Feelgood Svenska AB (publ), 556511-2058
 
Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden
föregående år.
 
Första kvartalet i sammandrag
-  Nettoomsättningen uppgick till 134,2 (124,8) Mkr
-  Rörelseresultatet uppgick till 5,8 (6,0) Mkr
-  Resultatet efter skatt uppgick till 5,3 (5,7) Mkr
-  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,5 (33,4)
Mkr
-  Resultatet per aktie var 0,06 (0,07) kr
-  Soliditeten uppgick till 37 (32) %
 
 
VD's kommentar
Resultatet för första kvartalet 2008 ligger i nivå med första
kvartalet 2007. Detta trots en negativ säsongspåverkan då påskhelgen
i år låg i mars. Volymtillväxten för första kvartalet uppgick till
7,5%, jämfört med samma period föregående år.
Kassaflödet har varit starkt under första kvartalet. Nettoskulden har
sedan årsskiftet minskat med 17 Mkr till 24 Mkr.
Det vid årsskiftet genomförda förvärvet av Esculapen
Företagshälsovård med verksamhet i Umeå och Skellefteå har utvecklats
positivt under första kvartalet i Feelgood.
Feelgood har tecknat flera viktiga kundavtal under första kvartalet,
exempelvis har kundavtalet med SKF förlängts med tre år. Under
VHS-avtalet pågår nu flera större statliga upphandlingar där Feelgood
lämnar offerter.
Regeringen har gjort tydliga ställningstaganden kring svensk
företagshälsovård. Målet är att företagshälsovården ska komma in
tidigare i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, dessutom
skall företagshälsovården bli mer aktiv och få nya funktioner. Detta
kommer att ge Feelgood nya affärsmöjligheter.
Vi har god beläggning på enheterna och många nöjda kunder vilket ger
oss goda förutsättningar framöver. För mig är det viktigt att nu
spendera mycket tid ute på våra enheter och hos våra kunder för att
snabbt lära känna bolaget och förstå vad som driver våra affärer. Vår
förmåga att utveckla befintliga kunder samt att förvärva nya, kommer
att vara en viktig framgångsfaktor då vi utvecklar bolaget vidare.
 
Omsättning och resultat före skatt (EBT)

     
    (Mkr)   Q1      Q2     Q3     Q4
    2008 134,2 5,2                          
        124,8 5,6   122,7 2,4   88,4 -8,2   139,0 11,3
    2007
    2006 125,7 2,4   118,7 -7,1   88,6 -8,6   130,4 13,3
    2005 104,8 3,1   112,0 4,0   90,3 -1,5   125,8 2,8

 
Ledningsförändringar
Per Sunnemark tillträdde som verkställande direktör och koncernchef
den 31 mars. Tillförordnade verkställande direktören Claes Fägersten
återgick därmed till sin befattning som ekonomidirektör.
 
Förvärv av verksamheter
Den 28 december genomfördes förvärvet av Esculapen Företagshälsovård
i Umeå och  Skellefteå. Förvärvet  finansierades med  banklån.
Verksamheten omsatte 6,5 Mkr och redovisar en vinst före skatt med
0,6 Mkr för första kvartalet. På sid 8 redovisas  preliminär
förvärvsanalys.
 
Investeringar
Koncernens  investeringar  i  materiella  och  immateriella
anläggningstillgångar uppgick till 0,9 (1,1) Mkr.
 
Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,5 (33,4)
Mkr.
Koncernens nettoskuld vid periodens utgång uppgår till 24,2 (18,6)
Mkr. Koncernens likvida medel uppgick till 15,7 (14,8) Mkr. Koncernen
hade vid periodens utgång 39,9 (33,3) Mkr i räntebärande skulder,
varav 21,1 Mkr i bankskuld och 18,8 Mkr i pensionsskuld.
Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av beviljad
checkräkningskredit uppgick till 43,1 (48,8) Mkr.
Koncernen har outnyttjade skattemässiga förlustavdrag om c:a 180 Mkr
vilket skulle motsvara 50,4 Mkr i uppskjutna skattefordringar. 
Feelgood redovisar 22,5 Mkr som uppskjuten skatt.
Eget kapital 2007-12-31 uppgick i koncernen till 90,2 (80,0) Mkr, och
soliditeten till 36,9 (32,2) %.
 
Nyemissioner och bemyndiganden
Inga nyemissioner har registrerats under perioden.
Årsstämman 2007 bemyndigade styrelsen att utge högst 4 000 000 aktier
motsvarande en utspädning om mindre än fem procent. Motivet till
bemyndigandet är att bolaget skall ges möjlighet att vid ett
eventuellt företagsförvärv kunna betala hela eller delar av
köpeskillingen med bolagets aktier. Bemyndigandet har inte
utnyttjats.
Registrerat aktiekapital per 2008-03-31 uppgår till 104 925 463:75
kronor fördelat på 83 940 371 aktier.
 
Personal
Medelantalet anställda uppgick under perioden till 588 (553).
 
Moderbolaget
Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedriver verksamhet i
form av koncernledande funktioner. Moderbolagets nettoomsättning för
perioden uppgick till 3,8 (0) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till
-3,9 (-7,9) Mkr.
Investeringarna uppgick till 0,2 (0,1) Mkr. Moderbolagets likvida
medel uppgick vid rapport-periodens utgång till 0,2 (0,2) Mkr.
Disponibla likvida medel inklusive beviljad checkräkningskredit
uppgick till 6,2 (6,2) Mkr. Eget kapital uppgår till 109,1 (86,3) Mkr
varav fritt eget kapital uppgår till 1,1 (-21,6) Mkr.
Moderbolagets resultat- och balansräkning i sammandrag redovisas på
sid 9.
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Inga väsentliga förändringar av moderbolagets och koncernens risker
och osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. De riskfaktorer som
bedöms ha störst betydelse är marknadsberoende, politiska beslut,
leverantörsberoende, kundberoende, finansiella risker och risken för
dataavbrott. Se vidare om detta i årsredovisningens för 2007
förvaltningsberättelse (sid 17) och noter 37 och 38.
 
Framtidsutsikter
Feelgood redovisade en kraftig resultatförbättring under 2007 jämfört
med året innan. Styrelsen bedömer att resultatförbättringarna kommer
att fortsätta under 2008.
 
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och IAS 34, Delårsrapportering, och för
moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Samma
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har använts i
delårsrapporten som i årsredovisningen för 2007.
 
Revisorns granskning
Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorns granskning.
 
Ekonomisk information
-   Delårsrapport för sex månader; 28 augusti 2008
-   Delårsrapport för nio månader; 23 oktober 2008
-   Bokslutskommuniké för 2008; 16 februari 2009
 
Årsstämma 2008
Årsstämma hålls i Stockholm, Lindhagensgatan 126, den 15 maj 2008 kl
13. Anmälan senat den 12 maj.
 
Övrig information
Ekonomiska rapporter och lämnade pressmeddelanden finns tillgängliga
från och med publicerings-tillfället på Feelgoods webbplats
www.feelgood.se under fliken Investerare/Rapporter. På webb-platsen
finns också möjlighet att anmäla om prenumeration av koncernens
finansiella information.
 
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Feelgood skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 24 april 2008 kl 12.45.
 
 
Kontaktpersoner:
Per Sunnemark, VD och koncernchef, 070 - 147 67 55
Claes Fägersten, ekonomidirektör, 070 -750 55 77
Uwe Löffler, styrelsens ordförande, 0708 - 11 49 72
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Stockholm den 24 april 2008
 
Feelgood Svenska AB (publ)
Per Sunnemark
Verkställande direktör, koncernchef
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk: