3 185 |      744 |     1 676 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut             |    -5 409 |    -2 146 |    -12 204 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit         |    5 961 |     2 803 |    13 142 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto yhteensä     |    4 442 |     2 595 |      401 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut   |    -3 929 |     -855 |    -4 528 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja      |     513 |     1 739 |    -4 126 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot             |     307 |     -423 |     1 146 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN VOITTO     |     820 |     1 316 |    -2 980 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA, KVARTAALEITTAIN 1 000 EUR       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   1.1- |  1.10.- |   1.7.- |    1.4- |   1.1.- |
|        | 31.3.2008 | 31.12.2007| 30.9.2007 | 30.6.2007 | 31.3.2007 |
|        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  |  52 868 |  52 923 |   30 236 |   28 297 |   29 264 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liike-    |   2 653 |    321 |    164 |    399 |    164 |
| toiminnan   |      |      |      |      |      |
| muut tuotot  |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus     |    122 |    -50 |     83 |    143 |    189 |
| osakkuus-   |      |      |      |      |      |
| yritysten   |      |      |      |      |      |
| tuotoista   |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja  |  -7 262 |  -9 780 |   -4 879 |   -4 686 |   -4 609 |
| tarvikkeiden |      |      |      |      |      |
| käyttö    |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-   |  -25 497 |  -24 271 |  -14 854 |  -12 396 |  -11 954 |
| etuuksista  |      |      |      |      |      |
| aiheutuvat  |      |      |      |      |      |
| kulut     |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot    |  -5 336 |  -5 290 |   -3 707 |   -2 678 |   -2 459 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liike-    |  -13 107 |  -13 766 |   -9 579 |   -8 825 |   -8 000 |
| toiminnan   |      |      |      |      |      |
| muut kulut  |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO  |   4 442 |    87 |   -2 536 |    254 |   2 595 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-   |    93 |    141 |    101 |    302 |     20 |
| tuotot    |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut |  -4 022 |  -2 771 |   -1 025 |    -421 |    -875 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen |    513 |  -2 542 |   -3 459 |    135 |   1 739 |
| veroja    |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   |    307 |    680 |    938 |    -49 |    -423 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN |    820 |  -1 862 |   -2 522 |     87 |   1 316 |
| VOITTO    |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön   |    909 |  -1 810 |   -2 527 |     31 |   1 218 |
| omistajille  |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle |    -89 |    -52 |     5 |     56 |     98 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MUITA TIETOJA          |   1.1.- |    1.1.- |      1.1.- |
|                 | 31.3.2008 |  31.3.2007 |   31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin     |   2 390 |    1 308 |      1 689 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa    |   2 369 |    1 335 |      2 398 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet:                       

Oman pääoman tuotto, %	=                            
100 x (Voitto ennen veroja - välittömät verot)/                 
(Oma pääoma + vähemmistöosuus(keskimäärin))                   

Sijoitetun pääoman tuotto, % =                         
100 x (Voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut)/         
(Taseen loppusumma - korottomat velat(keskimäärin))               

Omavaraisuusaste, % =                              
100 x (oma pääoma + vähemmistöosuus)/(Taseen loppusumma-saadut ennakot)     

Nettovelkaantumisaste =                             
(Korolliset velat - likvidit varat) /                      
(Oma pääoma + vähemmistöosuus)                         

Laimentamaton osakekohtainen tulos =	                      
(Voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot) /              
Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo, kpl               

Laimennettu osakekohtainen tulos =                       
(Voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot) /	             
Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo laimennusvaikutuksella      
oikaistuna, kpl                                 

Oma pääoma osaketta kohti =	                          
Oma pääoma / 	                                 
Laimentamaton osakemäärä tilikauden lopussa                   
                                        


SUOMEN TERVEYSTALO OYJ                             
Hallitus                                    


LISÄTIETOJA:                                  
toimitusjohtaja Martti Kiuru, puh. 030 63 311, martti.kiuru@terveystalo.com   


Tiedote taulukoineen on luettavissa Internet-osoitteessa:            
http://www.terveystalo.com                           


Terveystalo:                                  
Suomen Terveystalo on maan johtava terveyspalveluja tuottava yritys. Yhtiö   
tarjoaa terveys-, työterveys- ja sairaanhoitopalveluja yksityishenkilöille,   
yrityksille ja julkiselle sektorille yli 150 toimipaikassaan eri puolilla    
Suomea. Vuonna 2001 perustettu yhtiö on koko historiansa ajan kasvanut     
voimakkaasti. Yhtiön osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä   
tunnuksella SUT1V.                               

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja  
toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut 
asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä
lausuntoja. Tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja     
tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa 
Suomen Terveystalo-konsernin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten  
olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta 
tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka    
sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät     
käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät     
olosuhteet; lisäykset ja muutokset kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa 
ja hyväksikäyttää investointiohjelmaansa, yhtiön syyskuussa 2007 aloittaman   
toiminnan ja toimintojen yhtenäistämisprojektin onnistumisen ja yhtiön kyvyn  
jatkaa liiketoimintansa laajentamista.                     


Jakelu:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet