Löpande forskningskostnader beräknas minska med MSEK 115 på rullande
tolvmånadersbasis

Biovitrum AB (publ) har nu slutfört den översyn av sin forsknings-
och utvecklingsorganisation som tillkännagavs i november 2007, när
bolagets nya, genomgripande affärsstrategi initierades. Den nya
strategin innebär framför allt en fokusering på specialistläkemedel
och att ta projekt hela vägen till marknaden. Som en följd av detta
ämnar Biovitrum att utlicensiera en övervägande majoritet av bolagets
primärvårdsprojekt. Som tidigare meddelats kan även vissa projekt
komma att läggas ned. Detta innebär att bolagets forsknings- och
utvecklingsorganisation behöver omstruktureras och anpassas till den
nya affärsinriktningen.

Totalt har ungefär 150 tjänster noggrant genomlysts, framför allt
inom de delar av organisationen som arbetat med primärvårdsprojekten
samt bioteknisk kontraktsutveckling. Cirka 100 personer har under
denna förändringsprocess antingen lämnat organisationen, fått nya
arbetsuppgifter eller identifierats som övertaliga. Omstruktureringen
är nu genomförd och innebär en engångskostnad på cirka MSEK 70. De
löpande fasta forsknings- och utvecklingskostnaderna beräknas minska
med cirka MSEK 115 på rullande tolvmånadersbasis.

Vidare har expertisen inom proteinprocessutveckling, som tidigare
utgjorde en  del  av kontraktstillverkningen,  integrerats  med
forsknings- och  utvecklingsorganisationen. Bolaget  får  därmed
kompetens och kapacitet att utveckla småmolekyl- och proteinläkemedel
för sjukdomar med stora medicinska behov. I den nya organisationen
kommer fler personer än tidigare att arbeta med utvecklingsprojekt,
samtidigt som en större del av forsknings- och utvecklingsbudgeten
kommer att utgöras av rörliga kostnader (t ex. kostnader för kliniska
studier)."Storleken,  flexibiliteten  och  kompetensen  inom  vår  nya
forskningsorganisation gör att vi nu står väl rustade för att
effektivt leverera nuvarande och framtida specialistläkemedelsprojekt
hela vägen till marknaden. De nu genomförda personalneddragningarna
samt strukturförändringen inom FoU  är ett nödvändigt, om  än
smärtsamt, steg för att se till att Biovitrum kan fortsätta på den
inslagna vägen mot tillväxt", säger Biovitrums VD Martin Nicklasson.
För ytterligare information, kontakta:

Biovitrum AB (publ)
Erik Kinnman, Informationsdirektör
Tfn: 073-422 15 40
erik.kinnman@biovitrum.com

Martin Nicklasson, CEO
Tfn: 08-697 20 00
martin.nicklasson@biovitrum.com


Om Biovitrum
Biovitrum är ett läkemedelsbolag med verksamhet i Sverige och
Storbritannien. Bolaget har för närvarande en forskningsportfölj med
flera läkemedelsprojekt i kliniska  och prekliniska faser  för
behandling av ett antal väl definierade specialistindikationer.
Dessutom har Biovitrum ett flertal primärvårdsprojekt att erbjuda för
utlicensiering inom bland annat fetma, diabetes, inflammation och
ögonsjukdomar. Biovitrum marknadsför ett antal specialistläkemedel
huvudsakligen i Norden samt utvecklar och producerar proteinläkemedel
på kontraktsbasis. Biovitrum omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och
har cirka 480 anställda. Biovitrums aktie är noterad på OMX Nordiska
börs i Stockholm. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se.