AS „Latvijas tilti” kārtējās akcionāru sapulces lēmumprojekti          

DARBA KĀRTĪBĀ:                                 
1. Valdes ziņojums par 2007.gada darbības rezultātiem.             
Lēmuma projekts: „Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Latvijas tilti" valdes 
ziņojumu.”                                   

2. Padomes ziņojums.                              
Lēmuma projekts: „Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Latvijas tilti" padomes 
ziņojumu.”                                   

3. Zvērināta revidenta ziņojums.                        
Lēmuma projekts: „Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Latvijas tilti"     
zvērināta revidenta atzinumu.”                         

4. AS "Latvijas tilti" 2007.gada pārskata apstiprināšana.            
Lēmuma projekts: „Apstiprināt AS "Latvijas tilti" 2007.gada pārskatu.”     

5. Padomes un valdes locekļu atbrīvošana no atbildības par darbību 2007.gadā.  
Lēmuma projekts: „Atbrīvot no atbildības par darbību 2007.gadā AS "Latvijas   
tilti" padomes locekļus Aleksandru Milovu, Vadimu Milovu, Andreju Suboču, Borisu
Rozentālu, Oļegu Burovu un AS "Latvijas tilti" valdes locekļus Sergeju Brovkinu,
Vladimiru Muhomoru, Regīnu Vitrjaku.”                      

6. AS "Latvijas tilti" 2007.gada peļņas sadale.                 
AS "Latvijas tilti" 2007.gada peļņu ________ LVL apmērā atstāt nesadalītu un  
izlietot AS "Latvijas tilti" attīstībai.                    

7. Zvērinātā revidenta vēlēšanas un tā atlīdzības noteikšana.          
„ 1) „Par AS "Latvijas tilti" revidentu 2008.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA
"Revidentu birojs NM" (komercsabiedrības licences nr.12).            
2)Pilnvarot valdi noteikt atlīdzību revidentam par 2008.gada pārskatu    
revīzijas veikšanu.”                              

8. Padomes vēlēšanas.                              
Lēmuma projekts:                                
Ievēlēt par AS „Latvijas tilti” padomes locekļiem:               
________________________________________________________________ (jautājums par 
padomes locekļu ievēlēšanu būs izlemts akcionāru sapulcē.)           

9. Dažādi jautājumi.                              

Rīgas rajonā, 2008. gada 21. aprīlī                    

AS “ Latvijas tilti” valde