* Portföljen med utsläppsrätter för leverans i EUs andra
  handelsperiod 2008-2012 ökade under kvartalet med netto 0,2
  miljoner ton och uppgick vid periodens slut till 68,5 (26,7)
  miljoner CERs,
* Genombrottsorder erhållen i Japan. 2,7 miljoner CERs sålda till
  japanska staten för leverans 2009-12.
* Nettoomsättningen uppgick till 17,8 (45,5) miljoner kronor.
* Rörelseresultatet uppgick till -5,4 (-1,0) miljoner kronor.
* Resultatet efter skatt uppgick till -4,2 (1,2) miljoner kronor.
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03
  (0,01) kronor.