Hela pressmeddelandet med tabeller och eventuella bilder kan laddas
ner från medföljande länk: Pressmeddelande (PDF)


 * Mineraliserade kärnsektioner från nya borrhål mot
  Hoskoförekomsten uppvisar höga guldhalter

 - 42,15 gram guld/ton (1,95 m i HOS-07-32)
 - 19,7 gram guld/ton (1,8 m i HOS-07-33)
 - 4,7 gram guld/ton (1,3 m i HOS-07-35)
 - 6,1 gram guld/ton (0,9 m i HOS-07-37)
  (kärnsektionens längd och borrhålsbeteckning inom parenteser)


Sju nya hål har borrats för ökad kännedom av den sk. Hosko-pipan. Med
dessa hål har sammanlagt 37 hål borrats (3 928 m) under 2007 års
borrprogram. Kärnborrningen utfördes i profiler med ett inbördes
avstånd på 10-50 m. Den guldförande zonen träffades i nästan alla hål
och betydande guld halter kunde konstateras i 29 av borrkärnorna från
de 37 borrade hålen. Fyndigheten är öppen mot norr, söder och djupet.
 Två av de tidigare rapporterade borrhålen träffar den mineraliserade
zonen på ca 80 meters djup men fyndigheten har geologiska
förutsättningar att ha ett betydligt större djupgående.

Vid tidigare borrningar har höga guldhalter (hundratals gram per ton)
konstaterats i kärnorna från flera borrhål. Högsta guldhalten, 1 770
gram per ton (1,7 kg per ton), noterades i en 1 m lång kärnsektion.

Tabell 1: Analysresultat och övrig borrhålsinformation för de sju nya
borrhålen* från 2007 års sista kampanj i Hosko. (Se bifogad PDF)

Hittills inkomna resultaten av 2007 årets borrningsprogram i Hosko
redovisas på Endomines hemsida.
Se: http://www.endomines.com/statementsgold.php.

Hoskoförekomsten ligger i anslutning till den av Endomines helt
kontrollerade Karelska Guldlinjen längs vilken totalt 23
guldmineraliseringar är kända. Det planerade anrikningsverket i
Pampalo ligger inom transportavstånd från alla dessa mineraliseringar
(se figur 1).

Figur 1: Karelska guldlinjen: Kända gulduppslag och det planerad
anrikningsverk i Pampalo är namngivna på kartan. (Se bifogad PDF)

Den senaste beräkningen av mineraltillgångarna i Hoskoförekomsten,
som gjordes av det oberoende internationella konsultföretaget Micon
International Ltd under andra kvartalet 2007, inkluderade alla
borrhål t.o.m. HOS-0-7-16 (tabell 2). Klassificeringen och
beräkningen av tonnaget utfördes enligt JORC-koden med en cut-off på
0,5 gram guld per ton och med top-cut på 35 gram guld per ton. Inom
den rikt mineraliserade "pipan" användes dock 80 gram guld per ton
som top-cut.

               Tabell 2.
   Mineraltillgångar i Hosko förekomsten per den 4 april 2007.

Klass           Tonnage (t) Guldhalt(g/t) Guld   Guld
                          (oz)   (kg)
Indikerade        14 000   4,8      2 160  67
mineraltillgångar
Indikerade        440 000   3,3      46 682  1452
mineraltillgångar
Antagna mineraltillgångar 721 000   1,70     39 407  1226"Den genomförda kärnborrningen har resulterat i betydligt ökad
kännedom om Hoskoförekomsten. Målsättningen är att uppdatera
mineraltillgångarna så att de efter en ekonomisk kalkyl kan överföras
reserver som på sikt kan brytas och transporteras till det planerade
Pampalo verket. Vi tror mycket på Hoskoförekomsten och har därför
ansökt om en bearbetningskoncession för denna och vi planerar nu
också att påbörja arbetet med miljöansökan" säger Endomines VD Timo
Lindborg.

Informationen i detta pressmeddelande baserar sig på analysresultat
från det oberoende ackrediterade laboratoriet Labtium Ab. Endomines
chefsgeolog Jaakko Liikanen har sammanställt tabellerna och
informationen i detta pressmeddelande. Jaakko Liikanen, som äger
aktier i Endomines AB, är godkänd som "Kvalificerad Person" av SveMin
och FAERI.

För ytterligare information vänligen, kontakta:

Timo Lindborg, verkställande direktör
tel: +46-8-611 66 45, mobil: +358-40-50 83 507

Endomines AB (publ) prospekterar och utvecklar mineralfyndigheter i
Finland. Bolaget äger undersökningstillstånd eller
bearbetningskoncessioner för samtliga kända guldfyndigheter längs
Karelska Guldlinjen, bland annat Pampalo gruvan i vilken Bolaget har
målsättningen att återuppta driften under 2010. Endomines har
dessutom undersökningstillstånd för ett antal guldfyndigheter i
finska Lappland. Utöver guld fokuserar bolaget på industrimineralet
ilmenit som visar stabil efterfrågetillväxt och prisutveckling. Dessa
ilmenitfyndigheterna är belägna i mellersta Österbotten.

Endomines tillämpar SveMin:s och FAERI:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Endomines har valt att redovisa mineralresurserna enligt JORC eller
NI 43101 koden som båda är internationellt accepterade. Endomines
tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som
rapporteringsstandard för redovisningsprinciperna och bokslutspraxis.
Därmed ökar möjligheterna att jämföra Bolaget med utländska
prospekterings- och gruvbolag.

Läs mer om Endomines pressmeddelanden på
http://www.endomines.com/news.php