Aktieägarna i Central Asia Gold AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 12 juni 2008, kl. 15.00 på Operakällaren, Karl XII:s
Torg, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14.30. 

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:
(i) vara införda i den av VPC AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är
torsdagen den 5 juni 2008. Den som låtit förvaltningsregistrera sina aktier
måste i god tid före den 5 juni 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt
inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. 

(ii) anmäla deltagandet till Bolaget senast måndagen den 9 juni 2008 kl. 16.00.
Anmälan kan göras på telefon 08-624 26 80, via fax 08-624 37 20, via mail på
adress agm@centralasiagold.se eller via brev på adressen Central Asia Gold AB,
Brovägen 9, 182 76 Stocksund. Anmälan måste omfatta fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall,
uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta
inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Fullmaktsformulär kan laddas ned från Bolagets hemsida www.centralasiagold.se. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1) Årsstämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5) Val av en eller två justeringsmän
6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
8) Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
b) disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen 
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9) Fastställelse av antalet styrelseledamöter
10) Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisor
11) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
12) Val av revisor
13) Fastställelse av principer för utseende av valberedning
14) Beslut om
a) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
b) riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
15) Övriga frågor och årsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN
Punkt 8 b. Förslag angående resultatdisposition och utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att moderbolagets totala
ansamlade förlust om -27 690 TSEK täcks genom överföring från överkursfonden
med motsvarande belopp, och att ingen utdelning skall lämnas för
verksamhetsåret. 
Punkt 2, 9-12. Val av styrelseledamöter m.m.
Aktieägare, representerande cirka 26 procent av det totala röstetalet,
("Huvudägarna") har avgivit följande förslag till beslut: 
• Till ordförande på årsstämman föreslår Huvudägarna advokat Clas Romander.
• Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av åtta
(8) ordinarie ledamöter. 
• Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med totalt
240 000 kronor, varav 100 000 kronor till den oberoende styrelseledamoten Örjan
Berner och 20 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Till revisorn
föreslås att arvode skall utgå enligt godkänd räkning. 
• Till omval föreslås Mikhail Malyarenko, Örjan Berner, Peter Geijerman,
Alexander Gerasimov, Alexander Merko, Paal Hveem, Patric Perenius och Torbjörn
Ranta. . Vidare föreslås att Mikhail Malyarenko utses till styrelsens
ordförande. 
• Nyval föreslås, för tiden intill slutet av den årsstämma som kommer att
avhållas 2012, av auktoriserade revisorn Johan Arpe vid revisionsbolaget Ranby
Björklund. 

• Punkt 13. Fastställelse av principer för utseende av valberedningen
Huvudägarna föreslår att bolagsstämman fastställer följande principer: Bolaget
skall ha en valberedning bestående av styrelseordföranden samt fyra övriga
ledamöter representerande envar av de fyra röstmässigt största ägarna. De till
röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av Bolagets, av
VPC tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare (ägargruppsvis)
per den 31 oktober 2008. Den aktieägare som ej är registrerad i VPC, och som
önskar utnyttja sin rätt, skall anmäla detta till styrelsens ordförande samt
kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande skall snarast efter
utgången av oktober månad kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna
enligt ovan, och be dem utse varsin ledamot. Om någon av aktieägarna avstår sin
rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Namnen på
ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall
offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i
valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som
representerar den största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen innan
dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att
ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot. Arvode skall ej
utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får belasta Bolaget med
skäliga kostnader för resor och utredningar. 
Valberedningen skall till årsstämman lämna förslag till: (i) val av
stämmoordförande; (ii) antal styrelseledamöter; (iii) val av styrelseordförande
och övriga styrelseledamöter; (iv) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande
och övriga ledamöter; (v) eventuell ersättning för utskottsarbete; samt (vi)
val av och arvodering till revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande
fall). Dessutom skall valberedningen lämna förslag till beslut om principer för
tillsättande av ny valberedning 
Punkt 14 a. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier 
Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett
eller flera tillfällen, besluta om emission av sammanlagt högst 80 000 000 nya
aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 16 000 000 SEK, motsvarande
en utspädning om cirka 16,25 procent av Bolagets aktiekapital och totala
röstetal. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som högst
kan emitteras dividerat med totala antalet aktier och röster efter sådan
emission. Syftet med bemyndigandet är bl.a. att möjliggöra finansiering av
företagsförvärv. Betalning skall kunna ske kontant eller genom apport eller
kvittning. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall äga ske i den
situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande
skäl, är mer fördelaktig för Bolaget. Emissionskursen skall vid varje tillfälle
så nära marknadsvärdet som möjligt. 
Punkt 14 b. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare i Central Asia Gold-koncernen ("Koncernen"), med i
huvudsak följande innehåll: 
Riktlinjerna skall gälla för ersättningar och andra anställningsvillkor för VD
samt övriga medlemmar av Koncernens ledning ("Koncernledningen"). 
Riktlinjer
Riktlinjerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut
samt för det fall att ändringar görs i existerande villkor efter denna
tidpunkt. Bolaget skall sträva efter att erbjuda en total ersättning som är
rimlig och konkurrenskraftig givet förhållandena i det enskilda landet.
Ersättningen skall variera i förhållande till den enskildes och Koncernens
prestationer. Den totala ersättningen till Koncernledningen föreslås kunna
bestå av de komponenter som anges nedan. 
Fast lön
Den fasta lönen ("Grundlönen") skall vara marknadsanpassad och baseras på
ansvar, kompetens och prestation. Den fasta lönen skall revideras varje år. 
Rörlig lön
Den rörliga lönen skall relateras till Bolagets räntabilitet på det egna
kapitalet, reserv- och produktionstillväxt samt specifika mål inom respektive
befattningshavares ansvarsområde. Rörlig lön skall utgå på årsbasis och skall
maximalt kunna uppgå till två gånger den årliga Grundlönen. 
Långsiktiga incitament
Styrelsen avser att regelbundet utvärdera behovet av ett långsiktigt
incitamentsprogram som skall föreslås årsstämman. 
Försäkringsbara förmåner
Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner skall i förekommande fall
utformas så att de återspeglar regler och praxis i hemlandet. Om möjligt skall
pensionsplanerna vara avgiftsbestämda. I individuella fall, beroende på de
skatte- och/eller socialförsäkringslagar som gäller för individen, kan andra
avvägda pensionsplaner eller pensionslösningar godkännas. 
Övriga förmåner
Övriga förmåner skall kunna tillhandahållas enskilda medlemmar i
Koncernledningen eller hela Koncernledningen. Dessa förmåner skall inte utgöra
en väsentlig del av den totala ersättningen. Förmånerna skall vidare motsvara
vad som är normalt förekommande på marknaden. 
Uppsägning och avgångsvederlag 
Uppsägningstiden skall vara maximalt tolv månader vid uppsägning som initieras
av Bolaget och maximalt sex månader vid uppsägning som initieras av medlem i
Koncernledningen. 
I individuella fall skall styrelsen kunna godkänna avgångsvederlag utöver
uppsägningstid. Avgångsvederlag kan endast komma att betalas ut efter
uppsägning från Bolagets sida eller när en medlem i Koncernledningen säger upp
sig på grund av väsentlig förändring i sin arbetssituation, vilken får till
följd att han eller hon inte kan utföra ett fullgott arbete. 
Avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen skall vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

UPPGIFT OM TOTALA ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
Per den 15 maj 2008 finns i Bolaget totalt 412 210 070 aktier och motsvarande
lika många röster. 

ALLMÄNT
Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 7-8) samt styrelsens
fullständiga förslag till beslut enligt punkt 14 kommer att hållas tillgängliga
på Bolagets kontor på Brovägen 9, Stocksund, fr.o.m. den 29 maj 2008 och
skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets
hemsida www.centralasiagold.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer också
att framläggas på stämman. 

Stockholm i maj 2008


Styrelsen


För mer information, vänligen kontakta:

VD Torbjörn Ranta, tel/: 08 624 26 80, fax: 08 624 37 20, mobiltelefon 070 8 85
55 04, email: torbjorn.ranta@centralasiagold.se, Website:
www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress: Brovägen 9, 182 76 Stocksund 

Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i
Ryssland och Mongoliet i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen
inleddes i slutet av januari 2005 och tillgångarna omfattar idag omkring 645
000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 enligt ryska
standards. 

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Central Asia Gold ABs ("CAG") nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om CAGs
framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej
begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar",
"förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande
uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för CAG förväntningar
och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information.
Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och
osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i)
förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari CAG
har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns
tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) CAGs förmåga att
kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin
verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens
deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller
andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen
RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för CAG komma att väsentligt avvika från den i
bolagets informationsgivning förväntade. CAG påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.