Bokslutskommuniké Mobyson AB (publ.) 1 januari - 31 december, 2007

Fjärde kvartalet, 2007, är de sista tre månader som belastas av förluster från
det avvecklade verksamhetsområdet Network Services, som såldes till Telenor den
1 november 2007. Från och med det första kvartalet 2008 är Mobysons hela
verksamhet koncentrerad till företagsmarknaden inom mobiltelefoni genom de
helägda dotterbolagen Freetel och Totaltelefoni. De levererade ett positivt
proformaresultat om 13 MSEK, 2007. Mobysons omfattande omstrukturering är nu
slutförd och bolaget beräknas kunna leverera ett positivt kassaflöde från det
andra kvartalet 2008.
I enlighet med IFRS 5 separeras den verksamhet som är under avveckling från den
kvarvarande verksamheten.
Oktober - December 2007


• Intäkterna för kvarvarande verksamhet oktober - december ökade med 8 % till
48,6 MSEK (44,9). ¬Intäkterna för hela verksamheten, inklusive den avvecklade,
minskade med 56 % till 60,6 MSEK (136,7).

• Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -32,1  MSEK
(0,5). Av resultatet utgör 
23,7 MSEK avskrivningar och nedskrivningar, vilka inte påverkar bolagets
likviditet. Resultat efter skatt för hela verksamheten uppgick till 0,5 MSEK
(-15,8). Av resultatet utgör 3,3 MSEK avskrivningar och nedskrivningar, vilka
inte påverkar bolagets likviditet.

• Balansräkningen har stärkts betydligt. Soliditeten uppgår till 69 % och
likvida medel uppgick vid ¬periodens slut till 136,4 MSEK. Eget kapital per
aktie har ökat från 0,71 SEK vid utgången av 2006 till 1,43 SEK vid utgången av
2007. 

• Den 1 november slutfördes försäljningen av Talkmore Holding AS och Mobyson AS
till Telenor Mobil AS efter godkännande av Konkurransetilsynet i Norge.

• Den 15 november förvärvades Totaltelefoni Svenska Invest AB. Köpeskillingen
erlades dels kontant, dels genom nyemitterade aktier.

• I oktober beslutade Mobysons styrelse att lösa ut ägarna i bolagets
konvertibla skuldebrev på MNOK 30,36.

• Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före och efter utspädning
oktober - december uppgick till -0,19 SEK (0,01 SEK).

• Rörelseresultatet (EBIT) för kvarvarande verksamhet uppgår till -31,7 MSEK
(4,2).

Januari - December 2007

• Intäkterna för kvarvarande verksamhet januari - december ökade med 13 % till
135,1 MSEK (119,3). Intäkterna från hela verksamheten, inklusive den avvecklade,
minskade med 34 % till 367,4 MSEK (556,7), på grund av försäljningen av
Logistics-verksamheten i maj och försäljningen av Network Services i november.

• Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -77,1 MSEK (-3,1
MSEK). Av resultatet utgör 41,5 MSEK avskrivningar och nedskrivningar, vilka
inte påverkar bolagets likviditet. För hela verksamheten uppgick resultatet
efter skatt till -94,3 MSEK (-35,4). Av resultatet utgör 53,6 MSEK avskrivningar
och nedskrivningar, vilka inte påverkar bolagets likviditet.

• Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet för och efter utspädning
januari - december ¬uppgick till -0,49 SEK (-0,06).

• Rörelseresultatet  (EBIT) för kvarvarande verksamhet uppgick till  -68,4 MSEK
(-4,7).