AS "LATVIJAS ZOOVETAPGĀDE" ir sagatavojusi tās nerevidēto finanšu pārskatu par
2007. gadu, proti, par laika posmu no 2007. gada 01. janvāra līdz 2007. gada
31. decembrim (skat.pielikumā).