Under den senaste femårsperioden har en kund med ett kapital på
100 000 kronor i Handelsbanken Liv fått en värdeökning med 34 664
kronor före avgifter och skatt. Genomsnittet för branschen under
samma period var 21 328 kronor.

- Pensionssparande har ju en lång placeringshorisont och ända sedan
Handelsbanken Liv blev vinstutdelande år 2002, har våra kunder varit
branschens vinnare, fortsätter Michael Zell.
Handelsbanken Livs placeringsfilosofi är att ha en försiktig
placeringsinriktning för att uthålligt stå emot svängningar på
börsen, i syfte att fortsätta kunna ge kunderna i bolaget en jämn och
hög avkastning under försäkringstiden.

- Vårt mål är att ha en totalavkastning som är bättre än
branschsnittet över tid och det har vi klarat med god marginal,
avslutar Michael Zell.

Handelsbanken Livs placeringar var fördelade enligt följande den 31
december 2007:
Aktier: 35 procent
Räntebärande instrument: 55 procent
Fastigheter: 5 procent
Alternativa placeringar: 5 procent

Övriga nyckeltal och resultat för Handelsbanken Liv presenteras i
samband med Handelsbankens årsrapport den 27 februari 2008.

För ytterligare information kontakta:
Michael Zell, vd Handelsbanken Liv telefon 08-701 74 10
Johan Lagerström, presschef Handelsbanken telefon 08-701 13 95, mobil
070-265 80 14


* I branschsnittet har alla livbolagens återbäringsräntor räknats in.
De bolag med traditionell förvaltning som istället redovisar
avkastningsränta (bland annat KPA, Nordea Liv, SPP, Storebrand Liv
och Swedbank Försäkring) har dock inte räknats med eftersom de ännu
inte har redovisat sina helårssiffror. Källa: Försäkringsförbundets
statistik 2008-01-10: Genomsnittlig återbäringsränta 2007.