(NGM: OASM A)

Lovande resultat lyfter Oasmia till ny nivå

Kort om perioden 
· Koncernens nettoomsättning uppgick till 53 224 tkr (9 863 tkr)
· Rörelseresultatet var -4 822 tkr (-7 966 tkr)
· Resultatet efter skatt var -4 937 tkr (-8 430 tkr)
· Resultat per aktie var -0,15 kr (-0,27 kr)


Tredje kvartalet, nov 2007-jan 2008
· Koncernens nettoomsättning uppgick till 31 718 tkr (6 210 tkr) 
· Rörelseresultatet var 11 632 tkr (-2 900 tkr)
· Resultatet efter skatt var 11 866 tkr (-3 040 tkr) 
· Resultat per aktie var 0,36 kr (-0,10 kr)Väsentliga händelser under tredje kvartalet

I november ingick Oasmia och Orion Corporation, Finland ett licens- och
distributionsavtal med ensamrätt för Orion till marknadsföring och försäljning
av humanläkemedlet Paclical® i Norden (Sverige, Danmark, Norge, Finland och
Island). Orion erhöll också "first right of refusal" för samma region till en
kommande läkemedelskandidat ur Oasmias produktportfölj. Oasmia erhöll under det
tredje kvartalet 2 miljoner euro. 
Ytterligare 2 miljoner euro erhålls efter registrering av läkemedlet. Därefter
innebär avtalet för Oasmias del royalties på all försäljning. Oasmia kommer att
ansvara för klinisk utveckling, registrering och produktion av Paclical®. 
Fler förhandlingar pågick med internationella partners gällande licensiering av
Paclical® och Paclical® Vet och Oasmia räknar med att sluta ytterligare ett
antal avtal under 2008. 
I november presenterades resultaten av de kliniska studierna fas I/II för
Paclical® Vet vid den årliga veterinärkongressen Veterinary Cancer society
Congress i Florida. 
I januari fick Oasmia ett "final advice" från den europeiska
läkemedelsmyndigheten EMEA för det kliniska utvecklingsprogrammet i fas III för
Paclical® på indikationen äggstockscancer. 
Bolaget har rekryterat ny kompetens och förstärkt sin organisation, främst inom
kliniska prövningar och 
produktion men även inom avdelningen för Regulatory Affairs. Antalet anställda
ökade under perioden maj 2007 - jan 2008 med 12 personer till 41 personer. 


Väsentliga händelser efter periodens utgång

Under månadsskiftet februari/mars presenterade Oasmia de första resultaten från
en fas III-studie med läkemedelskandidaten Paclical® Vet vid en
veterinärkongress i Köpenhamn. Kongressen var den första gemensamma för de båda
sammanslutningarna ESVONC i Europa (European Society of Veterinary Oncology)
och VCS i USA (Veterinay Cancer Society). Resultaten som presenterades vid
kongressen visade att 58 % av de 24 inkluderade hundarna i studien svarade
mycket väl på behandlingen med Oasmias läkemedelskandidat 
Paclical® Vet. Hos de hundar (16 st) som genomgick en full behandling (3 cykler
med Paclical® Vet) var motsvarande siffra 62 %. 


Framtida utveckling 

Fokus ligger för närvarande på en internationell fas III-studie för Paclical®
Vet i EU och USA. Denna studie beräknas avslutas under 2008 och kommer att
utgöra grunden för den globala registreringen. Ett flertal förhandlingar pågår
globalt beträffande rättigheterna för läkemedelskandidaten. Företaget ämnar
även att starta en stor internationell fas III-studie på humanprodukten
Paclical®. Långtgående förhandlingar angående rättigheterna för humanprodukten
fortskrider. Oasmia fortsätter utveckla befintlig produktportfölj och
förbereder fler nya produkter för klinisk fas. 


Verksamheten

Verksamheten i moderbolaget Oasmia Pharmaceutical AB (publ) består av
forskning, utveckling och 
produktion av egna läkemedel, främst inom onkologi. Fokus ligger på human- och
veterinäronkologi, där företaget har en stark produktportfölj. Företagets
kontors-, forsknings- och produktionsanläggning finns i Uppsala. 
Oasmia äger dotterbolaget Qdoxx Pharma AB till 100 %. Företagets verksamhet
består av parallellimport av läkemedel. Affärsidén bakom Qdoxx Pharma är att
genom import tillhandahålla kvalitativa och prisvärda läkemedel på den svenska
marknaden. Qdoxx Pharma AB har utvecklats väl under perioden. Nettomsättningen
har ökat till 34 519 tkr (9 328 tkr). Oasmia har även 51 % ägarandel i
företaget GlucoGene Pharma AB. GlucoGene är ett forskningsföretag som tagit
fram en ny typ av xylosid. Inriktningen är behandling av hjärntumörer. De
xylosider som utvecklats av GlucoGene befinner sig för närvarande i preklinisk
fas. 


Forskning och utveckling

Oasmia Pharmaceutical AB:s forsknings- och utvecklingsverksamhet är främst
inriktad på onkologi inom 
human- och veterinärmedicin. Bolagets forskning om cellens naturliga åldrande
och död har bildat plattform för utvecklingen av bolagets gedigna
produktportfölj, innehållande bland andra de unika läkemedlen 
Paclical® och Paclical® Vet. Basen för Oasmias produktportfölj är en grupp av
nya, unika och patenterade substanser. En av dessa, XR - 17, är specifikt
utvecklad med egenskapen att den bildar miceller runt den aktiva delen av
läkemedlet. Oasmias XR - 17 kan användas på en mängd olika substanser för att
förbättra dess profil och effekt, speciellt för svårlösliga substanser. De
läkemedel som idag finns i bolagets produktportfölj är samtliga baserade på XR
- 17. 


Produktportfölj

Företagets produktportfölj består av Paclical® för humant bruk och Paclical®
Vet för veterinärt bruk samt produkterna Docecal®, Doxophos® och Carbomexx®.
Prioritet för Oasmia är de kommande internationella kliniska fas III studierna
på Paclical® och Paclical® Vet. Docecal®, Doxophos® och Carbomexx® står inför 
klinisk fas I/II. Dessa produkter täcker teoretiskt 80 % av dagens
standardbehandlingar mot de vanligaste formerna av cancer. Oasmia innehar
världstäckande patent på alla produkter. 


Marknad 

Av den totala cytostatikamarknaden ingår Paclical® i gruppen taxaner där
läkemedel som Taxol®, Taxotere® och Abraxane® ingår. Marknadsstorleken för
denna grupp är 2007 cirka 2,5 miljarder USD med en årlig 
tillväxt på cirka 5 %. Inom en femårsperiod beräknas taxaner i
nanopartikelform, till vilka Paclical® hör, uppgå till cirka 40 % av den totala
taxanmarknaden. 


(för fullstängdig rapport se bifogad fil)