Vid årsstämman i FormPipe Software AB (publ) fattades bland annat följande
beslut: 

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10)
Årsstämman beslutade att ingen utdelning för verksamhetsåret 2007 skall lämnas. 

Arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse (punkterna 13-14) 
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Tomas Julin, Staffan
Torstensson, Jon Pettersson och Lennart Pihl. Arvode beslutades utgå med 130
000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till envar av de
övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som ej är anställda i Bolaget (dvs.
en sammanlagd ersättning till styrelsen om 355 000 kronor). Arvode till
revisorerna beslutades utgå enligt godkänd räkning. 

Stämman beslutade att arvode till av extra bolagsstämma 2007 nyvalda
styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget, skulle utgå med 18 750
kronor avseende perioden från val av dem på extra bolagsstämma i bolaget 2007
fram till tiden för årsstämman 2008. 

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier,
teckningsoptioner och konvertibler (punkt 15) 
Årsstämman beslutade att styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning,
intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av
hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller
kvittningsemission eller eljest med villkor. 

Emission skall ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan
krävas för att uppnå intresse för teckning. Styrelsen eller den styrelsen
därtill förordnar skall äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan
som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller VPC AB. 

Beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 16)
Årsstämman beslutade om emission av högst 510 766 teckningsoptioner med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ökningen av bolagets aktiekapital
kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli 51 076,60
kronor. 

Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat
marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black &
Scholes-modellen per den 12 mars 2008 baserat på en teckningskurs vid
utnyttjande av teckningsoptionerna om 130 procent av den genomsnittliga
volymviktade kursen under perioden 22 februari 2008 till och med 12 mars 2008,
dock ej under aktiens aktuella kvotvärde. Skälet till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga
intressen genom att bereda Bolagets anställda och ledande befattningshavare ett
väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv
värdeutveckling i Bolaget. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar
skall äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas
av registrering därav hos Bolagsverket eller VPC AB. 

Beslut om inrättande och val av nomineringskommitté (punkt 17)
Årsstämman beslutade att bolaget skall ha en valberedning som representerar
bolagets aktieägare inför årsstämman 2009. Stämman uppdrog åt
styrelseordföranden att inför val av ordföranden vid stämman,
styrelseledamöter, revisorer, samt beslut om ersättning till styrelsen och
revisorerna vid årsstämman 2009, eller i förekommande fall vid extra
bolagsstämma dessförinnan, utse två ledamöter jämte styrelseordföranden utgöra
valberedning. Till ledamöter att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning
skall utses representanter för de större aktieägarna. Namnen på ledamöterna
skall presenteras senast den 30 november 2008. Valberedningens uppdrag är att
inför årsstämman 2009, eller i förekommande fall inför extra bolagsstämma
dessförinnan, framlägga förslag till ordförande vid stämman, styrelseledamöter,
revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd FormPipe Software, 0705-67 73 85