STOCKMANN Oyj Abp
Osavuosikatsaus
24.4.2008 klo 12.45

STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2008

ALKUVUODEN TULOS PIENENI ENNAKOIDUSTI

Stockmann-konsernin myynti kasvoi 34 prosenttia ja oli 497,5 Me (371,7 Me
vuonna 2007). Kokonaan huhtikuulle ajoittuneiden Hullujen Päivien ja
edellistä vuotta vähäisempien myyntipäivien sekä Lindex-kauppaan liittyvän
kertaluontoisen laskennallisen IFRS-kulukirjauksen vuoksi liiketulos
pieneni ennakoidun mukaisesti ja oli -2,5 Me (8,2 Me). Nettorahoituskulut
kasvoivat selvästi Lindex-kaupan seurauksena, minkä vuoksi kauden tulos
jäi negatiiviseksi ja oli -11,6 Me. Tulos osaketta kohden oli -0,21 e.
Vuoden 2008 tulosarvio on muuttumaton.


Tunnuslukuja                               
Jatkuvat toiminnot              1-3/2008  1-3/2007   2007
                                     
Myynti            milj. euroa    497,5   371,7  1 668,3
Liikevaihto          milj. euroa    413,4   311,4  1 398,2
Liikevoitto          milj. euroa    -2,5    8,2   125,2
Voitto (tappio) ennen veroja milj. euroa    -13,8    8,0   119,4
Tulos/osake          euroa       -0,21    0,11   1,59
Koko konserni                               
Oma pääoma/osake       euroa       9,07    9,14   10,66
Liiketoiminnan rahavirta   milj. euroa    -76,4   -38,6   119,9
Gearing            prosenttia    197,4    19,7   146,9
Omavaraisuusaste       prosenttia     26,9    63,0   32,6
Osakkeiden määrä keskimäärin tuhatta     55 724   55 353  55 606
Sijoitetun pääoman tuotto,  prosenttia     10,7    22,0   12,1
liukuva 12 kuukautta


RAPORTOINTI

Stockmann siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen
raportointiin 1.1.2005. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin
mukaisesti. Käytetyt laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat
kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

MYYNTI JA TULOS

Stockmann-konsernin myynti kasvoi 34 prosenttia ja oli 497,5 miljoonaa
euroa (371,7 miljoonaa euroa). Kasvu tuli lähes kokonaan Lindexin
myyntilukujen yhdistämisestä Stockmann-konsernin myyntiin.
Tavarataloryhmän Hullut Päivät -kampanja ajoittui Suomessa tänä vuonna
huhtikuulle, kun se viime vuonna oli maaliskuussa. Tämä vaikutti
negatiivisesti katsauskauden myynnin kehitykseen Suomessa. Pääsiäinen oli
tänä vuonna maaliskuussa ja viime vuonna huhtikuussa. Suomessa oli
maaliskuussa kolme myyntipäivää vähemmän kuin viime vuonna, mikä myös
vaikutti kauden myyntilukuihin huomattavasti. Koska yllä mainitut seikat
vaikuttivat huomattavasti ensimmäisen vuosineljänneksen myyntiin ja
tulokseen, Stockmann on päättänyt julkistaa ennakkotiedon konsernin
myynnin kehityksestä ajalla 1.1.-23.4.2008. Lindexin oston, kaikilla
markkina-alueilla onnistuneen Hullut Päivät -kampanjan ja kaikkien
liiketoimintayksiköiden hyvän huhtikuun myynnin kehityksen ansiosta
konsernin myynti kasvoi 48 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta.
Stockmann-konsernin huhtikuun myynti suunnilleen kaksinkertaistuu
edellisestä vuodesta.

Tammi-maaliskuun myynti Suomessa pieneni 6,4 prosenttia ja oli 263,5
miljoonaa euroa. Konsernin myynti ulkomailla oli 234,0 miljoonaa euroa, ja
se kasvoi 159 prosenttia. Ilman Lindexiä myynnin kasvu ulkomailla oli 23
prosenttia. Ulkomaisen myynnin osuus konsernin myynnistä kasvoi 24
prosentista 47 prosenttiin.

Liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 3,8 miljoonaa euroa rakentamattoman
tontin myynnistä.

Konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 62,6 miljoonalla eurolla ja oli
182,4 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate oli 44,1 prosenttia (38,5
prosenttia). Tavarataloryhmän ja Seppälän suhteellinen myyntikate parani
ja myyntikatetta paransi myös Lindexin lukujen yhdistäminen konserniin.
Toiminnan kustannukset kasvoivat 71,1 miljoonaa euroa ja poistot 6,1
miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos pieneni 10,7 miljoonaa euroa ja oli
-2,5 miljoonaa euroa. Liiketuloksen pienenemiseen vaikutti merkittävästi
Hullut Päivät -kampanjan ajoittuminen Suomessa vertailukaudesta poiketen
vasta huhtikuulle.

Nettorahoituskulut kasvoivat 11,1 miljoonaa euroa ja olivat 11,3
miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa). Nettorahoituskuluja kasvattivat
olennaisesti Lindexin hankintaan liittyvän vieraan pääoman kustannukset.

Tulos ennen veroja oli -13,8 miljoonaa euroa eli 21,8 miljoonaa euroa
pienempi kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden tappiollisen tuloksen
perusteella kirjattiin 2,2 miljoonan euron suuruinen laskennallinen
verohyvitys. Verojen vaikutus tulokseen oli 4,1 miljoonaa euroa pienempi
kuin vuotta aiemmin. Tulos osaketta kohden oli -0,21 euroa (0,11 euroa) ja
optioiden vaikutuksella laimennettuna -0,21 euroa (0,11 euroa). Oma pääoma
osaketta kohden oli 9,07 euroa (9,14 euroa).

MYYNTI JA TULOSKEHITYS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

Tavarataloryhmä

Tavarataloryhmän myynti pieneni 2 prosenttia ja oli 275,9 miljoonaa
euroa. Myynti Suomessa pieneni 12 prosenttia. Suomen myyntiä pienensi
merkittävästi Hullut Päivät -kampanjan ajoittuminen huhtikuulle.
Ulkomaantoimintojen myyntiä kasvattivat hyvä vertailukelpoinen myynnin
kasvu Venäjän ja Baltian tavarataloissa sekä uudet Bestseller-myymälät.
Ulkomaantoimintojen myynti kasvoi 29 prosenttia, ja sen osuus ryhmän
myynnistä oli 33 prosenttia (25 prosenttia). Katsauskauden suhteellinen
myyntikate oli edellisen vuoden tasolla. Tavarataloryhmän liikevoitto
pieneni 6,3 miljoonaa euroa ja oli 1,5 miljoonaa euroa (7,8 miljoonaa
euroa).

Lindex

Lindexin myynti oli katsauskaudella 138,3 miljoonaa euroa. Vastaavasta
ajankohdasta laadittuun vuoden 2007 pro forma -laskelmaan verrattuna
myynti pieneni 2 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa laskettuna myynti
pieneni yhden prosentin. Myynti pieneni maaliskuulle ajoittuneen
pääsiäisen aiheuttamasta maaliskuun huonosta myynnin kehityksestä johtuen
tärkeimmillä markkina-alueilla, mutta myynnin kasvu oli voimakasta
Baltiassa. Lindexin liiketulos oli -1,2 miljoonaa euroa. Liiketulosta
rasittivat Lindexin hankintaan liittyvät poistot ja vaihto-omaisuuden
kertaluonteinen laskennallinen IFRS-kulukirjaus, yhteensä 4,5 miljoonaa
euroa. Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan pro forma -liikevoitto oli
2,2 miljoonaa euroa.

Hobby Hall

Hobby Hallin myynti pieneni 15 prosenttia ja oli 47,4 miljoonaa euroa
(55,6 miljoonaa euroa). Myynti pieneni sekä Suomessa että ulkomailla, ja
myös Hobby Hallin suhteellinen myyntikate pieneni. Huhtikuussa 2007
käyttöön otettu uusi toiminnanohjausjärjestelmä vaikuttaa edelleen
katsauskauden myyntilukuihin. Sen seurauksena myynti kirjautuu myöhemmin
kuin viime vuonna. Maaliskuulle ajoittunut pääsiäinen heikensi erityisesti
puhelin- ja myymälämyynnin kehitystä. Hobby Hallin liiketulos pieneni 3,6
miljoonaa euroa ja oli -2,1 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa).
Liiketuloksen heikkeneminen johtui myynnin pienenemisestä ja Venäjän-
toiminnan aloituskuluista.

Seppälä

Seppälän myynti kasvoi 3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja
oli 35,7 miljoonaa euroa. Myynti pieneni Suomessa 8 prosenttia
maaliskuulle ajoittuneen pääsiäisen aiheuttaman huonon myynnin kehityksen
seurauksena. Sen sijaan myynti kasvoi voimakkaasti Venäjällä, jossa sitä
kasvattivat uudet avatut myymälät sekä myynnin hyvä vertailukelpoinen
kehitys. Myynti ulkomailla kasvoi 32 prosenttia, ja sen osuus Seppälän
myynnistä nousi 35 prosenttiin (27 prosenttia). Suhteellinen myyntikate
parani, mutta myös kiinteät kustannukset ja poistot kasvoivat voimakkaan
uusperustannan takia. Seppälän liiketulos pieneni 1,4 miljoonaa euroa ja
oli -0,6 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa).

RAHOITUS JA SITOUTUNUT PÄÄOMA

Likvidit varat olivat maaliskuun lopussa 17,1 miljoonaa euroa, kun ne
vuotta aiemmin olivat 23,8 miljoonaa euroa ja vuoden 2007 lopussa 33,2
miljoonaa euroa.

Korollisen vieraan pääoman määrä oli maaliskuun lopussa 1 014,6 miljoonaa
euroa (124,1 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaista oli 865,6 miljoonaa
euroa (43,4 miljoonaa euroa). Vuoden 2007 lopussa korollisen vieraan
pääoman määrä oli 905,6 miljoonaa euroa, josta pitkäaikaista oli 855,4
miljoonaa euroa. Investoinnit olivat katsauskaudella 35,7 miljoonaa euroa.
Nettokäyttöpääoma oli maaliskuun lopussa 203,8 miljoonaa euroa, kun se
vuotta aiemmin oli 244,6 miljoonaa euroa ja vuoden 2007 lopussa 193,9
miljoonaa euroa. Yhtiökokouksen 18.3.2008 päättämä vuoden 2007 osinko,
75,2 miljoonaa euroa, maksettiin huhtikuun 2. päivänä.
Osavuosikatsauksessa osinko on käsitelty voitonjakona ja velkana
osakkeenomistajille. Omavaraisuusaste heikkeni vertailukaudesta Lindexin
osakkeiden hankinnan seurauksena ja oli maaliskuun lopussa 26,9 prosenttia
(63,0 prosenttia). Vuoden 2007 lopussa omavaraisuusaste oli 32,6
prosenttia. Velkaantumisaste (gearing) oli maaliskuun lopussa 197,4
prosenttia (19,7 prosenttia). Vuoden 2007 lopussa velkaantumisaste oli
146,9 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto viimeisten 12 kuukauden ajalta oli 10,7
prosenttia (12,1 prosenttia vuoden 2007 lopussa). Konsernin sijoitettu
pääoma kasvoi 886,4 miljoonaa euroa edellisen vuoden maaliskuusta ja oli
katsauskauden lopulla 1 520,0 miljoonaa euroa (1 499,4 miljoonaa euroa
vuoden 2007 lopussa).

MUUTOKSET ORGANISAATIOSSA

Hobby Hallin toimitusjohtajan ja Stockmann-konsernin johtoryhmän jäsenen
Raija Saaren irtisanouduttua nimitettiin Hobby Hallin vt.
toimitusjohtajaksi 26.3.2008 alkaen Hobby Hallin hallintojohtaja Tuija
Pesonen. Stockmann on käynnistänyt Hobby Hallin uuden toimitusjohtajan
haun.

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 35,7 miljoonaa euroa (33,2
miljoonaa euroa).

Tavarataloryhmä

Helsingissä jatkuvat keskustan tavaratalon mittavan laajennus- ja
muutoshankkeen rakennustyöt. Hankkeessa laajennetaan tavaratalon
kaupallisia tiloja noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja
kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi
rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely-, huolto- ja
asiakaspaikoitustilat. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon
myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Laajennusosan kustannusarvio
on noin 190 miljoonaa euroa. Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain
vuoden 2010 syksyyn mennessä. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana
13,6 miljoonaa euroa. Töiden edistyttyä tavaratalon myyntipinta-ala on jo
palautunut laajennushanketta edeltävälle tasolle, ja jatkossa otetaan
asteittain käyttöön uutta tilaa. Mittava hanke on kyetty toteuttamaan
tavaratalon kannattavuutta haittaamatta.

Stockmann osti vuonna 2006 noin 10 000 neliömetrin suuruisen liiketontin
Pietarin kaupungin pääkadulta Nevski Prospektilta. Tontti sijaitsee
Vosstanija-aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman
välittömässä läheisyydessä. Stockmann rakennuttaa tontille bruttopinta-
alaltaan noin 100 000 neliömetrin suuruisen Nevsky Centre -
kauppakeskuksen, josta noin 50 000 neliömetriä on myymälä- ja
toimistotilaa. Kauppakeskukseen on suunniteltu noin 20 000 neliömetrin
suuruinen täysimittainen Stockmann-tavaratalo, muuta vähittäiskauppaa,
toimistotiloja sekä maanalainen paikoituslaitos. Kokonaisinvestoinnin
arvioidaan olevan noin 170 miljoonaa euroa. Lopullinen rakennuslupa
saatiin maaliskuun alussa. Tavoiteaikataulun mukaan rakennus valmistuu
vuoden 2009 loppuun mennessä. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana
4,6 miljoonaa euroa.

Stockmann avasi maaliskuussa Venäjällä uuden Nike-myymälän. Stockmannilla
on nyt yhteensä kuusi Nike-myymälää Venäjällä.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 26,1 miljoonaa euroa.

Lindex

Lindexin investoinnit kohdistuivat myymälöiden avauksiin ja uudistuksiin
sekä vuodenvaihteessa käyttöön otettuun uuteen Göteborgin
jakelukeskukseen. Ne olivat yhteensä 7,4 miljoonaa euroa. Jakelukeskuksen
toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti.

Lindex avasi maaliskuussa toisen myymälänsä Tsekin tasavallassa. Lisäksi
se avasi myymälän Norjassa.

Katsauskauden jälkeen Lindex on avannut myymälän Liettuassa.

Hobby Hall

Hobby Hallin investoinnit olivat yhteensä 0,5 miljoonaa euroa.

Seppälä
Katsauskaudella Seppälä avasi helmikuussa myymälän Venäjällä ja
Liettuassa. Lisäksi kolme Suomen myymälää muutti parempiin
kauppapaikkoihin.

Seppälän investoinnit olivat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.

Katsauskauden jälkeen huhtikuussa Seppälä on avannut myymälän Virossa ja
uudistanut Helsingin Forumissa sijaitsevan lippulaivamyymälänsä.

Muut investoinnit

Konsernin muut investoinnit olivat yhteensä 0,2 miljoonaa euroa.

UUDET HANKKEET

Tavarataloryhmä

Stockmann on allekirjoittanut esisopimuksen Moskovan viidennen Stockmann-
tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa kaupungin keskustan tuntumaan
rakennettavassa Metropolis-kauppakeskuksessa. Tavaratalon kokonaispinta-
ala tulee olemaan noin 8 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi
kohteeseen noin 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on avata tavaratalo vuoden
2008 loppuun mennessä.

Stockmann on myös tehnyt sopimuksen täysimittaisen tavaratalon avaamisesta
parhaillaan rakenteilla olevaan kauppakeskukseen sijoittuvissa
vuokratiloissa Jekaterinburgissa Venäjällä. Tavaratalon kokonaispinta-ala
tulee olemaan runsaat 8 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi siihen
noin 12 miljoonaa euroa. Suunnitelmien mukaan tavaratalo avataan vuonna
2009.

Vuoden 2008 alussa Stockmann teki esisopimuksen Moskovan kuudennen
Stockmann-tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa. Pohjois-Moskovaan
rakenteilla olevaan Rostokino-kauppakeskukseen sijoittuvan tavaratalon
myyntipinta-ala tulee olemaan noin 10 000 neliömetriä ja Stockmannin
investointi siihen noin 16 miljoonaa euroa. Alustavien suunnitelmien
mukaan kauppakeskus valmistuu vuoden 2009 lopussa.

Maaliskuussa Stockmann teki esisopimuksen liiketilojen vuokraamisesta
tavaratalolle kauppakeskuksesta, joka sijaitsee uudessa
monitoimikeskuksessa Liettuan pääkaupungin Vilnan keskustan läheisyydessä.
Kauppakeskus valmistuu loppuvuodesta 2010. Stockmann-tavaratalo, jonka
kokonaispinta-ala tulee olemaan noin 13 000 neliömetriä, on yksi
kauppakeskuksen ankkurivuokralaisista.

Tavarataloryhmä jatkaa Stockmann Beauty -myymälöiden uusperustantaa
Suomessa sekä Nike- ja Bestseller -myymälöiden uusperustantaa Venäjällä.

Lindex

Lindex on tehnyt sopimuksen ensimmäisen Venäjän-myymälänsä avaamisesta
Pietarissa elokuussa 2008. Tavoitteena on avata Venäjällä lisää myymälöitä
loppuvuonna. Lisäksi on tehty sopimukset kolmen myymälän avaamisesta
loppuvuonna Norjassa, kahden myymälän avaamisesta Suomessa ja yhden
myymälän avaamisesta Ruotsissa. Tavoitteena on avata lisää myymälöitä tänä
vuonna myös Baltiassa.

Lindexin tavoitteena on avata seuraavien kahden vuoden aikana 20-25 uutta
myymälää vuodessa, niistä puolet Pohjoismaissa ja puolet uusilla Venäjän,
Baltian ja Keski-Euroopan markkina-alueilla.

Lindex on tehnyt Delta International Establishment -nimisen yrityksen
kanssa esisopimuksen myymäläketjunsa laajentamisesta Lähi-Itään
franchising-sopimuksen puitteissa. Franchising-kumppani tekee
myymäläinvestoinnit, palkkaa henkilökunnan ja vastaa koko
vähittäismyyntitoiminnasta. Ensimmäinen myymälä on tarkoitus avata
syyskuussa 2008 Saudi-Arabiassa, ja vuoden loppuun mennessä siellä avataan
kuusi myymälää lisää. Viiden vuoden aikana suunnitellaan avattavaksi
yhteensä 50 myymälää Saudi-Arabiassa, Kuwaitissa, Yhdistyneissä
Arabiemiraateissa ja Egyptissä.

Hobby Hall

Hobby Hallin uudistettua verkkokauppaa testataan kesän aikana, ja se
otetaan käyttöön testivaiheen päätyttyä. Palvelun parantamiseksi
kassajärjestelmät sekä puhelinjärjestelmä uudistetaan kesällä.

Hobby Hallin pääkonttori muuttaa alkusyksystä vuokratiloihin uuteen
toimistorakennukseen Helsingin Käpylään.

Hobby Hall on päättänyt lykätä verkkokaupan avaamista Ruotsissa ja
keskittyä vuonna 2008 hakemaan kasvua ja kannattavuutta nykyisiltä
markkina-alueiltaan - erityisen huomion kohteina ovat uusimmat markkina-
alueet Liettua ja Venäjä.

Seppälä

Seppälän tavoitteena on avata tänä vuonna 10-15 uutta myymälää nykyisiin
toimintamaihin ja avata myös ensimmäinen myymälänsä Ukrainassa.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Stockmannin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 18.3.2008.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että osinkona tilikaudelta 2007 maksetaan 1,35 euroa
osakkeelta eli yhteensä 75,2 miljoonaa euroa.

Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, ja
valitsi valiokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenet ministeri
Christoffer Taxellin, toimitusjohtaja Erkki Etolan, toimitusjohtaja Kaj-
Gustaf Berghin, professori Eva Liljeblomin, toimitusjohtaja Kari
Niemistön, kestävän kehityksen johtaja Carola Teir-Lehtisen ja
kamarineuvos Henry Wiklundin uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Järjestäytymiskokouksessaan 18.3.2008 hallitus valitsi puheenjohtajakseen
edelleen ministeri Christoffer Taxellin ja varapuheenjohtajakseen edelleen
toimitusjohtaja Erkki Etolan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajaksi hallitus valitsi edelleen ministeri Christoffer Taxellin
ja muiksi jäseniksi edelleen toimitusjohtaja Erkki Etolan, professori Eva
Liljeblomin ja kamarineuvos Henry Wiklundin.

Tilintarkastajien valinta

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen KHT-tilintarkastaja
Jari Härmälä ja KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajana
jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja
osakeyhtiölain 10. luvun 1. §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti.

Hallitus valtuutettiin päättämään annettavien A- ja B-osakkeiden
lukumäärästä. Tämän valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä
voi kuitenkin olla yhteensä enintään 15 000 000 osaketta. Osakeanti ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa
joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen tai siitä poiketen
(suunnattu anti). Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää
kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10. luvun 1. §:n mukaisten
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa korkeintaan kolme vuotta yhtiökokouksen
päivämäärästä lukien. Valtuutus ei kumoa yhtiökokouksen 20.3.2007
hallitukselle antamaa ja kaupparekisteriin 14.5.2007 rekisteröityä
valtuutusta päättää omien osakkeiden luovuttamisesta.

Osakeannilla ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisella on tarkoitus vahvistaa yhtiön pääomarakennetta lyhentämällä AB
Lindexin (publ) hankintaa varten otettua vierasta pääomaa.

Optio-oikeuksien antaminen Stockmannin kanta-asiakkaille

Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen
Stockmannin kanta-asiakkaille annetaan vastikkeetta yhteensä enintään 
2 500 000 optio-oikeutta. Optio-oikeuksien antamisella tarjotaan kanta-
asiakkaille etu, joka palkitsee kanta-asiakkaita ostouskollisuudesta ja
samalla parantaa Stockmannin kilpailuasemaa. Optioita annetaan kanta-
asiakkaille, joiden ostot Stockmann-konserniin kuuluvista yhtiöistä
yhdessä samaan tiliin kohdistuvien rinnakkaiskorttien ostojen kanssa ovat
1.1.2008 - 31.12.2009 yhteensä vähintään 6 000 euroa. Vähintään 6 000
euron suuruisilla ostoilla kanta-asiakkaalle annetaan vastikkeetta 20
optiota. Lisäksi jokaista täyttä 500 euroa kohti, jolla ostot ylittivät 
6 000 euroa, kanta-asiakas saa kaksi optiota lisää. Jokainen optio-oikeus
oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön B-sarjan osakkeen. Osakkeen
merkintähinta on B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä ajanjaksolla 1.2. - 29.2.2008. Optio-oikeuksilla
merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää
mahdollisesti päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon
täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika on toukokuussa vuosina 2011 ja
2012.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakekannan markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 1 756,5 miljoonaa
euroa (1 826,7 miljoonaa euroa). Vuoden 2007 lopussa osakekannan markkina-
arvo oli 1 659,8 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä OMX
Helsinki -indeksiä että OMX Helsinki CAP -indeksiä paremmin. Maaliskuun
lopussa A-osakkeen kurssi oli 33,00 euroa, kun se vuoden 2007 lopussa oli
29,50 euroa, ja B-osakkeen kurssi 30,00 euroa, kun se vuoden 2007 lopussa
oli 29,66 euroa.

Stockmannilla oli 24 564 243 A-sarjan osaketta ja 31 529 369 B-sarjan
osaketta 31.3.2008.

Stockmannin omistuksessa oli maaliskuun 2008 lopussa 369 560 omaa B-
osaketta. Ne edustivat 0,7 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,1
prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 5,6
miljoonaa euroa.

Vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
yhtiön omien B-osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutus on voimassa viisi vuotta. Yhtiön hallituksella ei ole voimassa
olevia valtuuksia omien osakkeiden ostamiseen.

HENKILÖMÄÄRÄ

Konsernin henkilöstön lukumäärä oli katsauskaudella keskimäärin 15 479,
mikä on 5 171 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella. Henkilömäärään
vaikuttivat kasvattavasti Lindexin osto joulukuussa sekä Bestsellerin,
Niken ja Seppälän uudet ulkomaiset myymälät. Stockmannin kokoaikaiseksi
muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 3 387 henkilöllä ja oli 11 646
henkilöä.

Suomen ulkopuolella työskenteli maaliskuun 2008 lopussa 8 247 henkilöä. 
Edellisen vuoden maaliskuun lopussa ulkomailla työskenteli 3 790 henkilöä.
Suomen ulkopuolella työskentelevien osuus koko henkilöstöstä oli 51 
prosenttia (34 prosenttia).

RISKITEKIJÖITÄ

Riskitekijöissä ei ole tapahtunut muutosta hallituksen
toimintakertomuksessaan 7.2.2008 esittämän katsauksen jälkeen. Lähiajan
erityiset riskit koskevat keskeneräisiä oikeudenkäyntejä.

AB Lindexillä (publ) on keskeneräinen oikeudenkäynti, joka koskee Lindex-
konsernin Saksan yhtiön noin 70 miljoonan euron suuruisten tappioiden
vähennyskelpoisuutta Ruotsin verotuksessa. Yhtiö on voittanut aikaisemmat
asiaa koskevat oikeudenkäynnit vuosina 2004/2005 ja 2005/2006, mutta
Ruotsin veroviranomainen on valittanut päätöksistä ja asian käsittely
jatkuu. Lindex on kirjannut tappioita vastaavan noin 21 miljoonan euron
verovähennyksen korkoineen tulosvaikutteisesti.

Lindex on myös vaatinut oikaisua Saksan verotusta koskevaan
harkintaverotukseen vuosilta 2004-2006. Tämän oikaisuvaatimuksen arvo on
noin 32 miljoonaa euroa. Tämän vaatimuksen verovaikutusta ei ole kirjattu
tulosvaikutteisesti.

Konsernilla on vireillä välimiesmenettely koskien Moskovan keskustassa
sijaitsevan Smolenskajan tavaratalon vuokrasuhteen voimassaoloa 30.4.2008
jälkeen. Oikeudenkäynti koskee vuokrasopimuksen mukaisen 10 vuoden
jatkovuokrakauden käyttämistä.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Epävarmuus on viime aikoina voimakkaasti lisääntynyt maailmantaloudessa
sekä rahoitus- ja osakemarkkinoilla. Stockmann-konsernin markkina-alueilla
Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä tämä ei ole kuitenkaan heijastunut
kulutuskysyntään. Arvion mukaan kulutuskysynnän kasvu tulee edelleen
jatkumaan. Baltiassa ja Venäjällä kasvu tulee olemaan voimakkaampaa kuin
Pohjoismaissa.

Lindex on osa Stockmann-konsernia koko vuoden 2008. Kun kaikkien
liiketoimintayksiköiden myynnin odotetaan kehittyvän myönteisesti,
merkitsee tämä konsernin myynnin voimakasta kasvua. Konsernin myynnin
arvioidaan olevan noin 2,4 - 2,5 miljardia euroa vuonna 2008.

Kampanjasiirtymästä ja pääsiäisen ajoittumisesta maaliskuulle johtuva
myynnin pieneneminen ensimmäisellä vuosineljänneksellä kompensoituu
voimakkaana myynnin kasvuna toisella vuosineljänneksellä ja erityisesti
huhtikuussa. Toisen vuosineljänneksen liikevoitto tulee olemaan selvästi
parempi kuin edellisenä vuonna.

Jatkuvien toimintojen koko vuoden liikevoiton odotetaan paranevan ja
kaikkien liiketoimintayksiköiden parantavan liikevoittoaan. Vaikka
konsernin rahoituskulut Lindexin oston myötä kasvavat selvästi,
tavoitteena on, että vuoden 2008 voitto on parempi kuin edellisenä vuonna.

Tase, konserni, milj. euroa         31.3.08  31.3.07  31.12.07
VARAT                                   
Pitkäaikaiset varat                            
  Aineettomat hyödykkeet (liite 1)      849,9    5,9   844,5
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    494,2   376,4   476,8
  (liite 1)
  Myytävissä olevat sijoitukset        6,6    6,5    6,5
  Pitkäaikaiset saamiset            1,7          1,7
  Laskennalliset verosaamiset         5,3    2,5    5,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä         1 357,8   391,4  1 334,8
Lyhytaikaiset varat                            
  Vaihto-omaisuus               286,2   181,3   244,4
  Saamiset, korolliset             95,5   100,8    98,8
  Saamiset, korottomat            121,8   111,3   112,5
  Rahavarat                  17,1    23,8    33,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä          520,7   417,2   488,9
Varat yhteensä                1 878,5   808,6  1 823,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT                            
Oma pääoma                   505,4   509,5   593,8
Vähemmistön osuus                0,0    0,0    0,0
Oma pääoma yhteensä              505,4   509,5   593,8
Pitkäaikaiset velat, korollinen        865,6    43,4   855,4
Varaukset                    2,6          5,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä          868,2    43,4   860,7
Laskennalliset verovelat            56,2    26,2    57,3
Lyhytaikaiset velat                            
Lyhytaikaiset velat, korollinen        149,0    80,7    50,1
Lyhytaikaiset velat, koroton          299,7   148,8   261,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä          448,7   229,5   311,8
Oma pääoma ja velat yhteensä         1 878,5   808,6  1 823,7
                                     
                                     
Omavaraisuusaste, prosenttia          26,9    63,0    32,6
Velkaantumisaste (Gearing), prosenttia     197,4    19,7   146,9
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa     -1,36   -0,69    2,16
Korollinen nettovelka, milj. euroa       901,9    -0,5   773,6
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,     56 094   55 855   56 094
1000 kpl
Osakkeiden lukumäärä,                           
painotettu keskiarvo, 1000 kpl        55 724   55 353   55 606
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu       55 798   55 879   55 815
1000 kpl
Osakkeiden markkina-avo milj. euroa     1 756,5  1 826,7  1 659,8

Omavaraisuusaste = 100 x (taseen oma pääoma + vähemmistöosuus) / (taseen
loppusumma - saadut ennakot)

Velkaantumisaste (Gearing) = 100 x (korollinen vieras pääoma - rahavarat)
/ oma pääoma yhteensä

Korollinen nettovelka = korollinen vieras pääoma - rahavarat - korolliset
saamiset

Osakekannan markkina-arvo 31,12, = osakkeiden lukumäärä kerrottuna
tilinpäätöspäivän pörssikurssilla osakelajeittain


Rahavirtalaskelma, konserni, milj. euroa  1-3/2008  1-3/2007 1-12/2007
Liiketoiminnan rahavirta                    
  Tilikauden voitto             -11,6     6,1    88,4
Oikaisut                                 
  Poistot                   15,2     9,1    36,9
  Pysyvien vastaavien myyntivoitot      -3,8            
  (-) ja -tappiot (+)
  Korkokulut ja muut rahoituskulut      11,6     0,6    7,0
  Korkotuotot                 -0,3    -0,4    -1,3
  Verot                    -2,2     1,9    31,1
  Muut oikaisut                -2,4     0,8    1,2
Käyttöpääoman muutokset                          
  Myynti- ja muiden saamisten muutos      7,9    -22,3   -11,0
  Vaihto-omaisuuden muutos          -41,6    -26,3   -12,5
  Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos   -29,3    -2,0    8,8
Maksetut korot                -10,6    -0,2    -6,5
Saadut korot                  0,2     0,4    1,3
Maksetut verot                 -9,6    -6,5   -23,5
Liiketoiminnan nettorahavirta         -76,4    -38,6   119,9
Investointien rahavirta                          
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin   -38,9    -33,1   -113,2
hyödykkeisiin
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä      -5,9         -852,5
hankintahetken rahavaroilla
Investoinnit muihin sijoituksiin        -0,1            
Saadut osingot                 0,0     0,0    0,1
Investointien nettorahavirta         -44,8    -33,1   -965,6
Rahoituksen rahavirta                           
Maksullinen osakeanti                    3,8    5,8
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),      81,4    80,7    35,5
vähennys (-)
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+),       6,1    20,0   835,6
vähennys (-)
Maksetut osingot                0,0    -68,2   -72,1
Rahoituksen nettorahavirta           87,5    36,3   804,8
Rahavarojen muutos              -33,7    -35,3   -40,9
Rahavarat kauden alussa            33,2    59,2    59,2
Rahavarojen muuntoero              0,1          0,4
Luotollinen shekkitili            -14,6            
Rahavarat                   17,1    59,2    33,2
Luotollinen shekkitili            -32,1         -14,6
Rahavarat kauden lopussa           -15,0    23,8    18,6


Tuloslaskelma,                      Muutos      
konserni, milj. euroa      1-3/2008  1-3/2007 prosenttia 1-12/2007
                                     
Liikevaihto            413,4   311,4     33  1 398,2
Liiketoiminnan muut tuotot      3,8                9,7
Aineiden ja tarvikkeiden     -231,0   -191,6     21   -791,2
käyttö
Palkat ja työsuhde-etuuksista   -85,1   -50,8     68   -224,1
aiheutuneet kulut
Poistot              -15,2    -9,1     67   -36,9
Liiketoiminnan muut kulut     -88,5   -51,7     71   -230,6
Liikevoitto (-tappio)        -2,5    8,2    -131   125,2
Rahoitustuotot ja -kulut      -11,3    -0,2          -5,7
Voitto (tappio) ennen veroja    -13,8    8,0    -272   119,4
Tuloverot              2,2    -1,9         -31,1
Tilikauden voitto (tappio)     -11,6    6,1    -289    88,4
                                     
Tulos/osake, euroa         -0,21    0,11          1,59
Tulos/osake, laimennettu,     -0,21    0,11          1,58
euroa
Liikevoitto (-tappio)        -0,6    2,6          9,0
prosentti liikevaihdosta
Oma pääoma/osake, euroa       9,07    9,14     -1   10,66
Oman pääoman tuotto, liukuva    13,9    21,2     -34    15,2
12 kk, prosenttia
Sijoitetun pääoman tuotto,     10,7    22,0     -51    12,1
liukuva 12 kk, prosenttia
Henkilöstö keskimäärin      11 646   8 259     41   8 979
kokoaikaiseksi muutettuna
Investoinnit            35,7    33,2      8   977,4

Tulos/osake, osakeantikorjattu = (voitto ennen veroja - vähemmistöosuus -
tuloverot) / osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x kauden voitto
(12 kk) / (oma pääoma + vähemmistöosuus) (keskimäärin 12 kk:n aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x (voitto ennen
veroja + korko- ja muut rahoituskulut) (12 kk) / sijoitettu pääoma
(keskimäärin 12:n kk aikana)


SEGMENTTITIEDOT                              
                                     
Segmentit                                 
Myynti milj. euroa      1-3/2008  1-3/2007   Muutos  1-12/2007
                          prosenttia
Tavarataloryhmä         275,9    281,2     -2   1 218,1
Lindex             138,3                 68,1
Hobby Hall            47,4    55,6     -15    206,5
Seppälä             35,7    34,6      3    174,7
Jakamaton             0,2     0,2     -7     0,8
Konserni            497,5    371,7     34   1 668,3
                                     
Liikevaihto, milj. euroa   1-3/2008  1-3/2007   Muutos  1-12/2007
                          prosenttia
Tavarataloryhmä         232,7    236,3     -2   1 025,0
Lindex             111,0                 54,7
Hobby Hall            39,7    46,2     -14    171,7
Seppälä             29,7    28,7      3    145,1
Jakamaton             0,4     0,1           1,7
Konserni            413,4    311,4     33   1 398,2
                                     
Liikevoitto, milj. euroa   1-3/2008  1-3/2007   Muutos  1-12/2007
                          prosenttia
Tavarataloryhmä          1,5     7,8     -81     91,8
Lindex              -1,2                 15,0
Hobby Hall            -2,1     1,5    -244     5,7
Seppälä             -0,6     0,8    -180     20,7
Jakamaton             0,2    -1,8    -111     -7,5
Eliminoinnit           -0,3     0,0           -0,7
Konserni             -2,5     8,2    -130    125,2
                                     
Investoinnit,                               
brutto, milj. euroa     31.3.2008  31.3.2007   Muutos  31.12.2007
                          prosenttia
Tavarataloryhmä         26,1    30,4     -14    111,5
Lindex              7,4                853,1
Hobby Hall            0,5     0,6     -5     3,5
Seppälä              1,5     2,0     -23     9,3
Jakamaton             0,2     0,2     -2       
Konserni             35,7    33,2      8    977,4
                                     
Varat, milj. euroa     31.3.2008  31.3.2007   Muutos  31.12.2007
                          prosenttia
Tavarataloryhmä         693,0    633,2      9    652,4
Lindex            1 000,2                992,9
Hobby Hall           106,1    111,6     -5    102,7
Seppälä             42,0    36,3     16     44,7
Jakamaton            37,1    27,5     35     30,9
Konserni           1 878,5    808,6     132   1 823,7
                                     
Korottomat velat,      31.3.2008  31.3.2007   Muutos  31.12.2007
milj. euroa                    prosenttia
Tavarataloryhmä         116,8    116,3      0    125,9
Lindex              85,9                100,8
Hobby Hall            16,8    20,0     -16     14,5
Seppälä              5,1     5,3     -5     11,5
Jakamaton            134,0    33,4           71,7
Konserni            358,5    175,0     105    324,3


Markkina-alueet                              
                            Muutos       
Myynti, milj. euroa     1-3/2008  1-3/2007 prosenttia  1-12/2007
Suomi 1)            263,5    281,4     -6   1 171,5
Ruotsi ja Norja 2)       119,4                 59,5
Baltia ja Tsekki 1)       49,7    43,0     16    194,1
Venäjä 3)            64,9    47,3     37    243,2
Konserni            497,5    371,7     34   1 668,3
Suomi, prosenttia        53,0    75,7           70,2
Ulkomaat, prosenttia       47,0    24,3           29,8
                                     
                            Muutos       
Liikevaihto, milj. euroa   1-3/2008  1-3/2007 prosenttia  1-12/2007
Suomi 1)            220,3    234,3     -6    977,6
Ruotsi ja Norja 2)        95,5                 47,5
Baltia ja Tsekki 1)       42,3    36,6     16    165,0
Venäjä 3)            55,4    40,5     37    208,0
Konserni            413,4    311,4     33   1 398,2
Suomi, prosenttia        53,3    75,2           69,9
Ulkomaat, prosenttia       46,7    24,8           30,1
                                     
                            Muutos       
Liikevoitto (-tappio),    1-3/2008  1-3/2007 prosenttia  1-12/2007
milj. euroa
Suomi 1)             2,9    10,8     -73     96,3
Ruotsi ja Norja 2)        0,6                 14,4
Baltia ja Tsekki 1)        0,2     2,5     -90     21,1
Venäjä 3)            -6,3    -5,2     21     -6,6
Konserni             -2,5     8,2    -130    125,2
                                     
                            Muutos       
Investoinnit,        31.3.2008  31.3.2007 prosenttia  31.12.2007
brutto, milj. euroa                            
Suomi 1)             21,6    14,3     51     80,2
Ruotsi ja Norja 2)        5,9                847,0
Baltia ja Tsekki 1)        1,4     0,6     144     5,1
Venäjä 3)             6,8    18,3     -63     45,0
Konserni             35,7    33,2      8    977,4
Suomi, prosenttia        60,5    43,1           8,2
Ulkomaat, prosenttia       39,5    56,9           91,8
                                     
                            Muutos       
Varat, milj. euroa     31.3.2008  31.3.2007 prosenttia  31.12.2007
Suomi 1)            630,5    567,3     11    585,2
Ruotsi ja Norja 2)       981,3                975,7
Baltia ja Tsekki 1)       76,7    74,1      4     75,8
Venäjä 3)            190,0    167,3     14    187,0
Konserni           1 878,5    808,6     132   1 823,7
Suomi, prosenttia        33,6    70,2           32,1
Ulkomaat, prosenttia       66,4    29,8           67,9
1) Tavarataloryhmä,                            
Lindex, Hobby Hall ja
Seppälä
2) Lindex                                 
3) Tavarataloryhmä, Hobby                         
Hall ja Seppälä


Laskelma oman pääoman                           
muutoksista,                Osake- Ylikurssi-     Muut
konserni, milj. euroa           pääoma*   rahasto   rahastot
Oma pääoma 31.12.2006            111,7    183,4     44,1
Merkinnät optiotodistuksilla         0,5     2,6       
Osakepalkkiot                       0,2       
Siirto muihin rahastoihin                       0,0
Optioiden kuluoikaisut                          
Osingonjako                                
Muuntoerot                                
Katsauskauden tulos                            
Oma pääoma 31.3.2007            112,2    186,2     44,1
Oma pääoma 31.12.2007            112,2    186,0     44,1
Rahavirran suojaukset                           
Optioiden kuluoikaisut                          
Osingonjako                                
Muuntoerot                                
Katsauskauden tulos                            
Oma pääoma 31.3.2008            112,2    186,0     44,1
* sisältää osakeannin                           


Laskelma oman pääoman                           
muutoksista,                Käyvän   Muunto-  Kertyneet
                      arvon
konserni, milj. euroa          rahasto**    erot voittovarat
Oma pääoma 31.12.2006                   0,0    232,3
Merkinnät optiotodistuksilla                       
Osakepalkkiot                             0,1
Siirto muihin rahastoihin                         
Optioiden kuluoikaisut                         0,5
Osingonjako                             -72,1
Muuntoerot                        0,0     0,0
Katsauskauden tulos                          6,1
Oma pääoma 31.3.2007                   0,0    166,9
Oma pääoma 31.12.2007             0,5     0,0    250,9
Rahavirran suojaukset            -2,0             
Optioiden kuluoikaisut                         0,3
Osingonjako                             -75,2
Muuntoerot                  0,0     0,1     0,0
Katsauskauden tulos                         -11,6
Oma pääoma 31.3.2008             -1,5     0,1    164,4
** laskennallisen verolla                         
vähennettynä

Laskelma oman pääoman                           
muutoksista,                    Vähemmistö       
konserni, milj. euroa          Yhteensä    osuus   Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2006            571,6     0,0    571,6
Merkinnät optiotodistuksilla         3,1           3,1
Osakepalkkiot                 0,3           0,3
Siirto muihin rahastoihin           0,0           0,0
Optioiden kuluoikaisut            0,5           0,5
Osingonjako                 -72,1          -72,1
Muuntoerot                  0,0           0,0
Katsauskauden tulos              6,1     0,0     6,1
Oma pääoma 31.3.2007            509,5     0,0    509,5
Oma pääoma 31.12.2007            593,8     0,0    593,8
Rahavirran suojaukset            -2,0           -2,0
Optioiden kuluoikaisut            0,3           0,3
Osingonjako                 -75,2          -75,2
Muuntoerot                  0,1           0,1
Katsauskauden tulos             -11,6     0,0    -11,6
Oma pääoma 31.3.2008            505,4     0,0    505,4


Vastuusitoumukset, konserni,      31.3.2008  31.3.2007  31.12.2007
milj. euroa
Kiinnitykset maa-alueisiin          1,7     1,7     1,7
ja rakennuksiin
Takaukset                         1,5       
Pantit                          0,1     0,1
Yhteensä                   1,7     3,3     1,8
                                     
                                     
Liiketilojen              31.3.2008  31.3.2007  31.12.2007
vuokrasopimukset,
milj. euroa
Sitovien liiketilojen                           
vuokrasopimusten perusteella
maksettavat minimivuokrat
Yhden vuoden kuluessa            124,0    69,9    124,6
Yli vuoden kuluessa             469,5    342,9    449,3
Yhteensä                  593,4    412,8    573,8
                                     
                                     
Leasingsopimusten maksut,        31.3.2008  31.3.2007  31.12.2007
milj. euroa
Yhden vuoden kuluessa             1,1     1,0     1,4
Yli vuoden kuluessa              0,8     0,9     1,3
Yhteensä                   1,9     1,9     2,8
                                     
                                     
Johdannaissopimukset,          31.3.2008  31.3.2007  31.12.2007
konserni, milj. euroa
Nimellisarvot                               
Valuuttajohdannaissopimukset         53,3           69,3
                                     
                                     
Käytetyt valuuttakurssit                         
Maa             Valuutta  31.3.2008  31.3.2007  31.12.2007
                                     
Venäjä              RUB   37,1130   34,6580   35,9860
Viro               EEK   15,6466   15,6466   15,6466
Latvia              LVL   0,6982   0,7097    0,6964
Liettua              LTL   3,4528   3,4528    3,4528
Ruotsi              SEK   9,3970   9,0404    9,4415


Tuloslaskelma                               
vuosineljänneksittäin,       Q1     Q4     Q3      Q2
konserni, milj. euroa      2008    2007    2007     2007
Jatkuvat toiminnot                            
Liikevaihto           413,4    483,9    308,6    294,2
Liiketoiminnan muut tuotot    3,8     0,0     9,7       
Aineiden ja tarvikkeiden    -231,0   -255,8   -179,8    -164,0
käyttö
Palkat ja työsuhde-       -85,1    -73,2    -47,6    -52,6
etuuksista aiheutuneet
kulut
Poistot             -15,2    -10,5    -8,9     -8,4
Liiketoiminnan muut kulut    -88,5    -73,7    -50,0    -55,1
Liikevoitto (-tappio)      -2,5    70,8    32,1     14,1
Rahoitustuotot ja -kulut    -11,3    -4,3    -0,5     -0,8
Voitto (tappio) ennen      -13,8    66,5    31,6     13,3
veroja
Tuloverot             2,2    -17,9    -8,1     -3,2
Tilikauden voitto (tappio)   -11,6    48,6    23,5     10,2
jatkuvista toiminnoista
Lopetetut toiminnot                            
Tilikauden voitto (tappio)                        
lopetetuista toiminnoista
Tilikauden voitto (tappio)   -11,6    48,6    23,5     10,2
                                     
Tulos/osake, jatkuvat                           
toiminnot, euroa
Perus              -0,21    0,87    0,43     0,18
Laimennettu           -0,21    0,87    0,42     0,18
                                     
Tulos/osake, lopetetut                          
toiminnot, euroa
Perus                                   
Laimennettu                                
                                     
Tulos/osaket, yhteensä,                          
euroa
Perus              -0,21    0,87    0,43     0,18
Laimennettu           -0,21    0,87    0,42     0,18
                                     
                  Q1     Q4     Q3      Q2
Myynti milj. euroa        2008    2007    2007     2007
Tavarataloryhmä         275,9    400,4    275,5    261,0
Lindex             138,3    68,1             
Hobby Hall            47,4    58,9    45,9     46,0
Seppälä             35,7    51,2    45,4     43,5
Jakamaton             0,2     0,2     0,2     0,2
Konserni            497,5    578,8    367,0    350,7
                                     
Liikevaihto, milj. euroa                         
Tavarataloryhmä         232,7    336,9    232,2    219,6
Lindex             111,0    54,7             
Hobby Hall            39,7    49,2    38,2     38,1
Seppälä             29,7    42,5    37,8     36,1
Jakamaton             0,4     0,7     0,5     0,4
Konserni            413,4    483,9    308,6    294,2
                                     
Liikevoitto, milj. euroa                         
Tavarataloryhmä          1,5    46,9    25,7     11,5
Lindex              -1,2    15,0             
Hobby Hall            -2,1     2,7     2,5     -0,9
Seppälä             -0,6     8,6     5,5     5,8
Jakamaton             0,2    -2,4    -1,1     -2,1
Eliminoinnit           -0,3     0,0    -0,5     -0,1
Konserni             -2,5    70,8    32,1     14,1


Tuloslaskelma                               
vuosineljänneksittäin,       Q1     Q4     Q3      Q2
konserni, milj. euroa      2007    2006    2006     2006
Jatkuvat toiminnot                            
Liikevaihto           311,4    389,6    281,1    299,5
Liiketoiminnan muut tuotot          0,4     0,0     4,7
Aineiden ja tarvikkeiden    -191,6   -215,6   -166,1    -170,8
käyttö
Palkat ja työsuhde-       -50,8    -57,9    -44,2    -48,9
etuuksista aiheutuneet
kulut
Poistot             -9,1    -7,9    -7,9     -8,1
Liiketoiminnan muut kulut    -51,7    -58,1    -43,0    -47,7
Liikevoitto (-tappio)       8,2    50,5    19,8     28,7
Rahoitustuotot ja -kulut     -0,2    -0,5     0,5     -0,9
Voitto (tappio) ennen       8,0    50,1    20,4     27,9
veroja
Tuloverot            -1,9    -12,3    -5,0     -6,6
Tilikauden voitto (tappio)    6,1    37,8    15,4     21,2
jatkuvista toiminnoista
Lopetetut toiminnot                            
Tilikauden voitto (tappio)                      21,9
lopetetuista toiminnoista
Tilikauden voitto (tappio)    6,1    37,8    15,4     43,1
                                     
Tulos/osake, jatkuvat                           
toiminnot, euroa
Perus              0,11    0,70    0,29     0,39
Laimennettu           0,11    0,69    0,28     0,39
                                     
Tulos/osake, lopetetut                          
toiminnot, euroa
Perus                          -0,01     0,41
Laimennettu                 -0,01           0,40
                                     
Tulos/osake, yhteensä,                          
euroa
Perus              0,11    0,70    0,28     0,80
Laimennettu           0,11    0,68    0,28     0,79
                                     
                  Q1     Q4     Q3      Q2
Myynti milj. euroa        2007    2006    2006     2006
Tavarataloryhmä         281,2    363,4    249,0    270,8
Lindex                                  
Hobby Hall            55,6    55,5    45,5     46,2
Seppälä             34,6    45,3    40,2     40,2
Jakamaton             0,2     0,2     0,2     0,3
Konserni            371,7    464,4    334,9    357,6
                                     
Liikevaihto, milj. euroa                         
Tavarataloryhmä         236,3    305,5    209,8    227,4
Lindex                                  
Hobby Hall            46,2    46,1    37,8     38,4
Seppälä             28,7    37,5    33,2     33,3
Jakamaton             0,1     0,5     0,2     0,4
Konserni            311,4    389,6    281,1    299,5
                                     
Liikevoitto, milj. euroa                         
Tavarataloryhmä          7,8    44,3    13,1     22,2
Lindex                                  
Hobby Hall            1,5     3,4     2,1     0,6
Seppälä              0,8     7,3     5,4     7,6
Jakamaton            -1,8    -3,8    -0,9     -1,9
Eliminoinnit           0,0    -0,6     0,1     0,2
Konserni             8,2    50,6    19,8     50,6


VARAT                                   
milj. euroa               31.3.2008  31.3.2007  31.12.2007
Hankintameno 1.1.              813,8    551,7    551,7
Muuntoero +/-                 0,7     0,0     0,0
Yritysostot 1.1.-31.3.                        154,7
Muuntoero +/-                             -0,2
Lisäykset 1.1.-31.3.             35,4    33,5    125,9
Vähennykset 1.1.-31.3.            -1,8    -0,4    -18,4
Hankintameno 31.3./31.12.          848,1    584,8    813,8
Kertyneet poistot 1.1.           212,5    193,2    193,2
Vähennysten poistot             -0,1          -17,6
Tilikauden poisto              15,2     9,1     36,9
Kertyneet poistot 31.3./31.12.       227,6    202,4    212,5
Kirjanpitoarvo 1.1.             601,3    358,5    358,5
Kirjanpitoarvo 31.3. ja 31.12.       620,5    382,4    601,3
                                     
Konsernin liikearvo                            
milj. euroa               31.3.2008  31.3.2007  31.12.2007
Hankintameno 1.1.              720,0             
Yritysostot 1.1.-31.3.                        721,7
Muuntoero +/-                 3,6           -1,7
Lisäykset 1.1.-31.3.             0,2             
Hankintameno 31.3./31.12.          723,6          720,0
Kirjanpitoarvo 1.1.             720,0             
Kirjanpitoarvo 31.3. ja 31.12.       723,6          720,0
                                     
Varat yhteensä              1 344,1    382,4   1 321,3


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 24,4,2008 klo 14,00, World Trade
Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki,